Maturalne wypracowania z historii na przestrzeni lat. Analiza


Maturalne wypracowanie z historii to najlepiej punktowane zadanie w arkuszu na poziomie rozszerzonym. Można za nie zdobyć, aż 20 z 50 możliwych punktów. Często od właściwego przygotowania do tego zadania zależą przyszłe studia maturzysty. Dlatego niniejsza analiza ma pomóc w przygotowani do wypracowania i wskazać najważniejsze kwestie.

Przeglądając tematy z wypracowań z historii można znaleźć trzy prawidłowości, które w nich występują. Ze niemal 100% pewnością wytypować się tematów nie da. Jednakże przeglądając ich tytuły z ostatnich lat można wyciągnąć kilka wniosków, które mogą być dla maturzystów cennymi wskazówkami.

O tym jak należy pisać wypracowanie z historii możesz przeczytać w artykule: Wypracowanie z historii - przewodnik.

XX wiek

Po pierwsze od 2005 r. (po za 2006 r.) jeden z tematów dt. XX w. Najczęściej są to tematy związane pośrednio lub bezpośrednio z dwudziestoleciem międzywojennym. Tutaj należałoby przygotować się z tematów przekrojowych takich jak gospodarka, demokracja, stosunki międzynarodowe i zmiany społeczne. Nie było jeszcze tematu m.in związanego z II wojną światową.

Gospodarka

Po drugie gospodarka. Ten temat pojawiał się na maturze dwukrotnie, ale wówczas oba tematy były związane wyłącznie z gospodarką. Uczeń nieprzygotowany z tego zagadnienia miał słabe szanse na dobry wynik z matury. Kilkukrotnie wiedza gospodarcza była użyteczna przy pisaniu wypracowania na inny temat jak np. w 2005 r. Dlatego sprawy gospodarcze zarówno w Polsce jak i na świecie i to w całości materiału szkolnego powinny zostać dobrze przygotowane przez abiturienta. Te zagadnienia są często traktowane po macoszemu w szkole, jednak od kilku lat ze względu na tematy maturalne z nią związane to się zmienia.

Przemiany społeczne

Po trzecie przemiany społeczne. Jest to idealny temat do sprawdzenia wiedzy ucznia, gdyż sprawdza wiedzę przekrojową na przestrzeni wielu lat lub wieków. Jednocześnie jest to temat trudny, gdyż wymaga dobrego lub bardzo dobrego opanowania materiału przez ucznia. W ostatnich latach takiego tematu nie było, jednak w pierwszych lata nowej matury był to temat najpopularniejszy.

Z reguł (po za sesją poprawkową w 2006 r.) co najmniej jeden temat dt. historii Polski. Często oba tematy dt. historii naszego kraju, ale również w powiązaniu ze stosunkami z jakimś europejskim państwem.

Stosunki międzynarodowe

Dlatego po czwarte stosunki międzynarodowe. Tutaj polecamy opanować nasze relacje ze wszystkim sąsiadami i to na przestrzeni wieków. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na wojny, pokoje i traktaty wraz z postanowieniami oraz różnice ustrojowe. W ostatnich latach to najpopularniejszy temat. Mieliśmy historię stosunków z Węgrami, Francją, a tematy z 2007 r. wymagały wiedzy ze stosunków Polski z Prusami. Potencjalnie wypracowania mogą dt. stosunków z Szwecją, Rosją, Czechami, Turcją i Austrią. Są to idealne tematy do sprawdzenia umiejętności maturzysty.

Podsumowanie

Tak naprawdę wytypowanie maturalnego wypracowania jest tylko szczęśliwym trafem. Jednakże powyższa analiza może wskazać zagadnienia, które uczeń powinien mieć w szczególnej uwadze.

Tak wyglądały tematy maturalne z historii na przestrzeni lat:

2013

 1. Krzyżacy – krzewiciele chrześcijaństwa nad Bałtykiem czy najeźdźcy? Scharakteryzuj i oceń działalność zakonu krzyżackiego nad Bałtykiem od XIII do początku XVI w.
 2. Nasze granice? [...] Wszędzie, gdzie nasi walczą i giną. Scharakteryzuj udział żołnierzy polskich w walkach poza krajem w czasie II wojny światowej i oceń wpływ ich czynu zbrojnego na kształt niepodległej Polski.

2012

 1. Żądny władzy wódz czy dalekowzroczny polityk? Przedstaw i oceń rolę, jaką odegrał Aleksander Wielki w dziejach starożytnego świata.
 2. Dwie drogi do niepodległości. Przedstaw i oceń zasługi Romana Dmowskiego i Józefa
  Piłsudskiego dla odzyskania wolności przez Polskę

2011

 1. Scharakteryzuj przemiany ustrojowe w Rzeczypospolitej w latach 1764–1795. Oceń, czy były one zgodne z ideologią oświecenia.
 2. Czy zgadzasz się z opinią, że II Rzeczpospolita była państwem demokratycznym? Swoje
  zdanie uzasadnij, uwzględniając przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1918–1939.

2010

 1. Porównaj funkcjonowanie władzy monarszej we Francji i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku.
 2. Wyjaśnij, w jakim stopniu międzynarodowe uwarunkowania wpłynęły na stosunki polsko-francuskie w dwudziestoleciu międzywojennym.

2009

 1. Przemiany gospodarcze w Europie w XVI i XVII wieku
 2. Rozwój gospodarczy ziem polskich w latach 1815-1914

2008

 1. Trudne sąsiedztwo. Scharakteryzuj wpływ zagrożenia tureckiego na politykę Polski i Węgier w XVI i XVII wieku.
 2. Polska i Węgry wobec przełomowych wydarzeń w Europie w XX wieku. Scharakteryzuj przemiany polityczne w Polsce i na Węgrzech w latach 1918–1956.

2007

 1. Scharakteryzuj przyczyny i skutki traktatu krakowskiego z 1525 r. dla Rzeczypospolitej XVI – XVIII w.
 2. Scharakteryzuj problem Prus Wschodnich w stosunkach polsko-niemieckich w XX wieku.
 3. Scharakteryzuj zmiany w systemie sprawowania władzy w Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVI-XVII w. (próbna)
 4. Na wybranych przykładach scharakteryzuj kryzys demokracji w Europie w okresie międzywojennym (1918-1939). (próbna)

2006

 1. Przedstaw rolę miast w kształtowaniu się gospodarki i kultury średniowiecznej Europy.
 2. Scharakteryzuj proces powstawania i rozwoju miast w średniowiecznej Polsce.
 3. Scharakteryzuj przemiany monarchii absolutnej w Rosji w XIX wieku i XX wieku. (sesja poprawkowa)
 4. Scharakteryzuj przemiany ustrojowe we Francji w latach 1814-1870. (sesja poprawkowa)

2005

 1. Scharakteryzuj przemiany, jakie dokonały się w społeczeństwie polskim od początku XIII do końca XV wieku.
 2. Scharakteryzuj przemiany, jakie dokonały się w społeczeństwie polskim w okresie Polski Ludowej.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

1 komentarz

Zostaw własny komentarz