Zasady publikacji


Redakcja „historia.org.pl” zobowiązuje wszystkich autorów o stosowanie się do poniższego Regulaminu dotyczącego warunków publikacji i formy materiałów dostarczonych do publikacji.

Materiały należy przysyłać na adres: redakcja@historia.org.pl po zapoznaniu się z wymogami edytorskimi.

 1. Dostarczenie do Redakcji materiału do publikacji oznacza przyjęcie postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Poniższe wyrażenia wykorzystane w Regulaminie należy rozumieć następująco:
  1. Wydawca - wydawca dziennika „historia.org.pl”.
  2. Materiał - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia dostarczony w dowolnej formie do Redakcji.
  3. Tekst - materiał pisany.
  4. Redakcja - redakcja dziennika „historia.org.pl”, której pracami kieruje redaktor naczelny.
  5. Autor - twórca nadesłanego materiału.
  6. Portal - dziennik internetowy „historia.org.pl” wraz ze wszystkimi podstronami.
 3. Przesłanie materiału jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego opublikowanie i umieszczenie na Portalu.
 4. Autor wyraża także zgodę na to, iż jego materiały będą komentarze przez czytelników za pośrednictwem dostępnego w Portalu systemu komentarzy.
 5. Autor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w materiale do celów redakcyjnych, w szczególności wysyłania zaświadczeń, zaproszeń lub książek do recenzji.
 6. Autor nadesłanego tekstu oświadcza, iż tekst nie był wcześniej publikowany i aktualnie nie jest rozpatrywana możliwość jej publikacji w innych czasopismach. Jeśli tekst był wcześniej publikowany lub został przekazany do rozpatrzenia do innego czasopisma Autor winien powiadomić o tym Redakcję.
 7. Autor nadesłanego materiały oświadcza, iż dysponuje prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) oraz przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe. Autor oświadcza jednocześnie, iż materiał nie narusza wymienionej ustawy.
 8. Autor nadesłanych materiałów udziela bezterminową i nieodpłatną licencję na wykorzystywanie dostarczonego materiału przez Wydawcę. Zgoda ta w szczególności oznacza:
  1. Publiczne, bezterminowe i nieodpłatne udostępnianie materiału i korzystania z niego przez Wydawcę.
  2. Wykorzystanie materiału w druku i zapisie cyfrowym.
  3. Rozporządzania materiałem przez Wydawcę.
  4. Otrzymywania wynagrodzenia przez Wydawcę za korzystanie z materiału.
  5. Autor może pisemnie zastrzec inne warunki licencji (wystarczy podpisany przez autora skan zastrzeżeń nadesłany e-mailowo). Wówczas redakcji będzie uzgadniać indywidualne warunki licencji z Autorem.
 9. Tekst autora niezależnie od sposobu publikacji każdorazowo jest podpisany jego imieniem i nazwiskiem.
 10. Autor tekstu powinien podać w nim swoje imię, nazwisko, ew. stopień naukowy, a także inne informacje o sobie wedle własnego uznania. Autor może także dołączyć notkę o sobie, która zostanie zamieszczona w Portalu: przykład.
 11. Tekst naukowy lub popularnonaukowy powinien być nie krótszy niż 1 strona znormalizowanego wydruku komputerowego i nie dłuższy niż 10 stron znormalizowanego wydruku komputerowego. W przypadku tekstów dłuższych niż 10 stron autor zobowiązany jest podzielić go na części, które zostaną opublikowane osobno.
 12. W tekście należy zawrzeć lead, czyli akapit wprowadzający podający w skrócie najistotniejsze informacje dotyczące artykułu. Jego zadaniem jest zainteresowanie czytelnika i zachęcenie go do przeczytania całości artykułu.
 13. Zalecamy by tekst naukowy lub popularnonaukowy został podzielony na rozdziały (poszczególne części podzielone nagłówkami).
 14. W tekście naukowym lub popularnonaukowym należy umieścić bibliografię. Przypisy są wskazane, ale nie obowiązkowe.
 15. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadesłanych tekstach (np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów lub śródtytułów etc.), a także innych zmian wynikających z zasad edytorskich lub kultury języka.
  1. Autor nadesłanego materiału może w nim wyraźnie zastrzec brak zgody na jakiekolwiek jego zmiany bez wcześniejszych konsultacji i akceptacji.
  2. Autor ma prawo wnosić o zmiany do swojego materiału. Redakcja dokona zmian jeśli uzna to za stosowne.
 16. Redakcja zastrzega sobie odmowę publikacji lub usunięcia materiału bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy materiał:
  1. Narusza prawa autorskie i prawa pokrewne.
  2. Okaże się nierzetelny.
  3. Jest słabej jakości merytorycznej.
  4. Narusza niniejszy Regulamin.
  5. Narusza inne dobra prawnie chronione.
 17. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w materiałach wynikłe z powodu nieautoryzowanego dostępu do nich.
 18. Redakcja nie wypłaca wynagrodzenia za nadesłane materiały.
 19. Redaktor naczelny na życzenie autora wyda zaświadczenie potwierdzające publikację nadesłanych materiałów. Zaświadczenie zostanie wydane w ciągu 30 dni. Autor winien podać dokładnie materiały, których dotyczyć ma zaświadczenie.
 20. Jeśli materiał ma więcej niż jednego Autora warunki publikacji mają zastosowanie do każdego z autorów.
 21. Redakcja zastrzega sobie prawo zwrotu tekstu, który nie będzie spełniał powyższych warunków
 22. Redakcja nie zwraca przesyłanych materiałów.

Ponadto:

Treść każdego dostarczonego materiału wyraża poglądy i opinie jego autora. Treści zawarte w każdym z materiałów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii redakcji.

Osoba przysyłająca tekst oświadcza, że jest jego autorem, a tekst nie narusza praw osób trzecich. W razie roszczenia osoby trzeciej wynikających z treści tekstu lub praw wymienionych wyżej osoba przysyłająca tekst zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność i koszty związane z roszczeniem. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności i zobowiązań powstałych z tego tytułu.

Osoba przesyłająca tekst akceptuje wszystkie warunki publikacji.