Zasady publikacji


Redakcja „historia.org.pl” zobowiązuje wszystkich autorów o stosowanie się do poniższego Regulaminu dotyczącego warunków publikacji i formy materiałów dostarczonych do publikacji.

Materiały należy przysyłać na adres: redakcja@historia.org.pl po zapoznaniu się z wymogami edytorskimi.

 1. Dostarczenie do Redakcji materiału do publikacji oznacza przyjęcie postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Poniższe wyrażenia wykorzystane w Regulaminie należy rozumieć następująco:
  1. Wydawca - wydawca dziennika „historia.org.pl”.
  2. Materiał - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia dostarczony w dowolnej formie do Redakcji.
  3. Tekst - materiał pisany.
  4. Redakcja - redakcja dziennika „historia.org.pl”, której pracami kieruje redaktor naczelny.
  5. Redaktor Naczelny - redaktor naczelny dziennika „historia.org.pl”
  6. Autor - twórca nadesłanego materiału.
  7. Portal - dziennik internetowy „historia.org.pl” wraz ze wszystkimi podstronami.
 3. Przesłanie materiału jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego opublikowanie i umieszczenie na Portalu.
 4. Publikowane na Portalu materiały mają walor edukacyjny mający przede wszystkim promować wiedzę z zakresu historii Polski i historii powszechnej. Publikowanie na Portalu materiały mają również za cel promocję czytelnictwa oraz ciekawych przedsięwzięć związanych z historią.
 5. Autor wyraża także zgodę na to, iż jego materiały będą komentowane przez czytelników za pośrednictwem dostępnego w Portalu systemu komentarzy.
 6. Autor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w materiale do celów redakcyjnych, w szczególności wysyłania zaświadczeń, zaproszeń lub książek do recenzji.
 7. Autor nadesłanego tekstu oświadcza, iż tekst nie był wcześniej publikowany i aktualnie nie jest rozpatrywana możliwość jej publikacji w innych czasopismach. Jeśli tekst był wcześniej publikowany lub został przekazany do rozpatrzenia do innego czasopisma Autor winien powiadomić o tym Redakcję.
 8. Autor nadesłanego materiały oświadcza, iż dysponuje prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) oraz przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe. Autor oświadcza jednocześnie, iż materiał nie narusza wymienionej ustawy.
 9. Wydawca nie wypłaca wynagrodzenia za przesłany do redakcji materiał. Jednocześnie wydawca nie wypłaca wynagrodzenia także za inne materiały przesłane do redakcji jak korekta materiału, korekta merytoryczna materiału, sugestie dotyczące portalu itp.
 10. Autor nadesłanych materiałów udziela bezterminową i nieodpłatną licencję na wykorzystywanie dostarczonego materiału przez Wydawcę. Zgoda ta w szczególności oznacza:
  1. Publiczne, bezterminowe i nieodpłatne udostępnianie materiału i korzystania z niego przez Wydawcę.
  2. Wykorzystanie materiału w druku i zapisie cyfrowym.
  3. Rozporządzania materiałem przez Wydawcę.
  4. Otrzymywania wynagrodzenia przez Wydawcę za korzystanie z materiału.
  5. Autor może pisemnie zastrzec inne warunki licencji (wystarczy podpisany przez autora skan zastrzeżeń nadesłany e-mailowo). Wówczas redakcji będzie uzgadniać indywidualne warunki licencji z Autorem.
 11. Tekst autora niezależnie od sposobu publikacji każdorazowo jest podpisany jego imieniem i nazwiskiem.
 12. Autor tekstu powinien podać w nim swoje imię, nazwisko, ew. stopień naukowy, a także inne informacje o sobie wedle własnego uznania. Autor może także dołączyć notkę o sobie, która zostanie zamieszczona w Portalu: przykład.
 13. Tekst naukowy lub popularnonaukowy powinien być nie krótszy niż 1 strona znormalizowanego wydruku komputerowego i nie dłuższy niż 10 stron znormalizowanego wydruku komputerowego. W przypadku tekstów dłuższych niż 3 strony Autor zobowiązany jest podzielić go na części, które zostaną opublikowane osobno.
 14. Tekst w postaci recenzji lub relacji z danego wydarzenia powinien być nie krótszy niż 1 strona znormalizowanego wydruku komputerowego i nie dłuższy niż 3 strony znormalizowanego wydruku komputerowego.
 15. W tekście należy zawrzeć lead, czyli akapit wprowadzający podający w skrócie najistotniejsze informacje dotyczące artykułu. Jego zadaniem jest zainteresowanie czytelnika i zachęcenie go do przeczytania całości artykułu.
 16. Zalecamy by tekst naukowy lub popularnonaukowy został podzielony na rozdziały (poszczególne części podzielone nagłówkami).
 17. W tekście naukowym lub popularnonaukowym należy umieścić bibliografię. Przypisy są wskazane, ale nie obowiązkowe.
 18. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadesłanych tekstach (np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów lub śródtytułów etc.), a także innych zmian wynikających z zasad edytorskich lub kultury języka.
  1. Autor nadesłanego materiału może w nim wyraźnie zastrzec brak zgody na jakiekolwiek jego zmiany bez wcześniejszych konsultacji i akceptacji.
  2. Autor ma prawo wnosić o zmiany do swojego materiału. Redakcja dokona zmian jeśli uzna to za stosowne.
 19. Redakcja zastrzega sobie odmowę publikacji lub usunięcia materiału bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy materiał:
  1. Narusza prawa autorskie i prawa pokrewne.
  2. Okaże się nierzetelny.
  3. Jest słabej jakości merytorycznej.
  4. Narusza niniejszy Regulamin.
  5. Narusza inne dobra prawnie chronione.
 20. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w materiałach wynikłe z powodu nieautoryzowanego dostępu do nich.
 21. Redakcja nie narzuca Autorom terminów, miejsca i czasu wykonania materiału. Przesłanie materiału do redakcji jest dobrowolne. Termin publikacji uzależniony jest od planu publikacji prowadzonego przez Redaktora Naczelnego.
 22. Redaktor Naczelny na życzenie autora wyda zaświadczenie potwierdzające publikację nadesłanych materiałów. Zaświadczenie zostanie wydane w ciągu 14 dni. Autor winien podać dokładnie materiały, których dotyczyć ma zaświadczenie.
 23. Jeśli materiał ma więcej niż jednego Autora warunki publikacji mają zastosowanie do każdego z Autorów.
 24. Redakcja zastrzega sobie prawo zwrotu tekstu, który nie będzie spełniał powyższych warunków
 25. Redakcja nie zwraca przesyłanych materiałów.

Ponadto:

Treść każdego dostarczonego materiału wyraża poglądy i opinie jego autora. Treści zawarte w każdym z materiałów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii redakcji.

Osoba przysyłająca tekst oświadcza, że jest jego autorem, a tekst nie narusza praw osób trzecich. W razie roszczenia osoby trzeciej wynikających z treści tekstu lub praw wymienionych wyżej osoba przysyłająca tekst zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność i koszty związane z roszczeniem. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności i zobowiązań powstałych z tego tytułu.

Osoba przesyłająca tekst akceptuje wszystkie warunki publikacji i współpracy.

Zasady publikacji obowiązują od 03-11-2011 r.