Regulamin portalu


Regulamin korzystania z portalu „historia.org.pl”

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się portalem internetowym, którego właścicielem jest Wydawca portalu „historia.org.pl”.

I. Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą portalu internetowego „historia.org.pl” - ISSN 2083-2265 (zwanego dalej Portalem) jest Wojciech Duch (zwany dalej Wydawcą).
 2. Wszelkie prawa do Portalu są zastrzeżone na rzecz Wydawcy.  Ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo podlegają zarówno poszczególne podstrony jak i każdy z elementów Portalu.
 3. Definicje:
  1. Regulamin - oznacza niniejszy dokumenty.
  2. Użytkownik - oznacza każdą osobę/y, która korzysta z Portalu.
 4. Treści zamieszczone w Portalu mają charakter naukowo-informacyjny.
 5. Integralną części Regulaminu jest Polityka prywatności.

II. Korzystanie z Portalu

 1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne, a Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
 2. Korzystając z Portalu Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać
 3. Podczas korzystania z Portalu gromadzone są informację informatyczne dotyczące połączenia końcowego Użytkownika z serwerem Portalu. Są takie informacje jak  logi systemowe, które zawierają m.in. datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie. Gromadzone są także informacje statystyczne takie jak oglądalność Portalu i jego poszczególnych stron.
 4. Portal używa mechanizmu „cookies”, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na urządzeniu Użytkownika pozwala na jego identyfikację. Użytkownik może poprzez dostępną opcję w swojej przeglądarce internetowej wyłączyć opcję „cookies”.
 5. Portal gromadzi zanonimizowane dane o Użytkownikach, w tym w szczególności statystyki Google Analytics.
 6. Użytkownik zapisując się do newslettera zgadza się na przysyłanie na swój adres e-maili informacji wygenerowanych przez Portal. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera.

III. Zobowiązania Użytkowników

 1. Użytkownicy korzystając z Portalu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkowników odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody.
 2. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodne z powyższymi zastrzeżeniami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.

IV. Prawa autorskie

 1. Posiadaczem praw autorskich do Portalu i jego części składowych zamieszczonych w ramach Portalu jest jego Wydawca.
 2. Wszystkie prawa są zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich treści dostępnych w Portalu podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 3. Wydawca zezwala na nieodpłatne kopiowanie i przetwarzanie oraz drukowanie treści z Portalu wyłącznie w celach niekomercyjnych na własny niepubliczny użytek oraz pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 4. Użytkownik ma prawo do podawania adresu Portalu, publikowania wizualizacji Portalu oraz cytowania informacji zawartych w Portalu pod warunkiem prezentowania ich łącznie z podaniem adresu Portalu.
 5. Wykorzystywanie treści z Portalu w celach komercyjnych lub publicznych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Wydawcy.
 6. W przypadku potrzeby uzgodnienia innych warunków wykorzystania materiałów z Portalu należy kontaktować się z Wydawcą.

V. Treści i komentarze

 1. W Portalu istnieje możliwość zamieszczenia treści i komentarzy przez Użytkowników.
 2. By zamieścić komentarz można podać swoje imię. W przypadku braku podania imienia komentarz będzie opublikowany pod nazwą „Anonim”.
 3. Niedopuszczalne jest publikowanie treści i komentarzy uznawanych powszechnie za obraźliwe, niezgodne z polskim prawem lub zawierające wulgaryzmy, wzywających do jakiejkolwiek nienawiści, czy też propagujących przemoc oraz przekraczających ogólnie uznawane granice dobrego smaku, uznawane za naganne moralnie, naruszające zasady netykiety.
 4. Każdy ma prawo zgłoszenia komentarza, który uważa za niezgodny z polskim porządkiem prawnym.
 5. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania treści i komentarzy pojawiających się w Portalu oraz blokowania możliwości ich publikacji.
 6. Użytkownicy są odpowiedzialni za treści i komentarze, które zamieszczane są w Portalu. Użytkownicy publikując na Portalu treść lub komentarz biorą na siebie odpowiedzialność za jego treść i ewentualne roszczenia prawne wynikające z jego publikacji.
 7. W przypadku wątpliwości dotyczących treści komentarza zamieszczonego portalu, w szczególności dotyczących punktu V. 3. prosimy o wysłanie wiadomości na adres redakcja@historia.org.pl.

VI. Reklama

 1. Portal zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia reklam sprzecznych z wizerunkiem Portalu lub godzące w jego dobre imię.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w emisji reklam spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.
 3. Portal nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy.
 4. Podane w Portalu ceny reklam są wyłącznie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Informacje zawarte w Portalu mają charakter naukowo-informacyjny. Portal nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania.
 2. Portal nie odpowiada za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Portalu w jakichkolwiek okolicznościach, jak i za skutki z tego wynikłe
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność prezentowanych na stronach Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla Użytkowników.
 4. Portal nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Portalu.
 5. Portal  jednostronnie decyduje o treściach zawartych w Portalu, a także o dokonywaniu w nich zmianach (np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów etc.). i ich usunięcia.
 6. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści :
  1. rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Portalu oraz za szkody z tego wynikłe, w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich, jak i przepisów powszechnie obowiązujących;
  2. utratę przez Użytkowników hasła lub loginu.;
  3. zawartość innych stron związanych z Portalem;
  4. prawdziwość, rzetelność, aktualność treści dostępnych w Portalu;
  5. wykorzystanie treści uzyskanych w trakcie przeglądania Portalu;
  6. utratę danych;
  7. sposób, w jaki przeglądający korzystają z Portalu, ani za skutki z tego wynikłe;
  8. korzystanie z e-maila [nick]@historia.org.pl przez osoby, którym zostało to umożliwione;
  9. działania osób trzecich, które łamią prawo.
 7. Użytkownicy przystępując do korzystania z Portalu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 8. Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem redakcji.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia w Portalu.
 2. W przypadku utworzenia przez Portal dodatkowych regulaminów niniejszy Regulamin ma zastosowanie w sytuacjach nieuregulowanych w dodatkowych regulaminach.
 3. Technologia transmisji danych stosowana w Internecie nie gwarantuje w pełni tajemnicy i bezpieczeństwa składowanych i przesyłanych informacji.
 4. Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu. Usunięcie Użytkownika powoduje zablokowanie dostępu Użytkownika do Portalu, za wyjątkiem części ogólnodostępnych.
 5. Regulamin należy stosować odpowiednio do forum.historia.org.pl.

Jeśli się nie zgadzasz z zasadami obowiązującymi w Portalu powinieneś zaprzestać jego przeglądania.