Kazimierz Barczyk. Prawnik i samorządowiec


Kazimierz Barczyk ur. 1950 r. w Wolbromiu, polski prawnik, sędzia i adwokat oraz samorządowiec.

Kazimierz Barczyk

Kazimierz Barczyk

Założyciel i Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski od 1991 r. oraz ogólnopolskiej Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP (od 1996 r.) największej organizacji samorządów w Polsce zrzeszającej 1000 gmin, powiatów i województw w 20 związkach regionalnych. W latach 1990-93 przewodniczący Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, w następnych kadencjach Radny Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. Poseł na Sejm I i III kadencji. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w  rządzie Jerzego Buzka. Zastępca przewodniczącego i sędzia Trybunału Stanu.

Okres PRL

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ z 1972 r. W latach 1972-74 był aplikantem w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, a następnie do 1982 r. pracował jako sędzia w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia. W latach 1980-89 był członkiem Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ „Solidarność„, następnie był założycielem i liderem NSZZ „Solidarność„ w sądach krakowskich. Organizator w Krakowie trzech Ogólnopolskich Forów Prawników „S”. W latach 1980-92 założyciel i prezes Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności, które opracowało kilkadziesiąt społecznych projektów ustaw. W lutym 1982 r. jako jedyny sędzia w województwie krakowskim odwołany przez Radę Państwa PRL po wprowadzeniu stanu wojennego z zakazem wpisu na listę adwokatów – aż do wygranego procesu z Ministrem Sprawiedliwości przed Sądem Najwyższym w 1987 r. Współorganizator z Adamem Strzemboszem ”Solidarności” w wymiarze sprawiedliwości PRL. W 2007 otrzymał status pokrzywdzonego z Instytutu Pamięci Narodowej.

Działalność prawnicza

W latach 1974 – 1982 byłe sędzią w Sądach Rejonowych w Olkuszu, Sosnowcu i Krakowie, wydając rocznie prawie 500 orzeczeń (łącznie prawie 3000), w zdecydowanej większości w różnorodnych sprawach cywilnych, gospodarczych z których sądy wyższej instancji uchyliły zaledwie 30 wyroków lub postanowień. W 1982 r., jako jedyny sędzia krakowski został odwołany przez Radę Państwa z zakazem wpisu na listę adwokatów.

W 1987 r. został adwokatem po uchyleniu przed Sądem Najwyższym sprzeciwu Ministra Sprawiedliwości.

Od 20 lat jest czynnym adwokatem i radcą prawnym. Współautor ustawy o radcach prawnych i uczestnik w I Krajowym Zjeździe Radców Prawnych, a dwadzieścia lat temu na Zjeździe Adwokatury został wybrany do Wyższej Komisji Rewizyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, której przewodniczył mec. Władysław Siła-Nowicki.

Działalność publiczna i samorządowa

W 1990 r. został członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W latach 1997-1999 Minister-Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Sekretarz Komitetu Społecznego Rady Ministrów, inicjator założenia Rządowego Centrum Legislacji, doradca Premiera Jerzego Buzka ds. samorządu terytorialnego (1999-2001). W kierowanym przez niegoZarządzie Krajowy RS AWS - sekretarz ds. samorządu terytorialnego (1997–2001). Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (1997–2001).

Współautor wielu ustaw ustrojowych. Współautor ustaw o samorządzie gminnym (1990) powiatowym i wojewódzkim (1998). W 1998 inicjator ustawy o uregulowaniu własności – uwłaszczeniu mieszkań spółdzielczych. Inicjator i współautor obywatelskiego projektu Konstytucji „Solidarności„, pod którym zebrano prawie 2 mln podpisów. Autor projektu uchwalonej w 2001 ustawy o wieloletnim planie budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, a także ustawy o wspieraniu rozwoju ziem górskich (2001). Przewodniczący Rady jedynego w świecie Muzeum Armii Krajowej z siedzibą w Krakowie (od 2000) – inicjator powołania tego samorządowego Muzeum, działał w Społecznym Komitecie Odnowy Zabytków Krakowa oraz Honorowym Komitecie Ratowania Kopca Kościuszki. Współautor książki Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarności 1980–1990, opublikowanej przez Wydawnictwo Sejmowe i zawierającej projekty ustaw Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych ”S” i Społecznej Rady Legislacyjnej.

Inicjator, założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – największej regionalnej organizacji samorządu terytorialnego w Polsce (od 1991); która od 20 lat wydaje kwartalnik Wspólnota Małopolska, a od 2 lat prowadzi portal internetowy www.nowamalopolska.pl.

Współzałożyciel (1993), a następnie przewodniczący Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich z siedzibą w Krakowie - obecnie Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największa ogólnopolska organizacja samorządów terytorialnych w Polsce skupiająca 1000 gmin, powiatów i województw w 20 regionalnych związkach.

W 1997 Organizator i przewodniczący I Kongresu Samorządów Terytorialnych RP oraz Konferencji Samorządów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Przewodniczy Forum Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich RP (od 1998).

Członek Komitetu Sterującego Funduszu ISPA, następnie Fundusz Spójności przy Ministrze Środowiska (2000-2006). Członek Komitetu Sterującego Norweskiego Mechanizmu Finansowego przy Ministrze Gospodarki i Pracy (od 2005).  Od 2001 członek Wspólnej Komisji Konsultacyjnej Polska - Komitet Regionów UE. Od 2002 członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej.

Członek Rady Patronów Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” (od 2006). Od 2006 Sędzia Trybunału Stanu, Wiceprzewodniczący (2006-2007), Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego (od 2006).

W kwietnia 2009 mianowany przez Premiera na członka Rady Służby Cywilnej. Inicjator budowy Filharmonii w Krakowie (2009).

W 2010 został zgłoszony przez posłów Platformy Obywatelskiej jako kandydat na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Polska-Unia Europejska

Założyciel, społeczny przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski od 1991 oraz ogólnopolskiej Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP (od 1996) największej organizacji samorządów terytorialnych w Polsce zrzeszającej 1000 gmin, powiatów i województw w 20 regionalnych związkach. Od 1999 kieruje Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej oficjalnym przedstawicielstwem CIE Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej a od 2010 przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. MRCIE organizowało kampanię informacyjną na rzecz akcesji Polski do UE, liczne konferencje i szkolenia, a także udzielało dziesiątki tysięcy bezpłatnych porad prawnych z zakresu instytucji i prawa Unii Europejskiej (od początku współpracowało z UKIE kierowanym przez Jacka Saryusza-Wolskiego, Komisarzem KE Danutą Hübner, Ambasadorem RP przy UE Janem Tombińskim). Jako przewodniczący FRZGiP RP zaproszony został przez premiera Leszka Millera w 2002 do udziału w Narodowej Radzie Integracji Europejskiej. W 2003 został zastępcą Zbigniewa Religi w obywatelskiej inicjatywie „Karta Przyszłości” przed referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Członek Komitetu Sterującego Funduszu ISPA, następnie Fundusz Spójności przy Ministrze Środowiska (2000-2006). Członek Komitetu Sterującego Norweskiego Mechanizmu Finansowego przy Ministrze Gospodarki i Pracy (od 2005). Od 2001 członek Wspólnej Komisji Konsultacyjnej Polska - Komitet Regionów UE. W 1997 organizator i przewodniczący I Kongresu Samorządów Terytorialnych RP oraz Konferencji Samorządów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Przewodniczy Forum Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich RP (od 1999). Od 1990 uczestnik wielu konferencji międzynarodowych m.in. Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz ELANET i Komitetu Regionów UE.

Polska-Wschód

Przewodniczący Rady Programowej około 50 wydawnictw książkowych dla samorządów m.in. poradników w języku ukraińskim o rozwiązaniach ustrojowych i doświadczeniach polskich samorządów. Organizator licznych wyjazdów na Wschód polskich samorządowców dla nawiązania partnerskiej współpracy z samorządami Ukrainy, Białorusi, Litwy, obwodu Królewieckiego a także seminariów i szkoleń dla tych samorządów organizowanych w Polsce m.in. we współpracy z USAID. W połowie lat 90-tych użyczył biura SGiPM dla powstającego Czeczeńskiego Ośrodka Informacyjnego, który następnie w sali obrad rady miasta Krakowa zorganizował międzynarodową konferencję dot. praw człowieka w Czeczenii.

Inicjator i organizator cyklicznej corocznej Akcji „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu” - kolonii edukacyjnych dla dzieci z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji, Bukowiny Rumuńskiej, w których od 10 lat gościło w Krakowie ponad 1000 dzieci. Organizator Akcji „Solidarni z Ukrainą” (od 2004). Inicjator i organizator cyklicznej Akcji Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi „Solidarni z Białorusią” - paczki żywnościowe na święta (od 2007).

Przed wyjazdem Premiera Jerzego Buzka do USA, Kazimierz Barczyk zaproponował w notatce - w oparciu o wyniki spotkania w połowie roku 1998 w sprawie dalszych losów Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości – „przedstawienie publicznego oświadczenia wyrażającego wolę Narodowego Funduszu Na Rzecz Demokracji na wzór amerykański. Celem tego funduszu powinno być wspieranie instytucji demokratycznych zarówno w Polsce jak i w Europie Środkowej i Wschodniej dla szerzenia nowych rozwiązań polskich ery Solidarności.” Później był współautorem wstępnego projektu statutu powołanej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Działalność społeczna

Fundator i członek Rady Fundacji Pomocy Potrzebującym „Amicus” (1991 - 2001). Od 1997 fundator i przewodniczący Rady Fundacji „Copernicanum Cracoviense”. Inicjator i organizator cyklicznej corocznej Akcji „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu” – kolonii edukacyjnych dla dzieci z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji, Bukowiny Rumuńskiej (od 2000 roku w Krakowie gościło ponad 1000 dzieci). Organizator Akcji Solidarni z Ukrainą (od 2004). Inicjator i organizator cyklicznej Akcji Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi. Solidarni z Białorusią. Paczki żywnościowe na święta (od 2007).

Członek Rady Patronów Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” (od 2006).

Odznaczenia i wyróżnienia

  • W 2000 otrzymał tytuł „Małopolanin Roku – Samorządowca Dziesięciolecia”.
  • W 2005 wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego”.
  • W 2006 wyróżniony tytułem „Honoris Gratia Prezydenta Miasta Krakowa”
  • W 2009 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
  • W 2009 otrzymał Nagrodę im. Grzegorza Palki.
  • Honorowy obywatel Koszyc oraz Słomnik.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz