Zasady rekrutacji na historię 2010/2011


W poniższym artykule zebraliśmy warunki rekrutacji na historię w wybranych polskich uczelniach. Możecie łatwo porównać wymagania stawiane kandydatom, którzy marzą o dostaniu się na kierunek historia.

Uniwersytet Jagielloński

Historia: pierwszego stopnia, stacjonarne

Terminy:

Obywatele polscy oraz osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, ale ubiegające się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku:

Rejestracja: Kandydaci przystępujący do Centralnych Egzaminów Wstępnych (posiadający matury inne niż nowa polska, międzynarodowa IBO, europejska EB) od 08.04.2010 do 29.04.2010

Pozostali kandydaci: od 16.06.2010 do 05.07.2010

Osoby nie będące obywatelami polskimi i nie ubiegające się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z Art. 43. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku:

Rejestracja: od 08.04.2010 do 16.06.2010

Zasady kwalifikacji:

Miejsce na liście rankingowej ustalane jest na podstawie liczbowego wyniku kwa­lifikacji wyznaczonego w oparciu o uzyskane przez kandydata wyniki przedmio­towe, z uwzględnieniem ewentualnych osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych według zasad opisanych poniżej. Szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie znajdują się na stronie internetowej http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Wyniki przedmiotowe:

Wyniki przedmiotowe są wartościami z przedziału 0–100 punktów, w oparciu o które ustalany jest wynik kwalifikacji. Są one obliczane:

dla kandydatów z maturami: polską nową 2002-2010, maturą międzynarodową (IBO) oraz maturą europejską (EB) – na podstawie wyników tych matur. Sposób obliczania wyników przedmiotowych w zależności od typu matury zdawanej przez kandydata został szczegółowo opisany na stronie internetowej http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

dla kandydatów z polską starą maturą oraz kandydatów z innymi niż wymienione powyżej typami matur – na podstawie wyników Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW). Informacje o sposobie ich przeprowadzania, uznawalności CEW zdawanych w latach poprzednich oraz na innych uczelniach, znajdują się na stronie internetowej http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Wynik kwalifikacji:

Poniżej znajduje się zestaw przedmiotów kwalifikacyjnych branych pod uwagę przy ustalaniu wyniku kwalifikacji, z ich podziałem na grupy oraz liczbą wyników przedmiotowych uwzględnianych w każdej z grup:

filozofia 1
geografia 1
historia 1
historia sztuki 1
język łaciński i kultura antyczna 1
język polski 1
wiedza o społeczeństwie 1

Wynik kwalifikacji jest wartością jednego wyniku przedmiotowego z grupy, z odpowiadającą mu wagą, podzieloną przez 1 – największą wagę w grupie.

Jeśli kandydat uzyskał wyniki z większej, niż wskazana w danej grupie, liczby przedmiotów kwalifikacyjnych, do wyliczenia sumy ważonej wybrane zostaną wyniki dla niego najkorzystniejsze. Brak jakiegokolwiek wyniku przedmiotowego powoduje przyznanie 0 punktów z danego przedmiotu, lecz nie pozbawia kandydata prawa ubiegania się o przyjęcie na studia.

Olimpiady przedmiotowe

W poniższej tabeli zamieszczono informacje dotyczące sposobu uwzględniania w po­stępowaniu kwalifikacyjnym na te studia osiągnięć w eliminacjach centralnych olim­piad przedmiotowych:

Historyczna: laureat, finalista
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym: laureat, finalista
Wiedzy o Unii Europejskiej: laureat, finalista

Limit przyjęć:

Obywatele polscy oraz osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, ale ubiegające się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku:

Maksymalna liczba osób, które mogą rozpocząć studia: 220
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów: 45

Osoby nie będące obywatelami polskimi i nie ubiegające się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z Art. 43. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku:

Maksymalna liczba osób, które mogą rozpocząć studia: 21

Źródło: ERK UJ
Więcej informacji: ERK UJ

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Historia: pierwszego stopnia, stacjonarne

Zapisy:

Od 2010-03-23 do 2010-07-06 23:59:59

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą:

„Nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Wymagany przedmiot*: Historia albo język polski (część pisemna) albo geografia albo wiedza o społeczeństwie

Przelicznik dla poziomu przedmiotu:

  • rozszerzony - p= 1,00
  • podstawowy - p= 0,50

*Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu,
p - przelicznik dla poziomu przedmiotu.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą:

„Stara matura” - egzamin pisemny z historii albo geografii

Zakres egzaminu, kryteria oceniania i forma przeprowadzenia egzaminu taka sama jak w przypadku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów. Kandydat może wybrać poziom egzaminu podstawowy lub rozszerzony.

Wymagany przedmiot: Historia albo geografia

Przelicznik dla poziomu przedmiotu:

  • rozszerzony - p= 1,00
  • podstawowy - p= 0,50

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu,
p - przelicznik dla poziomu przedmiotu.

Egzamin oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 30 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują:
Laureaci i finaliści:
- Olimpiady Historycznej,
- Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
- Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,

oraz

Laureaci:
- Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.”,
- Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (organizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczna w Pułtusku).

Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez Główny Komitet Organizacyjny danej olimpiady.

Z uprawnień olimpijczyka można skorzystać w roku, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.
Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Olimpijczycy muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Biurze ds. Rekrutacji, Toruń, ul. Gagarina 11.

Źródło: IRK UMK
Więcej informacji: IRK UMK

Uniwersytet Śląski

Historia: pierwszego stopnia, stacjonarne

Zapisy:

Od 2010-05-10 12:00:00 do 2010-07-05 23:59:00

Limit miejsc:

120

Zasady kwalifikacji:

Dla kandydatów z „nową maturą”:

Dla kandydatów z „nową maturą” postępowanie kwalifikacyjne obejmuje przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym, na poziomie podstawowym albo rozszerzonym (egzamin zewnętrzny):

  • wybrany przedmiot (w przypadku złożenia egzaminu z większej ilości przedmiotów, bierze się pod uwagę najlepszy wynik),
  • język polski,
  • język obcy nowożytny.

W przypadku gdy kandydat zdał wybrany przedmiot na poziomie podstawowym przyjmuje się wynik procentowy zapisany na świadectwie, zaś na poziomie rozszerzonym wynik procentowy mnożony jest przez 2.

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminu maturalnego złożonego z wybranych przedmiotów na różnych poziomach (podstawowym i rozszerzonym), przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.

Z powyższego postępowania rekrutacyjnego wyłączone będą osoby, których procentowy wynik egzaminu maturalnego z historii mieścił się będzie w ogłoszonych przez CKE dwóch najwyższych tzw. Grupach staninowych*) (przyjmowane będą w pierwszej kolejności).

*) Skala staninowa zbudowana jest w oparciu o stosowana w naukach społecznych koncepcję, tzw. Standardowej dziewiątki (stanin – od ang. Standard nine), polegającej na podzieleniu badanej populacji na dziewięć grup, obejmującej odpowiednio: 4%, 7%, 12%, 17%, 20%, 17%, 12%, 7% i 4% ogółu zdających. Tabela z wynikami procentowymi ogłaszana jest na stronie internetowej CKE wraz z zakończeniem egzaminu maturalnego.

Dla kandydatów ze „starą maturą”:

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych w części pisemnej i ustnej na egzaminie dojrzałości.

Liczba miejsc dla kandydatów legitymujących się „starą„ i „nową„ maturą zostanie ustalona proporcjonalnie do udziału kandydatów ze „starą” i ”nową” maturą w ogólnej

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Laureaci i finaliści eliminacji centralnych Olimpiady Historycznej zostają przyjęci na studia z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego.

Źródło: IRK UŚ
Więcej informacji: IRK UŚ

Uniwersytet Warszawski

Historia: pierwszego stopnia, stacjonarne

Zapisy:

Od 2010-05-04 do 2010-07-05 23:59:59

Limit miejsc:

100

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą:

Język polski poziom podstawowy (obowiązkowy)*: waga = 15%

Matura 2010: Matematyka poziom podstawowy (obowiazkowy) albo Matura 2005-2009: Matematyka lub inny wskazany przez kandydata przedmiot,  z wyłączeniem: historii, języka polskiego i języka obcego, któremu przypisano wagę 20% poziom podstawowy (obowiązkowy)*: waga = 5%

Język obcy nowożytny do wyboru spośród: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański poziom podstawowy (obowiazkowy)*: waga = 20%

Historia poziom rozszerzony (obowiązkowy)*: waga = 60%

Przedmioty zaznaczone kolorem zielonym są obowiązkowe w kwalifikacji.

* Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie

Sposób przeliczania punktów

Wynik końcowy to liczba z przedziału 0 – 100, równa średniej ważonej wyników z poszczególnych przedmiotów, obliczona zgodnie z następującym wzorem:

W = a * P + b * M + c * J + d *X + e * Y

gdzie:
W – wynik końcowy kandydata
P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym
M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym
J – wynik z języka obcego na poziomie podstawowym
X, Y – wyniki z dodatkowego przedmiotu/dodatkowych przedmiotów maturalnych na wskazanym poziomie
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%)

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą:

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku
5 – 100%
4 – 85%
3 – 30%

Matura po 1991 roku
6 – 100%
5 – 90%
4 – 75%
3 – 50%
2 – 30%

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują:

Laureaci i finaliści:

Olimpiady Historycznej

Laureaci:

Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie”
Konkursu „Historia i kultura Żydów polskich”
Polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

100 punktów rekrutacyjnych z języka na poziomie rozszerzonym otrzymują:

Laureaci i finaliści olimpiad językowych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) zgodnie z oceną otrzymaną na świadectwie dojrzałości wydanym przez OKE.

Źródło: IRK UW
Więcej informacji: IRK UW

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz