Regulamin konkursów organizowanych przez „historia.org.pl”


Regulamin konkursów organizowanych przez portal „historia.org.pl”

Niniejszy Regulamin określa zasady organizowania  konkursów przez portal „historia.org.pl” (Regulamin korzystania z portalu).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Osoba, która zgłosiła swój udział w konkursach (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom na stronach Organizatora.

2. Organizatorem konkursów jest portal „historia.org.pl” (zwana dalej Organizatorem).

3. Ogłoszenie i komunikaty na temat konkursów publikowane będą na stronach Organizatora w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Wszelkie pytania dotyczące konkursów należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: konkursy@historia.org.pl lub redakcja@historia.org.pl. Organizator może postanowić inaczej.

4. Treść i formę ogłoszeń i komunikatów ustala wedle uznania Organizator.

5. By wziąć udział w konkursie Uczestnik każdorazowo musi podać swoje imię, nazwisko, adres oraz treść wykonanego zadanie konkursowego. Z jednego adresu zamieszkania może wpłynąć wyłącznie jedno zgłoszenie konkursowe. Organizator może postanowić inaczej.

6. Treść zadań konkursowych, prawidłowe odpowiedzi, termin trwania konkursu, warunki uczestnictwa, rodzaj nagród i ich sponsorów oraz inne kwestie związane z konkursami reguluje Organizator.

7. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich konkursów organizowanych przez historia.org.pl chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej lub podano informację o odrębnym regulaminie.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSACH

1. Uczestnictwo w konkursach jest bezpłatne.

2. Uczestnikami konkursów mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursach wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Z udziału w konkursach wyłączeni są członkowie redakcji i moderatorzy forum „historia.org.pl”, a także członkowie ich najbliższej rodziny.

4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i oświadczeniem o spełnieniu wszystkich wymaganych przez Organizatora warunków.

3. NAGRODY

1. W konkursach, w których Organizator przewidział nagrodę może ją otrzymać tylko Uczestnik, który spełni wymogi formalne, w szczególności:
a) prawidłowo wykona zadanie/a w konkursie,
b) zmieści się w wyznaczonych ramach czasowych,
c) poda swoje imię, nazwisko i adres,
d) spełni inne wymogi podane przez Organizatora.

2. Nagrody jeśli w treści ogłoszenia o konkursie nie przewidziano inaczej wysyłane są za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w terminie do 30 dni od zakończenia konkursu.

a) Jeśli zwycięzca nie otrzymał nagrody w ciągu 30 dni winien to zgłosić Organizatorowi na adres konkursy@historia.org.pl. Jeśli nie uczyni tego w ciągu kolejnych 30 dni nagroda przepada.

3. Nagrody będą wysyłane wyłącznie na adres podany w zgłoszeniu Uczestnika do konkursu.

4. Jeśli adres uczestnika mieści się po za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koszt wysyłki nagrody ponosi Uczestnik. Organizator może postanowić inaczej.

5. Uczestnik ma prawo zrzec się swojej nagrody. Organizator ustala, w jaki sposób zostanie wykorzystana ta nagroda.

6. Nagrody konkursowe nie podlegają wymianie na ich równowartość w gotówce lub zamianie na inną nagrodę rzeczową.

7. Jeśli zwycięzca nie odebrał nagrody - efekcie czego wróciła ona do Organizatora lub podmiotu odpowiedzialnego za wysyłkę - to nie wysyła się jej ponownie.

8. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi (gwarancji) za ewentualne wady lub brak nagród rzeczowych ponosi podmiot, który nagrody sponsoruje, zwany Fundatorem. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia roszczeń z powyższych tytułów bezpośrednio od wskazanego Fundatora nagród. Fundator jest też zobowiązany pokryć ewentualne koszty wysyłki nagród do zwycięzców, za co ponosi odpowiedzialność.

9. Jeśli konkurs nie wymaga uprzedniego nadesłania swoich danych osobowych to osoba, która wygrała ma 3 dni (termin zawity i nieprzywracalny) na przesłanie ich na wskazany przez organizatora e-mail. Ponadto winna fakt przesłania danych potwierdzić komentarzem pod tekstem pod, którym należało udzielić prawidłowej odpowiedzi. W razie wątpliwości, co do tożsamości zwycięzcy organizator zastrzega sobie prawo powtórzenia konkursu.

10. W przypadku przyznania nagrody Uczestnik zgadza się na publikację swojego imienia, nazwiska i miejscowości, które podał w celu publikacji wyników konkursu.

11. Po zakończeniu konkursu organizator może wysłać informację do jego uczestników, w której m.in. może zachęcać do udziału w kolejnym konkursie.

12. Ewentualny podatek z tytułu nagrody obciąża zwycięzcę, który zobowiązany jest do ich uiszczenia zgodnie z obowiązującym prawem.

4. KONKURS POLEGAJĄCY NA UDZIELENIU PRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI NA PYTANIE/A KONKURSOWE LUB WSKAZANIE PRAWIDŁOWEJ/YCH ODPOWIEDZI SPOŚRÓD PODANYCH WARIANTÓW

1. Organizator ustala ilość pytań.

2. Organizator ustala miejsce i sposób udzielenia prawidłowej odpowiedzi.

3. Organizator ustala minimalną ilość prawidłowych odpowiedzi potrzebnych do ubiegania się o nagrody.

4. Nagrodę otrzymuje w zależności od postanowień w treści ogłoszenia o konkursie:

a) Pierwsza lub pierwsze osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi. Ich ilość ustala w ogłoszeniu Organizator.

b) Osoby, które zostały wylosowane przez Organizatora spośród osób, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi.

c) W inny sposób wskazany przez Organizatora w treści ogłoszenia o Quizie.

5. Osoba, której przypadła nagroda, o której mowa w punkcie 4.3. a) jest pozbawiona udziału w losowaniu, o którym mowa w punkcie 4.3. b) chyba, że Organizator postanowi inaczej.

6. Odpowiedzi w konkursie Uczestnik winien wysłać wg wzoru na adres e-mail podany przez Organizatora. Wzór odpowiedzi ustala w Ogłoszeniu Organizator.

7. O kolejności i terminie zgłoszenia do konkursie decyduje moment zarejestrowania e-maila w systemie pocztowym Organizatora.

4. KONKURS POLEGAJĄCY NA NAJSZYBSZYM UDZIELENIU PRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI NA PYTANIE KONKURSOWE LUB WSKAZANIE PRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI SPOŚRÓD PODANYCH WARIANTÓW

1. Organizator ustala miejsce i sposób udzielenia prawidłowej odpowiedzi.

2. Uczestnik, który najszybciej udzieli prawidłowej odpowiedzi otrzymuje nagrodę.

3. O kolejności odpowiedzi do konkursu  decyduje moment zarejestrowania e-maila w systemie pocztowym Organizatora lub wyświetlenia prawidłowej odpowiedzi w przeglądarce internetowej Organizatora.

4. Uczestnik może próbować wielokrotnie podawać prawidłową odpowiedź konkursową. Jednak wiążąca dla Organizatora będzie pierwsza wysłana przez danego Uczestnika wiadomość z odpowiedzią.

5. Prawidłowa odpowiedź winna być zawarta w jednej wiadomości. W szczególności nie będzie uznawana odpowiedź udzielone „na raty” w kilku osobnych wiadomościach.

6. Organizator w trakcie konkursu może informować o nieprawidłowych odpowiedziach, które w trakcie jego trwania padły.

7. Jeśli w ciągu 12 godzin od zadania pytania nie padła prawidłowa odpowiedź Organizator może udzielić podpowiedzi. Jeśli prawidłowa odpowiedź nie padnie w ciągu 24 godzin od zadania pytania Organizator może zdecydować o powtórzenie konkursu poprzez zadanie kolejnego pytania.

5. KONKURS POLEGAJĄCY NA WYKONANIU ZADANIA KONKURSOWEGO

1. Organizator ustala rodzaj zadania i sposób jego rozwiązania.

2. Sposób rozwiązania zadania oceniają członkowie redakcji wyznaczeni przez redaktora naczelnego.

3. Osoby, których sposób rozwiązania zadania został najlepiej oceniony przez redakcję otrzymują nagrody przewidziane w konkursie.

4. Sposób rozwiązania musi być zgodny ze wskazaniami podanymi w artykule informującym o konkursie.

5. W przypadku, gdy konkurs polega na wymyśleniu danej treści, takiej jak hasło reklamowe, opis do zdjęcia, ciekawostka historyczna, to uczestnik wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie tej treści przez redakcję. Przenosząc tym samym na wydawcę portalu historia.org.pl wszelkie prawa autorskie i majątkowe.

6. KONKURS NA PROFILU FACEBOOKOWYM

1. Organizator ustala rodzaj zadania i sposób jego rozwiązania. Stosuje się odpowiednio zapisy punkty 5. niniejszego Regulaminu.

2. Lista zwycięzców publikowana jest publiczne na portalu Facebook.

3. Ze zwycięzcami kontaktujemy się za pośrednictwem portalu Facebook.

4. Zwycięzca winien podać w ciągu 7 dni od dnia naszego kontaktu adres wysyłki. W przeciwnym razie nagrody przepadają.

5. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

7. KONKURS FOTOGRAFICZNY

1. O wyborze zwycięzców Konkursu (Uczestników Konkursu, którym przyznane zostaną nagrody) zdecyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

2. Komisja konkursowa będzie oceniało każdą z prac, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) zgodność z tematem i Regulaminem

b) jakość

c) oryginalność

3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Konkursu wobec Uczestników, podlegających w szczególności na przyznawaniu i wydawaniu nagród.

4. Poprzez zgłoszenie zdjęć do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:

a) posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do nadesłanych zdjęć i udziela Organizatorowi licencji na korzystanie i rozporządzenie bez osobnego wynagrodzenia z wyżej wymienionych praw

b) uzyskał upoważnienia od wszystkich osób przedstawionych na zdjęciach do eksploatacji ich wizerunków i przenosi je na Organizatora

c) nie obrabiał komputerowo i nie retuszował w jakikolwiek sposób nadesłanych zdjęć

d) wykonał zdjęcie w określonym czasie

e) podane przez siebie dane są prawdziwe

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

9. REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje dotyczące nieprawidłowości w przebiegu konkursu należy zgłaszać w ciągu 7 dni od jego rozstrzygnięcia na adres redakcja@historia.org.pl. Wiadomość należy zatytułować: „Reklamacja”.

2. Reklamacje rozstrzyga Organizator w ciągu 30 dni od jej otrzymania.

3. Rozstrzygniecie Organizatora jest ostateczne.

10. DANE OSOBOWE

1. Uczestnik przystępując do konkursu zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z konkursem.

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

3. Uczestnik zgadza się na przekazanie swoich danych (imię i nazwisko, adres oraz nr telefonu) do sponsora nagród lub firmy mającej dostarczyć nagrody (kurier, poczta).

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania lub zmiany. Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia w Portalu.

2. Zasady udziału w konkursach określa niniejszy Regulamin dostępny na stronach Organizatorów.

3. Zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Organizator może w pewnych jego punktach postanowić inaczej. Wówczas takie postanowienie/a zostanie/ą wyraźnie zawarte w informacji o konkursie.

4. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.

5. Uczestnictwo w konkursach jest dobrowolne.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania konkursów. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z momentem opublikowania. Z powyższych względów Organizator zaleca potencjalnym Uczestnikom sprawdzenia informacji o konkursach i regulaminu konkursowego.

7. Uczestnicy, którzy otrzymują nagrody w konkursach wyrażają zgodę na publikację w wynikach swojego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości na stronie informującej o zwycięzcach konkursu.

8. Uczestnicy biorąc udział w Konkursach wyrażają zgodę na otrzymywanie e-maili związanych z celami konkursowymi portalu „historia.org.pl”.

9. Kwestie dt. interpretacji Regulaminu i prawidłowych odpowiedzi rozstrzygają Organizatorzy i są one ostateczne.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skończenia lub przerwania konkursów przed czasem ich zakończenia nie wręczając nagród.

11. Organizatorzy nie mają obowiązku brania udziału w żadnej publicznej dyskusji nad kwestiami proceduralnymi ani wynikami konkursów.

12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sąd miejsca siedziby redakcji.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz