Założenia IV Kongresu Mediewistów Polskich


Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, któremu Stały Komitet Mediewistów Polskich powierzył przygotowanie i przeprowadzenie czwartego (po Toruniu w 2002, Lublinie w 2005 i w Łodzi - 2008 r.) kongresu w 2011 r., przedstawia podstawowe założenia organizacyjne i programowe planowanego kongresu oraz zaprasza wszystkich zainteresowanych do włączenia się do jego przygotowania oraz uczestnictwa w nim.

Założenia ogólne:

1. Czas trwania: 2 i pół dnia (od poniedziałku popołudnia do środy popołudnia).

2. Założeniem przewodnim jest multidyscyplinarność kongresu poprzez czynne uczestnictwo, poza historykami, przedstawicieli innych dyscyplin wnoszących wkład do poznania wieków średnich, jak archeologia, historia sztuki, teologia, filozofia, prawo, filologie.

3. Obrady plenarne: poniedziałek po otwarciu, wtorek i środa przed południem.

4. Obrady w sekcjach: poniedziałek po obiedzie, wtorek i środa po południu.

5. Liczba sekcji możliwie ograniczona (raczej nie powinna przekraczać 5).

6.Wszyscy referenci plenarni i sekcyjni będą zobowiązani do przedstawienia poprzez internet tez (około 3 stron) do końca czerwca 2011 r.

7. Na wniosek zainteresowanych, którzy podjęliby się zorganizowania, zgłoszony nie później niż do końca marca 2011 r., program może zostać poszerzony o problematykę nie przewidzianą w ramach obrad plenarnych i sekcyjnych niezależnie od liczby osób zainteresowanych udziałem.

8. Rozważamy także możliwość i celowość zorganizowania multidyscyplinarnego panelu dyskusyjnego dotyczącego ważnych i aktualnych spraw mediewistyki polskiej i/lub powszechnej.

9. Otwarcie kongresu nastąpi w Auli UAM (ul. Wieniawskiego 1), wszystkie pozostałe obrady w gmachu Collegium Historicum (ul. Św.Marcin 78).

10. Organizatorzy podejmą działania zmierzające do ustalenia możliwie niskiej opłaty kongresowej.

Propozycje tematyczne do sesji plenarnych i sekcyjnych oraz nazwiska koordynatorów i moderatorów (stan na: 1 IV 2010 r.):

1. Obraz antyku w piśmiennictwie średniowiecznym (dr Jakub Kujawiński [IH UAM] i dr hab. Edward Skibiński [UAM])

Prof. Małgorzata Frankowska-Terlecka (Warszawa), Obecność historii starożytnej w wybranych „encyklopediach” XII i XIII w.[temat roboczy]

Prof. Maciej Abramowicz (Lublin), Recepcja antyku wśród rycerstwa zachodniego (w starofrancuskich >romans< [temat roboczy])

Dr hab. Jacek Soszyński (Warszawa), Historia święta a dzieje grecko-łacińskie w kronikach uniwersalnych

(3 wolne miejsca)

2. Kontynuacja i recepcja średniowiecza w wiekach następnych (dr Maciej Michalski [UAM] i doc.dr habil. Andrzej Dąbrówka [IBL PAN Warszawa])

Dr Lucyna Harc (Wrocław) i Dr Maciej Forycki (Poznań), Kontynuacja, recepcja i ocena średniowiecza w myśli nowożytnej

Dr hab. Grażyna Jurkowlaniec (Warszawa), Topos „śmierci sztuki” i dziedzictwo artystyczne średniowiecza w Rzymie epoki nowożytnej. Bazylika Santa Maria in Trastevere od VIII do XVII w.

Prof. Szczęsny Skibiński (Poznań), Super fundamenta historiae spirituale extruere aedificium (św. Hieronim). Powojenna regotyzacja katedr w Poznaniu i Gnieźnie

Dr Małgorzata Matusiak (Słupsk), Mickiewiczowska recepcja średniowiecza w powieściach poetyckich

Dr Agnieszka Kruszyńska (Pułtusk), Współczesne legendy o bohaterach a średniowieczne modele opowiadania

Doc. Andrzej Dąbrówka (koncept naukowego mediewalizmu)

3. Kryzysy w średniowieczu – formy i przejawy (dr Maciej Dorna [UAM] i dr habil.Wojciech Baran-Kozłowski [Piotrków Trybunalski]

Prof. Elżbieta Jung (Łódź), Potępienia: kryzysy czy przełomy w myśli średniowiecznej?

Prof. Krzysztof Bracha (Kielce), Pesymizm i odczucie schyłkowości epoki w piśmiennictwie późnego średniowiecza

Prof. Marian Dygo (Warszawa) (metody i kryteria definiowania kryzysów gospodarczych w średniowieczu)

Dr Aneta Pieniądz (Warszawa), Kryzysy w rodzinie możnowładczej we wczesnym średniowieczu – przyczyny, skutki, metody przezwyciężania [temat roboczy]

Dr hab. Marek Walczak (Kraków) (dotąd nie sformułował tematu)

4. Curiositas i ciekawość świata w średniowieczu (dr Adam Krawiec [UAM] i prof. dr habil. Wojciech Iwańczak [Akad.Świętokrzyska, Kielce])

Dr Joanna Gorecka-Kalita (problem ciekawości świata we francuskiej epice rycerskiej)

Dr Jerzy Kaliszuk (Warszawa) (piśmiennictwo geograficzne jako przejaw ciekawości świata)

Dr Wojciech Mruk (ciekawość a piśmiennictwo związane z pielgrzymowaniem do Ziemi Świętej)

Prof. Danuta Quirini-Popławska Kraków)(basen Morza Czarnego jako przedmiot zainteresowań ludzi średniowiecznych)

Prof. Jacek Sokolski (Wrocław)(>Liber monstrorum” i problem curiositas)

Prof. Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz (Warszawa) (Wyobrażenia egzotyki na miniaturach w rękopisach francuskich)

5. Emocje i uczucia w średniowiecznym uniwersum (prof.dr habil. Kazimierz Ilski [UAM] i prof.dr habil. Jacek Banaszkiewicz [UMCS])

6. Komunikacja społeczna w średniowieczu (prof.dr habil. Tomasz Jurek [IH PAN Poznań] i prof.dr habil. Krzysztof Skupieński [UMCS])

Dr Anna Adamska (Utrecht), Rola komunikacyjna kolorów

Prof. Zbigniew Dalewski Warszawa), Rola komunikacyjna gestu

Dr Marcin Kuźmicki (Poznań), Jaki mógł być najstarszy język polski, a co bada historyk języka?

Doc. Sławomir Moździoch (Wrocław), Est locus. Miejsce jako komunikat (środek komunikacji społecznej?) w świetle badań archeologii średniowiecznego krajobrazu

Doc. Izabela Skierska (Poznań), Ogłoszenia parafialne w średniowiecznej Polsce

Dr Paweł Stróżyk (Poznań), Herby jako przekaz

Dr Adam Szweda (Toruń), Znajomość języków obcych w Polsce średniowiecznej

Dr Andrzej Wolański (Wrocław), Fonosfera człowieka średniowiecznego

Prof. Jan Wroniszewski (Toruń), Tradycja rodowa/rodzinna

7. Nasi sąsiedzi (prof.dr habil. Józef Dobosz [IH UAM] i dr Marcin Rafał Pauk [W-wa]

„Czy istniał środkowoeuropejski model państwa, władzy, gospodarki, społeczeństwa i kultury?”

Sławomir Gawlas (Warszawa)

Daniel Bagi (Budapeszt)

Leszek Wetesko (Gniezno)

Grzegorz Myśliński (Warszawa)

Michał Szczepański (Warszawa)

Stanisław Rosik (Wrocław)

Lesław Spychała (Wrocław)

Andrzej Pleszczyński (Lublin)

Aleksander Paroń (Wrocław)

Marcin Rafał Pauk (Warszawa)

Marzena Matla (Poznań)

8. Wielkopolska kolebka (dr habil. Zbyszko Górczak [IH UAM] i dr Krzysztof Skwierczyński [IH UW])

Prof. Roman Michałowski (Warszawa), Powstanie państwa polskiego na tle procesów państwowotwórczych w Europie środkowej i północnej w IX-X w.

Prof. Stanisław Suchodolski (Warszawa), (Mennictwo pierwszych Piastów – temat proponowany, jeszcze do uzgodnienia)

Mgr Grzegorz Pac (Warszawa), Mieszko i Dąbrówka oraz ich rola w powstaniu państwa polskiego

Prof. Hanna Kóčka-Krenz (Poznań), (Wykopaliska na Ostrowie Tumskim w Poznaniu – temat proponowany)

Mgr Teresa Krysztofiak (Giecz), Miejsce grodu w Gieczu w procesie formowania się państwa polskiego

Dr Leszek Wetesko (Gniezno), Wielkopolska pierwszych Piastów w kręgu sztuki i kultury ottońskiej

9. „Na barkach olbrzymów…” – wybrane postacie i ośrodki mediewistyczne (prof.dr habil. Jarosław Nikodem [IH UAM] i prof.dr habil. Marek Cetwiński [AP Częstochowa])

10. Kontynuacja i innowacja w historiografii dotyczącej wieków średnich (dr Dariusz Andrzej Sikorski [IH UAM] i […..]

11. Nowe odkrycia w mediewistyce (prof.dr habil. Krzysztof Kaczmarek [IH UAM] i prof.dr habil. Mikołaj Olszewski [Warszawa])

Tomasz Gałuszka (Kraków), Najstarsze świadectwa recepcji myśli św.Tomasza z Akwinu w polskiej prowincji dominikanów

Zbigniew Kałuża (Warszawa), Sprawa Zbigniewa w „Kronice” Mistrza Wincentego

Alicja Szulc (Poznań), Ukryte w okładce. O odnalezionym dokumencie praskim Innocentego VII z 1404 r.

Maciej Zdanek (Kraków), Hagiografia polska w średniowieczu. Nowe badania, kwestionariusz, metody

Mieczysław Mejor (o średniowiecznej poezji łacińskiej w Polsce)

Leszek Kajzer (Łódź) (o najnowszych odkryciach archeologicznych i ich roli w badaniach mediewistycznych)

Marcin Baster (Kraków) (o najnowszych badaniach nad Uniwersytetem Krakowskim)

Dagmara Wójcik (o najnowszych badaniach nad kaznodziejstwem średniowiecznym w Polsce)

Wstępne informacje organizacyjne:

1. Na pisemne lub internetowe zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w kongresie czekamy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. wraz z deklaracją dotyczącą życzeń w zakresie zakwaterowania i wyżywienia według zamieszczonego poniżej wzoru. Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: do 30 czerwca 2011 r.

2. Propozycje wygłoszenia referatu lub komunikatu w ramach poszczególnych sekcji należy zgłaszać do wymienionych wyżej koordynatorów nie później niż (...) W przypadku nadmiernej liczby propozycji o jej przyjęciu decyduje koordynator. Gdyby zabrakło dla kogoś czasu w trakcie obrad, istnieje możliwość wcześniejszego ogłoszenia tekstu w internecie, a także na wniosek koordynatora – opublikowania w ramach materiałów kongresowych.

3. Forma i tryb publikacji tych materiałów zostanie uzgodniona z Stałym Komitetem Mediewistów Polskich.

4. Oczywiście, będziemy wdzięczni za wszelkie inne uwagi, także o charakterze programowym, do niniejszych założeń.

Organizatorzy proszą również o pomoc w dotarciu tej informacji do jak największej liczby osób zainteresowanych, także absolwentów, studentów i młodzieży szkół średnich, oraz instytucji i osób reprezentujących pokrewne dziedziny humanistyki.

 

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz