Regulamin Plebiscytu Książka Historyczna Roku 2010


Regulamin Plebiscytu

Książka Historyczna Roku 2010

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu Książka Historyczna Roku jest wydawca portalu „historia.org.pl”.

2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najwartościowszych publikacji historycznych w sześciu ustanowionych kategoriach i popularyzowanie czytelnictwa książek historycznych w Polsce. Książki historyczne to jedne z najchętniej wydawanych i czytanych publikacji w naszym kraju. Poprzez nasz plebiscyt chcemy wskazać najlepsze książki, a tym samym uhonorować ich autorów i wydawców.

3. Nagrody w Plebiscycie są przyznawane w sześciu kategoriach:

a. Najlepsza książka historyczna naukowa roku o tematyce do XIX w.

b. Najlepsza książka historyczna naukowa roku o tematyce od XIX w.

c. Najlepsza książka historyczna popularnonaukowa roku o tematyce od XIX w.

d. Najlepsza książka historyczna popularnonaukowa roku o tematyce od XIX w.

e. Najlepszy album historyczny roku

f. Najlepsza powieść historyczna roku (także fantastyka historyczna)

II. Zasady zgłaszania książek

1. Do Plebiscytu można zgłaszać książki wydane w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia 2010 roku, a 31 grudnia 2011 roku.

2. Książki zgłoszonej do Plebiscytu nie można wycofać, chyba że zażąda tego pisemnie jej autor po uprzednim kontakcie z Organizatorem.

3. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek (zwani dalej Zgłaszającymi) do Plebiscytu są:

a. Osoba fizyczna, pełnoletnia, z pełną zdolnością do czynności prawnych.

b. Wydawnictwa, które wydały, co najmniej 3 książki w 2010 r.

4. Zgłaszający mają prawo zgłosić:

a. w kategoriach: Najlepsza książka historyczna naukowa roku o tematyce do XIX w., Najlepsza książka historyczna naukowa roku o tematyce od XIX w., Najlepsza książka historyczna popularnonaukowa roku o tematyce od XIX w., Najlepsza książka historyczna popularnonaukowa roku o tematyce od XIX w. do dwóch książek w każdej z nich.

b. w kategoriach: Najlepszy album roku, Najlepsza powieść historyczna roku (także fantastyka historyczna) po jednej książce w każdej z nich.

5. Wykluczone jest zgłaszanie książek do Plebiscytu przez autorów lub współautorów, którzy są:

a. Członkami Kapituły Plebiscytu

b. Członkami redakcji „Historia.org.pl”

c. Moderatorami forum forum.historia.org.pl

c. Osobom spokrewnionymi z osobami wymienionymi w literach a,b i c.

III. Sposób zgłoszenia

1. Książki należy zgłaszać poprzez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Formularz jako załącznik do wiadomości e-mail należy wysłać na adres plebiscyt@historia.org.pl.

2. Zgłaszać książki można od 17 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r. Zgłoszenia składane po tym terminie nie będą brały udziału w Plebiscycie.

3. Uzasadnienie, które jest przewidziane w formularzu zgłoszeniowym musi zawierać informację dlaczego dana książka warta jest zwycięstwa w Plebiscycie i co ją wyróżnia na tle innych podobnych publikacji. Nie powinno ograniczać się tylko do kilku zdań.

4. Opis winien zawierać podstawowe informację o tematyce książki, dopuszczalne jest dołączenie fragmentu książki (z podaniem str.).

5. Zgłoszenia bez pełnych danych nie będą brały udziału w Plebiscycie.

a. Organizator ma prawo wezwania Zgłaszających do wypełnienia brakujących danych w formularzu zgłoszeniowym.

b. Jeśli Zgłaszający lub Wydawca w ciągu 3 dni nie uzupełni zgłoszenia stanie się ono nieważne.

IV. Przebieg Plebiscytu

1. I etap będzie polegał na nadsyłaniu zgłoszeń przed Zgłaszających, które oceni specjalnie powołana Kapituła.

a. Zgłaszanie książek do I etapu trwać będzie od 17 do 31 stycznia.

b. Wybór książek dopuszczonych do II etapu dokonany zostanie przez Kapitułę do 8 lutego.

2. II etap będzie polegał na głosowaniu naszych czytelników na książki, które znalazły uznanie w Kapitule.

a. Głosowanie na książki w II etapie trwać będzie od 9 do 25 lutego.

3. Kapituła będzie oceniała wyłącznie książki, których zgłoszenie było prawidłowe.

4. Na książki dopuszczone do II etapu każdy będzie mógł oddawać głosy za pośrednictwem poczty elektronicznejplebiscyt@historia.org.pl. Będzie można głosować na jedną książkę w każdej z kategorii.

5. Do 28 lutego nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników.

6. Zwycięzcą w każdej kategorii będzie książka, który uzyskała najwięcej głosów.

V. Kapituła Konkursowa

1. Kapituła Plebiscytu (zwana Kapitułą) składa się z 14 członków.

2. Prezydium Kapituły tworzy jej Przewodniczący oraz dwaj Wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczącym Kapituły jest Rafał Kuzak szef działu recenzje, Wiceprzewodniczącymi Kapituły są: Paweł Łyziński zastępca szefa działu recenzje oraz Wojciech Duch redaktor naczelny portalu „Historia.org.pl”.

4. Członków Jury powołuje jednogłośnie Prezydium Kapituły.

5. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy obradom Kapituły.

6. Kapituła obraduj poprzez specjalnie utworzone forum. Do forum mają dostęp wyłącznie członkowie Kapituły.

7. Kapituła większością głosów ma prawo zmiany kategorii zgłoszonej książki

8. Kapituła dokonuje wyboru książek, które znajdą się w II etapie.

9. Kapituła przy ocenie książek weźmie pod uwagę w szczególności wysoką wartość merytoryczną, znaczenie danej publikacji, a w przypadku albumów także wartość artystyczną.

9. Kapituła ma prawo nie przyznać nagrody w przypadku niskiej wartości merytorycznej lub artystycznej zgłoszonych do danej kategorii książek.

10. Członkowie Kapituły są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji.

VI. Nagrody w Plebiscycie

1. Wydawcy książki, która zwycięża w danej kategorii przysługuje darmowa reklama w portalu „Historia.org.pl”. Warunki i sposób reklamy określi redakcja portalu „Historia.org.pl”.

2. Wydawca książki, która zwycięży w danej kategorii:

a. otrzyma specjalne logo „Najlepsza Książka Historyczna Roku wg historia.org.pl”, którym będzie mógł się posługiwać poprzez umieszczenie go na swojej stronie internetowej oraz okładce książki Dostarczone przez Organizatora logo nie może być modyfikowane.

b. będzie mógł wykorzystywać fakt uzyskania nagrody do promocji nagrodzonej książki

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia na portalu „historia.org.pl”.

3. Kapituła morze odmówić przyjęcia zgłoszeń lub wycofać je z Plebiscytu, jeżeli zostaną ustalone uchybienia wobec niniejszego Regulaminu. Organizator ma prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Plebiscytu bez podania przyczyny.

4. Odpowiedzialność za zgłoszenie i jego treść ponosi osoba zgłaszająca.

5. Osoba zgłaszająca oświadcza, że treści w zgłoszeniu są prawdziwe.

6. Zgłaszający zgadza się ze wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Zostaw własny komentarz