Matura - informacje podstawowe [ocena, odwołania, zwolnienia]


Czy mogę poprawić egzamin lub się od niego odwołać? Jak można być zwolnionym z egzaminu i kto go sprawdza? Odpowiedzi na te i więcej pytań zostały przygotowane na podstawie informacji CKE specjalnie z myślą o Was w poniższym artykule.

Przedmioty obowiązkowe

Obowiązkowym przedmiotami są język polski, język obcy nowożytny i matematyka. Ponadto absolwent w trakcie jednej sesji egzaminacyjnej ma prawo zdawać egzamin z jednego, dwóch lub trzech przedmiotów dodatkowych, w tym z historii. Maturę, co do zasady zdaję się we własnej szkole. Terminem egzaminów maturalnych jest maj. Jednak dla osób, które z ważnych przyczyn zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu mogą to zrobić w terminie dodatkowym w czerwcu.

Przebieg egzaminu

Wszystkie matury zaczynają się o godzinie 9.00 lub 14.00 (harmonogram każdorazowo ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Na maturę nie wolno się spóźnić, gdyż nie zostanie się dopuszczonym do egzaminu.

Zapakowane i zapieczętowane arkusze egzaminacyjne muszą być zaprezentowane w obecności uczniów. Ich otwarcie następuje komisyjnie. Następnie odbywa się etap odkodowania. Uczniowie w sali przy swoim stoliku otrzymują arkusze i wówczas zrywają z nich plomby (nalepki). Jeśli przewodniczący komisji nadzorującej stwierdzi naruszenie plomb egzamin zostaje unieważniony.

Egzamin rozpoczyna się z momentem, gdy ostatni uczeń zakoduje swoją pracę. W sali musi widnieć napisana przez członka komisji nadzorującej data rozpoczęcia pisania egzaminu i jego zakończenia. W sali musi się również znajdować zegar.

Sale, gdzie odbywają się egzaminy muszą spełniać określone wymogi. Nie wolno na czas egzaminu wnosić do nich jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych. Przy stoliku może siedzieć wyłącznie jeden uczeń. Na stoliku mogą się znajdować wyłącznie: arkusz maturalny, przybory do pisania, przybory pomocnicze i pomoce naukowe dopuszczone przez dyrektora CKE. Wyjątkiem są leki przepisane przez lekarza.

W trakcie egzaminu pisemnego na sali muszą być obecni, co najmniej trzej nauczyciele, z czego przynajmniej jeden z innej szkoły. Wśród nich nie mogą być nauczyciele uczący danego przedmiotu i wychowawcy klas. Podczas egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali, chyba że taką zgodę wyda przewodniczący zespołu

Gdy przewodniczący stwierdzi niesamodzielność pracy lub zakłócanie egzaminu utrudniającego pracę innym przez zdającego przerywa egzamin danej osoby, prosi o opuszczenie sali egzaminacyjnej i unieważnia egzamin zdającego z danego przedmiotu.

Ocena

Egzaminy są oceniane przez specjalnie przygotowanych egzaminatorów zewnętrznych. Każdy sprawdzony przez egzaminatora arkusz jest ponownie sprawdzany przez egzaminatora zwanego weryfikatorem. Wynik każdego egzaminu wyrażany jest w procentach od 0 do 100.  Wynik egzaminu z dodatkowego przedmiotu nie ma wpływu na zdanie egzaminu, ale odnotowuje się go na świadectwie dojrzałości.

Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania jednolitych w całym kraju. Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy, które dotyczą polecenia. Brudnopis, komentarze, nawet poprawne, wykraczające poza zakres polecenia nie podlegają ocenianiu.

Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie.

Egzamin zdany jest, gdy dana osoba uzyska z niego co najmniej 30%. Każdy zdający otrzymuje oryginał i odpisy świadectwa maturalnego od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Nie złożenie egzaminu ustnego nie stanowi przeszkody uniemożliwiającej zdawanie innych egzaminów. Na wniosek zdającego komisja okręgowa udostępnia zdającemu do wglądu sprawdzone arkusze, w miejscu i czasie określonym przez dyrektora OKE.

Zwolnienia z egzaminu

Zwolnienia z egzaminów przysługują:

1. Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu.

2. Laureatom i finalistom olimpiad uprawnienie wymienione w pkt 1. przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.

Osoba zwolniona z egzaminu będzie miała na świadectwie dojrzałości w rubryce danego przedmiotu wpisaną informację o uzyskaniu 100% punktów z tego przedmiotu na wybranym poziomie.

Dysleksja

Osoby z dysleksją piszą dokładnie taki sam egzamin i mają tyle samo czasu, co pozostali uczniowie. Istnieje jedynie możliwość zastosowania odrębnych kryteriów oceny prac pisemnych.

Odwołanie się od egzaminu

Jeżeli w trakcie egzaminu były nieprzestrzegane procedury związane z jego przeprowadzeniem absolwent powinien w ciągu 2 dni zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor ma obowiązek w ciągu 7 dni rozpatrzyć wniesione zastrzeżenia. Rozstrzygnięcia Dyrektora są ostateczne. Nie przysługuje także odwołanie od wyniku egzaminu.

Podstawa prawna

Podstawowym aktem prawnym wprowadzającym zewnętrzny system oceniania jest ustawa o systemie oświaty z 1991 roku (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Aktami prawnymi regulującymi przeprowadzanie egzaminów maturalnych są:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2008 r. Nr 178, poz.1097).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU z 2003 r. Nr 90, poz. 846 z późniejszymi zmianami).

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz