Matura z historii 2011: arkusze maturalne - klucz odpowiedzi poziom podstawowy i rozszerzony


W tym artykule specjalnie dla Was zostanie opracowany klucz odpowiedzi z tegorocznej matury z historii zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Na wszystkie zadania maturalne nasi eksperci postarają się odpowiedzieć jak najszybciej po opublikowaniu arkuszy przez CKE. Odpowiedzi będziemy tutaj sukcesywnie umieszczać. Schematy wypracowań maturalnych z historii zamieścimy w osobnym artykule.

Wątpliwości, co do naszego klucza odpowiedzi lub wątpliwości co do pytań stworzony przez CKE zgłaszajcie nam na adres matura@historia.org.pl. Postaramy się każdemu odpowiedzieć w zbiorczym artykule. Oczywiście w razie wątpliwości zapytamy w CKE.

POZIOM PODSTAWOWY (poziom rozszerzony niżej)

1. Przyporządkuj ilustracjom podpisy. Odpowiedzi wybierz spośród podanych i wpisz we właściwe miejsca.

A. - świątynia grecka
B. - świątynia rzymska
C. - świątynia egipska

2. Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę.

1. Olimpia - D
2. Lakonia - E
3. Ateny - B

3. Na podstawie tekstów źródłowych i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

A. Wojny punickie.
B. Źródło 3.
C. Źródło 1.
D. Republika.

4. Spośród pięciu wymienionych wydarzeń wybierz chronologicznie pierwsze i oznacz je literą A oraz chronologicznie ostatnie i oznacz je literą B.

A. Wzniesienie piramidy Cheopsa.
B. Wzniesienie Koloseum.

5. Rozpoznaj postaci świętych – patronów Polski, których śmierć przedstawiają źródła ikonograficzne.

Źródło 1. Św. Wojciech
Źródło 2. Św. Stanisław

6. Przyporządkuj mapom Półwyspu Iberyjskiego właściwe tytuły. Odpowiedzi wybierz spośród podanych i wpisz pod mapami.

A. 2 (I poł. IX w.)
B. 1 (II poł. VII w.)
C. 3 (I poł. XV w.)

7. Uzupełnij tabelę, podając władców Polski, za panowania których miały miejsce wymienione wydarzenia.

Bitwa pod Płowcami - Władysław Łokietek
Pokój kaliski - Kazimierz Wielki
Bitwa pod Grunwaldem - Władysław Jagiełło
Drugi pokój toruński - Kazimierz Jagiellończyk
Powstanie Prus Książęcych - Zygmunt Stary

8. Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwy grup społecznych występujących w średniowiecznym mieście.

1. Pospólstwo
2. Patrycjat
3. Mieszczaństwo

9. Na podstawie wykresu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

A. W pierwszej połowie XIII w. mamy stabilny i zauważalny wzrost ludności, który załamał się w pierwszej połowie XIV w.

B. Przyczyną tej zmiany była epidemia dżumy, która dziesiątkowała ówczesną Europę.

10. Na podstawie tekstów źródłowych i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

A.
Źródło 1. Krewo
Źródło 2. Lublin
B.
Źródło 1. XIV w.
Źródło 2. XVI w.

11. Przyporządkuj fotografiom podpisy. Odpowiedzi wybierz spośród podanych i wpisz we właściwe miejsca.

12. Na podstawie mapy i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

A. Sułtanat Ikonium, Kalifat Fatymidów
B. Królestwo Jerozolimskie, Cesarstwo Bizantyńskie

13. Na podstawie tekstu wykonaj polecenia.

A. Żółkiewski
B. Cecora

14. Na podstawie źródeł i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

A. Przez obce państwa, którym nie na rękę były reformy w Polsce. Także przez magnatów, którzy robili to w swoim partykularnym interesie.
B.
C. Utrzymanie liberum veto umożliwiało zainteresowanym niedopuszczenie do reform w Polsce. Wystarczyło przekupić jednego posła, by zniweczyć dane postanowienia.

15. Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.

A. Jezuici, Pijarzy
B. Chodziło o prestiż uczelni i niezgoda wśród profesorów.

16. Na podstawie tablicy genealogicznej Czartoryskich i Poniatowskich zamieszczonej na następnej stronie oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.

A. Kazmierz Florian Czartoryski, Michał Poniatowski
B. Nie, gdyż zmarła 5 lat przed koronacją.
C. Bratanek.

17. Na podstawie fragmentu listu dyplomatycznego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

A. Kongres wiedeński
B. Francja, Austria, Wielka Brytania
C. zasada legitymizmu, zasad równowagi europejskiej

18. Wymień artykuły konstytucji, których nie przestrzegały władze Królestwa Polskiego w latach 1815–1830.

Art. 16, art. 87.

19. Przyporządkuj powstaniom narodowym ich skutki. Odpowiedzi wpisz we właściwe rubryki tabeli.

Powstanie listopadowe 4
Powstanie krakowskie 2, 3
Powstanie styczniowe 1

20. Na podstawie danych statystycznych wykonaj polecenia.

A.
Rok: 1860
Decyzja władz rosyjskich: zniesienie cła na granicy Królestwa Polskiego z Rosją
B. 1890
C. Tak, świadczy o tym wzrost importu. Zniesienie cła tylko wzmogło gospodarkę.

21. O jakich ulepszeniach życia mieszkańców Warszawy wspomina autor tekstu? Podaj ich dzisiejsze nazwy.

Tramwaj, kanalizacja

22. Wyjaśnij, dlaczego scena przedstawiona na litografii świadczy o zmieniającej się pozycji społecznej kobiet.

Większość widocznych na litografii kobiet to kobiety pracujące w centrali. Wcześniej kobieta pracująca w tego typu zakładach to rzadkość.

23. Spośród wymienionych sześciu wydarzeń wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i oznacz je literą A oraz chronologicznie ostatnie i oznacz je literą B.

A. Rewolucja lipcowa.
B. Powstanie Trójprzymierza.

24. Na podstawie wykresu oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.

A. Tak miały. Widać to na wykresie. Przełom XIX/XX w. to okres dużego rozwoju nauki i techniki.
B. I wojna światowa

25.

26. Na podstawie tekstu i własnej wiedzy odpowiedz na pytania.

A. 1920
B. Podbój Polski, Litwy i Białorusi „Na Wilno, Mińsk, Warszawę – marsz!”
C. Ofensywa Armii Czerwonej załamała się w wyniku przegranej przez nią bitwie warszawskiej.

27. Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

A.
B. 1. w roku poprzedzającym przewrót majowy w Polsce.

28. Na podstawie własnej wiedzy wykonaj polecenia.

A.
Narwik - Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich
Monte Cassino - II Korpus Polski
Falaise - 1 Dywizja Pancerna
B. II Korpus Polski

29. Na podstawie fragmentu tekstu piosenki Jacka Kaczmarskiego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

A. Jałcie
B. Józef Stalin
C. Granica z minimalną korektą została wyznaczona na tzw. linii Curzona

30. Na podstawie źródeł i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

A. Referendum „3 x tak”
B. Polskiej Partii Robotniczej
C. Polskie Stronnictwo Ludowe

31. Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

A. 1976
B. Komitet Obrony Robotników

32. Spośród sześciu wymienionych wydarzeń z XX wieku, wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i oznacz je literą A oraz chronologicznie ostatnie i oznacz je literą B.

A. Powstanie państwa Izrael.
B. Masakra studentów na placu Tiananmen.

33. Przyporządkuj przedstawionym obrazom kierunki w malarstwie. Odpowiedzi wybierz spośród podanych i wpisz pod ilustracjami.

A. surrealizm
B. kubizm
C. secesja

POZIOM ROZSZERZONY

CZĘŚĆ I (20 punktów)

1. Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę.

1. Stolica państwa mitycznego króla Minosa. Znajdował się w niej pałac ozdobiony freskami przedstawiającymi np. tauromachie, czyli sceny walki lub zabaw z bykami. AKnossos 

2. Miasto położone na obronnym wzgórzu. Jednym z jego władców był mityczny król Agamemnon. Do miasta prowadziła Lwia Brama. BMykeny

3. Bogate miasto, którym według tradycji greckiej rządził król Priam. Zostało zdobyte i zrabowane przez Achajów. E. Troja

2. Na podstawie tekstu rozstrzygnij, które zdanie jest fałszywe. Obok tego zdania napisz słowo fałsz.

Państwo rzymskie nie miało żadnych kontaktów handlowych z Dalekim Wschodem. Fałsz

3. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z historii starożytnej, zaczynając od najwcześniejszego. Najwcześniejsze wydarzenie oznacz numerem 1, kolejne numerami: 2, 3, 4, 5.

1. Zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu.
2. Podbój miast-państw Sumeru i Akadu przez Hammurabiego.
3. Powstanie Ateńskiego Związku Morskiego.
4. Pokonanie Persów przez Aleksandra Wielkiego pod Gaugamelą.
5. Podział cesarstwa rzymskiego na część wschodnią i zachodnią.

4. Fotografie przedstawiają dwie rzeźby reprezentatywne dla różnych stylów w sztuce. Wpisz nazwy odpowiednich stylów pod fotografiami.

A. Gotyk.
B. Renesans.

5. Podaj nazwę ludu, który w VII wieku opanował tereny odwiedzane przez Antoniusza.

Arabowie

6. Na podstawie źródeł dotyczących wyprawy bukowińskiej (mołdawskiej) króla Jana Olbrachta rozstrzygnij, które zdanie jest fałszywe. Obok tego zdania napisz słowo fałsz.

3. Rafał Jaworski podaje, że powiadamianie króla o dezerterach, którzy nie stawili się na pospolite ruszenie, nie przysparzało informatorom żadnych korzyści materialnych. Fałsz

7. Podaj nazwę wydarzenia, którego rezultaty ocenia autor.
Unia Lubelska 1569

8. Na podstawie tablicy genealogicznej (zamieszczonej na następnej stronie) ukazującej związki rodziny Czartoryskich i Poniatowskich oraz własnej wiedzy rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe. Obok tych zdań napisz słowo prawda.

1. Trzech braci matki Stanisława Augusta Poniatowskiego miało prawo zasiadania w senacie.Prawda.
2. Matka Stanisława Augusta Poniatowskiego nie mogła być świadkiem koronacji syna. Prawda.

9. Wyjaśnij, dlaczego książę Klemens Metternich był przeciwny proponowanym zmianom terytorialnym, o których mowa w tekście.

Klemens Metternich obawiał się wzmocnienia Prus kosztem Saksonii.

10. Rozpoznaj powstania, o których pisze J. Łojek. Wpisz ich nazwy obok właściwego opisu.

1. powstanie listopadowe
2. powstanie krakowskie
3. powstanie styczniowe

11. Na podstawie treści mapy zaproponuj dla niej tytuł.

Ekspansja terytorialna Japonii na przełomie XIX w. i XX w.

12. Na podstawie wykresu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

A. Polska otrzymała terytorialnie mniejszą część Górnego Śląska, ale były to tereny o znacznie większym potencjale gospodarczym.

B. III powstanie śląskie

13. Na podstawie fragmentu tekstu piosenki Jacka Kaczmarskiego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

A.
Miejsce: Jałta
Czas: 1945
B.
4. W Polsce zostaną przeprowadzone wolne, nieskrępowane, demokratyczne wybory.

14. Na podstawie źródeł wykonaj polecenia.

A. Powodem było niezadowolenie Wandy Wasilewskiej, że nagradzany przez komunistyczne władze poeta napisał wiersz podważający propagandowe tezy ówczesnej władzy. 
B. Budowa Nowej Huty (niedaleko Krakowa).

CZĘŚĆ II – Analiza źródeł wiedzy historycznej (10 punktów)

15. Podaj negatywny skutek sądowniczej reformy Peryklesa.

Opłaty za pracę sędziowską spowodowały napływ kandydatur zarobkowych. Kandydatom nie przyświecały szlachetne powody związane ze sprawowaniem godności sędziego, tylko chęć zarobienia pieniędzy.

16. Wyjaśnij, dlaczego wojny grecko-perskie miały wpływ na demokratyzację ustroju Aten.

Lud, czyli ludzie niższego statusu społecznego w trakcie wojen grecko-perskich odegrali kluczowe znaczenie. Stanowili bowiem załogę okrętów, które wówczas stanowiły o potędze armii. Dlatego nijako w nagrodę mogli oczekiwać dostępu do urzędów.

17. Na jakie zagrożenia wynikające ze stosowania ostracyzmu wskazują autorzy powyższych tekstów?

Autorzy wskazują, że tzw. sądy skorupkowe prowadziły do nadużyć i manipulacji. Ludzie oddawali głosy na podstawie pozamerytorycznych przesłanek jak chociażby zawiść, że kogoś zwą „sprawiedliwym”. Dodatkowo stwarzało to możliwość do manipulacji głosami tzw. „cudów nad urną”. Było także wykorzystywane jako narzędzie do politycznej walki, co stało w sprzeczności z ideą tej instytucji.

18. Podaj nazwę opisanego sposobu sprawowania władzy w Rzymie i wyjaśnij, dlaczego określano go komedią republiki.

Nazwa: Pryncypat
Wyjaśnienie: Faktycznie rządził Cesarz, ale dla pozoru był utrzymywane demokratyczne instytucje, takie jak Senat.

19. Wyjaśnij, do jakiej tradycji politycznej nawiązuje wizerunek władcy. Zwróć uwagę na napis: „Karolus Imp[erator] Aug[ustus]”.

Nawiązuje do tradycji politycznej cesarstwa rzymskiego. Tam Cesarze nazywani byli właśnie Imperator Augustus na cześć Oktawiana Augusta. Bito także w cesarstwie rzymskim monety z podobizną cesarza.

20. Podaj, jakie wzorce kulturowe wpłynęły na zmianę modelu władzy cesarskiej.

Były to wschodnie wzorce kulturowe. Pełne przepychu i publicznego kultu władcy.

21. Rozpoznaj władcę Francji, który odwoływał się do popularności swojego stryja.

Ludwik Napoleon Bonaparte

23. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

III Republika Francuska (1871-1940)

Pozytywne cechy: kompromisowe zmiany polityczne, doświadczona biurokracja
Negatywne cechy: polityczna niestabilność, korupcja

CZĘŚĆ III – Wypracowanie (20 punktów)

24. Zadanie zawiera dwa tematy. Wybierz jeden z nich do opracowania.

Temat I:

Temat II: Czy II RP była państwem demokratycznym?

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz