XXII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów w Gdańsku [program]


W dniach 3-5 kwietnia 2014 r. w Gdańsku odbędzie się  XXII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów. Jest to największa w Polsce konferencja historyków studentów. Portal „historia.org.pl” jest wyłącznym patronem medialnym konferencji.

1926637_384291168380854_1116478809_n

Plan Zjazdu:

Czwartek, 3 IV

9:30 – inauguracja

10:00-18:00 – obrady

Piątek, 4 IV

9:00-18:30 – obrady

Sobota, 5 IV

9:00-18:00 – obrady

18:00 – zakończenie XXII OZHS

Miejsce obrad – Wydział Historyczny UG, ul. Wita Stwosza 55
Obiady – Restauracja U Józefa – Wydział Nauk Społecznych UG
Noclegi – Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Al. Grunwaldzka 244
Program obrad XXII OZHS

3 kwietnia 2014 (czwartek)

9:30 – inauguracja XXII OZHS

Przerwy obiadowe: 12:15-13:30; 13:15/13:30-14:30; 14:30-15:30

Panel I – sala nr 1

Starożytność
10:00-10:15
Damian Miszczyński (UJ) - Proces zakładania kolonii przez starożytnych Hellenów
na przykładzie Kyreny

10:15-10:30
Justyna Olejnik (UŁ) - Dziwne, niebezpieczne, piękne i inteligentne – zwierzęta Ktezjasza

10:30-10:45
Tomasz Babnis (UJ) - Demostenesowe koncepcje wskrzeszenia potęgi Aten w świetle jego mowy „W obronie Rodyjczyków”

10:45-11:15
dyskusja

11:15-11:30
przerwa

11:30-11:45
Tomasz Poznański (UG) - Rzymski podbój Plemion Alpejskich za panowania Oktawiana Augusta

11:45-12:00
Tomasz Sińczak (UMK) - Stosunki Cesarstwa Rzymskiego z Partią w czasach Oktawiana Augusta

12:00-12:15
Daniel Zioła (UAM) - Program polityczny cesarza Pertinaksa

12:15-12:30
mgr Mariusz Kwaśny (UŁ) - Zbroje paradne rzymskich cesarzy z dynastii Julijsko-Klaudyjskiej — bezużyteczne kaftany czy w pełni funkcjonalne dzieła sztuki?

12:30-13:00
dyskusja

13:00-13:15
przerwa

13:15-13:30
Klaudia Mokrzewska (UMK) - Wybrane aspekty rzymskiego prawa pogrzebowego,
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki profanacji grobu

13:30-13:45
mgr Adam Jarych (UŁ) - Inskrypcje dedykacyjne ku czci wodzów okresu Republiki Rzymskiej – zarys problemu

13:45-14:00
Maciej Wojcieszak (UG) - „Stosunek Kościoła do służby w armii w świetle kanonów późnoantycznych zgromadzeń biskupich
14:00-14:30
dyskusja

14:30-15:30
przerwa obiadowa

Historia wojskowości – starożytność i średniowiecze
15:30-15:45
Krzysztof Zimny (UW) - Cóż to jest prawda? Przekaz Polybiosa o bitwie pod Mantineią (207 p.n.e.)

15:45-16:00
Szymon Rusin (UJ) - Zwycięski Katullus czy triumfujący Mariusz? – problem zasługi rzymskich dowódców w bitwie pod Vercellae (101 p.n.e.)

16:00-16:15
Łukasz Pigoński (UŁ) - Wojna prowadzona przez Cesarza Leona I przeciw Wandalom
w relacji Prokopiusza z Cezarei – analiza rzetelności i roli fragmentu w „Historii wojen”

16:15-16:30
Wojciech Lorek (UAM) - Bitwa pod Arsuf (7 września 1191) - przedwczesna szarża
czy niewykorzystane zwycięstwo?

16:30-17:00
dyskusja

17:00-17:15
przerwa

Miscellanea
17:15-17:30
mgr Gabriel Szuster (UP) - Józef Oppenheim - przedwojenny naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – rys biograficzny

17:30-17:45
mgr Jordan Siemianowski (UMK) - Działalność Bergenske-Stavangerske Østersjølinjen w portach polskiego obszaru celnego w latach 1931-1939

17:45-18:00
dyskusja

Panel II - Średniowiecze I – sala nr 2
10:00-10:15
Artur Lewkowicz (UAM) - Wyprawa Bolesława Chrobrego na Kijów w 1018 roku w historiografii polskiej po 1945

10:15-10:30

Norbert Delestowicz (UAM) - Kształtowanie się stosunków polsko-pomorskich w okresie rządów Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Szczodrego

10:30-10:45

mgr Mariola Freza-Olczyk (UG) - Stosunki polityczne pomiędzy księciem pomorskim Barnimem a biskupem kamieńskim Konradem III oraz jego następcą biskupem Wilhelmem I

10:45-11:00

Kamil Brela (UŚ) - Henryk IV Probus i Przemysł II. Stosunki wzajemne w latach 1280-1290

11:00-11:15
Jan Gawron (UMCS) - Najazdy książąt halicko-włodzimierskich na ziemię lubelską w latach 1243-1244 w świetle średniowiecznych źródeł narracyjnych

11:15-11:30
Paweł Lewandowski (UŁ) - Zabiegi Siemowita IV o koronę polską podczas trzech zjazdów w Sieradzu

11:30-12:00
dyskusja

12:00-12:15
przerwa

12:15-12:30
Krzysztof Osiński (UAM) - Litewska wojna domowa, czyli przebieg konfliktu między Jagiełłą a Kiejstutem (1381-1382)

12:30-12:45
Marcin Klemenski (UJ) - Książę a miasto. O stosunkach Alberta strzeleckiego z miastami swego księstwa

12:45-13:00
mgr Dawid Naprawca (AIK) - Wino na dworze pierwszych Jagiellonów

13:00-13:15

Łukasz Fabia (UJ) - Adventus Regis Kazimierza Jagiellończyka. Analiza oprawy ceremonialnej trzech wjazdów monarszych do Krakowa, Gdańska i Malborka

13:15-13:30
mgr Maciej Badowicz (UG) - „(…) Ad Quatuor Tempora Penthecostes, infrascripti ad gradum baccalariatus in artibus promote (…)”- dokument Bernarda z Krakowa jako przyczynek do badań nad historią migracji dorobku intelektualnego krakowskich studentów pod koniec XV wieku

13:30-13:45
mgr Adam Kozak (UAM) - Późnośredniowieczna kancelaria miasta Pleszewa

13:45-14:00
Michał Słomski (UW) - ...quos vulgo grodzianie appellant, ale nie tylko – kapelani i personel zamków biskupich w Łowiczu, Uniejowie i Pułtusku w XV-XVI stuleciu

14:00-14:30

dyskusja

14:30-15:30

przerwa obiadowa

15:30-15:45
Łukasz Włodarski (UMK) - Stosunki arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogoriiz zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1342–1374

15:45-16:00
mgr Łukasz Sobczak (UG) - Elekcja Konrada Zöllnera von Rotenstein na urząd wielkiego mistrza. Przypadek czy przejaw walki o władzę w zakonie krzyżackim?

16:00-16:15
mgr Wojciech Podjacki (UG) - Obraz elity Zakonu Krzyżackiego w Rocznikach Jana Długosza

16:30-16:45
mgr Joanna Śliczyńska (UWM) - Urząd szafarza w państwie zakonu krzyżackiego – charakterystyka sprawowanej funkcji w świetle Die Handelsrechnungen des Deutschen Ordens

16:45-17:00
mgr Aleksandra Drążek (UG) - Kobieta w gdańskim prawie lubeckim z 1263 roku

17:00-17:30
dyskusja

Panel III – Historia nowożytna I – sala nr 3

10:00-10:15
Marcin Janakowski (UMCS) - Rola Kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego w polityce Środkowej Europy pierwszej połowy XVI wieku

10:15-10:30
Olga Moroz (UJ) - Rola kobiety w Wielkim Księstwie Moskiewskim w XVI w., w świetle Rerum Moscoviticarum Comentarii, Zygmunta Herbersteina”

10:30-10:45
mgr Monika Ogiewa (US) - „Nawet w bagnie codzienności, warto szukać przejrzystości” - obowiązki urzędników dworskich księcia szczecińskiego Jana Fryderyka

10:45-11:00
mgr Michał Furman (KUL) - Anonimowe dziełko O tajemnicach puszkarskich. Unikatowy przykład włoskiego importu na grunt polski zabytków wojskowego piśmiennictwa technicznego

11:00-11:15
mgr Jakub Rogulski (UJ) - O możliwościach badań nad pamięcią zbiorową polskich i litewskich rodów szlacheckich okresu nowożytnego

11:15-11:45
dyskusja

11:45-12:00
przerwa

12:00-12:15
Agnieszka Szyszkowska (UMK) - Procesy o czary w Hiszpanii na przykładzie procesu w Logroño w 1610 roku

12:15-12:30
Przemysław Zakrzewski (UMK) - Chemia i alchemia w Polsce w XVI wieku

12:30-12:45
Radosław Kubus (UG) - Analiza wybranych medykamentów z XVII wieku, na podstawie księgi rachunków biskupa Bonawentury Madalińskiego z lat 1675–1683

12:45-13:00
Ewa Kaźmierczyk (UJ) - Magiczne praktyki stosowane w walce z zarazą w Rzeczypospolitej w XVI – XVIII w.

13:00-13:30
dyskusja

13:30-14:30
przerwa obiadowa

14:30-14:45
mgr Stanisław Szynkowski (UO) - Na dworach Habsburgów i Wazów – kariery trzech panien z rodu von Bessen (von Bees) w XVII wieku

14:45-15:00

Kamil Kaniuka (US) - Najemnik XVII wieku na przykładzie Johna Hepburn’a
15:00-15:15

Łukasz Bajkowski (UwB) - Bunt na okręcie Bounty na tle problemów związanych z żeglugą na Pacyfiku w XVIII wieku

15:15-15:30

Katarzyna Kowalska (UJ) - Silva rerum jako perła wiedzy historycznej. Opis formy sylwicznej na podstawie rękopisu Pawła Sebastiana Zembrzuskiego z 1704 r.

15:30-15:45

Grzegorz Glabisz (UAM) - Wielkopolscy kawalerowie Orderu Orła Białego w czasach saskich

15:45-16:15
dyskusja
16:15-16:30

przerwa
16:30-16:45

mgr Rafał Borkowski (UWM) - Monopol na handel solą w Królestwie Pruskim w świetle edyktów pruskich wydanych w języku polskim w latach 1724–1729

16:45-17:00
Katarzyna Borawska (UwB) - Miastkowo i Radziłów w XVIII wieku w świetle ksiąg parafialnych

17:00-17:15
mgr Przemysław Jędrzejewski (UP) - Działalność Komisji Boni Ordinis dla miast wielkorządowych na przykładzie Olkusza (1787-1788)

17:15-17:30
Kamil Michaluk (UMCS) - Oświecona czy oświeceniowa? Teoretyczne i praktyczne zabiegi Józefa Kazimierza Kossakowskiego o poprawę edukacji

17:30-18:00
dyskusja

Panel IV – XX-lecie międzywojenne – sala nr 4

10:00-10:15
Jerzy Dreger (UAM) – Republika Ostrowska

10:15-10:30
Piotr Zwierzchowski (UAM) - Wybory Prezydenckie 1922. Nie wykorzystana szansa prawicy

10:30-10:45
mgr Jarosław Kubiak (UŁ) - Obóz piłsudczykowski w województwie łódzkim w latach 1928-1935

10:45-11:00
Urszula Siłkowska (UwB) - Policja Państwowa w służbie na kolei w województwie białostockim

11:00-11:15
Krystian Strauss (UMK) - Kontakty Ormian polskich z diasporą ormiańską na świeciew latach 1918–1939

11:15-11:30
mgr Adrian Watkowski (UG) - Działalność propagandowa i edukacyjna Morskiego Urzędu Rybackiego w latach 1928–1939

11:30-11:45
Krystian Zdziennicki (UG) - Ksiądz dr Władysław Łęga – etnograf ziemi malborskiej

11:45-12:15
dyskusja

12:15-13:30
przerwa obiadowa

13:30-13:45
mgr Piotr Zubowski (UWr) - Państwo, a Kościół prawosławny w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939), w świetle losów wybranych cerkwi prawosławnych regionu łódzkiego

13:45-14:00
mgr Agnieszka Danielewska (UJK) - Stan zdrowotny kielczan w latach 1918-1939

14:00-14:15
mgr Przemysław Zachulski (UG) - Akcja Katolicka w Diecezji Chełmińskiej w latach 1930–1939. Zarys problematyki
14:15-14:30
Sandra Błażejewska (UAM) - Jeździec i koń – sylwetki polskich jeźdźców i koni wojskowych doby II Rzeczpospolitej (1920–1939)

14:30-14:45
Paweł Petrusiewicz (US) - Reportaże Jerzego Walldorfa, a państwo Benito Mussoliniego, czyli jak Polacy widzieli faszystowskie Włochy w końcu lat trzydziestych XX w.

14:45-15:00
mgr Mateusz Maleszka (UMK) - „Germański rodowód Jezusa” – koncepcje antropologiczne, teologicznei rasistowskie leżące u podstaw ruchu Deutsche Christen

15:00-15:30
dyskusja

15:30-15:45
przerwa

15:45-16:00
mgr Grzegorz Michalak (UKSW) - Postawa organizacji katolickich na ziemiach polskich wobec wydawnictw pornograficznych w latach 1900-1939

16:00-16:15
mgr Fryderyk Mudzo (UAM) - Wolne Miasto Gdańsk w polityce III Rzeszy w latach 1933-1939

16:15-16:30
mgr Jagoda Załęska-Kaczko (UG) - Gdańsk w programie budowy autostrad III Rzeszy

16:30-16:45
Bartosz Lewandowski (UMK) - Konsekwencje Wielkiej Czystki wobec organizacji i funkcjonowania wojsk Armii Czerwonej na Dalekim Wschodzie w latach 1937–1938

16:45-17:00
mgr Łukasz Mikła (UŁ) - Sir Geoffrey Mander wobec polityki appeasementu w okresie pierwszego gabinetu Neville’a Chamberlaina (maj 1937 – wrzesień 1939)

17:00-17:30
dyskusja

Panel V – Historia wojskowości – sala nr 5

10:00-10:15
Dawid Gralik (UAM) - Armia nowego wzoru? Rzecz o armii francuskiej doby wojen rewolucyjnych (1792-1802)

10:15-10:30
Robert Stasiak (UŁ) - Życie codzienne żołnierzy napoleońskich w garnizonach na podstawie wybranych relacji pamiętnikarskich

10:30-10:45
Mateusz Brania (US) - Żołnierz Księstwa Warszawskiego w marszu i na postoju

10:45-11:00
Łukasz Ficek (UŚ) - Działania „w polu” widziane oczyma żołnierzy pruskich i sprzymierzonych, w trakcie trwania kampanii 1806–1807 na Śląsku

11:00-11:30
dyskusja

11:30-11:45
przerwa

11:45-12:00
mgr Dawid Madziar (UŚ) - „Daję wam słowo honoru, że w żadnym razie nie przekroczę Renu” – ocena postawy Księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego w 1813 roku przez współczesnych i historyków

12:00-12:15
mgr Cezary Wołodkowicz (UG) - Marszałek Lefebvre podczas oblężenia Gdańska w roku 1807 w opiniach współczesnych i historyków

12:15-12:30
Łukasz Ozgowicz (UAM) - „Ten, który nie chciał iść razem z narodem” – generał Józef Chłopicki w Powstaniu Listopadowym od jego wybuchu do bitwy pod Grochowem

12:30-12:45
Kamil Kartasiński (UŚ) - Żuawi Śmierci – niezwykła jednostka Powstania Styczniowego. Ludzie. Walki. Legenda

12:45-13:15
dyskusja

13:15-14:45
przerwa obiadowa

14:45-15:00
mgr Jarosław Dziubiński (UP) - Wojna rosyjsko-japońska (1904-1905) i jej skutki dla wojskowości morskiej w świetle doktryny mahanowskiej

15:00-15:15
Grzegorz Mysiewicz (UMK) - Niemiecka kompania strzelców piechoty wojsk lądowych w latach 30. XX wieku – organizacja i zadania kompanii

15:15-15:30
Igor Moraczewski (UMK) - Pescopennataro – chrzest bojowy polskich komandosów

15:30-15:45
mgr Paweł Nastrożny (UG) - Za linią frontu: życie codzienne w Twierdzy Chełmno we wspomnieniach i korespondencji dra Aleksandra Majkowskiego (sierpień 1914 - kwiecień 1915)

15:45-16:15
dyskusja

16:15-16:30
przerwa

16:30-16:45
mgr Piotr Popławski (UwB) - Rola niemieckiej 3. Armii w planie „Fall Weiss”
i jej zmiany

16:45-17:00
mgr Kamil Śladewski (UO) - Zdobywca Bolonii - Generał Klemens Rudnicki

17:00-17:15
Damian Dutkiewicz (UAM) - Amerykańskie i Radzieckie innowacyjne projekty okrętów podwodnych okresu Zimnej Wojny

17:15-17:30
Katarzyna Gruszka (UAM) - Linebacker I – amerykańska kampania powietrzna w Wietnamie

17:30-18:00
dyskusja

Panel VI – Kultura, sztuka i symbolika – sala nr 6

10:00-10:15
mgr Piotr Giziński (UG) - Czym jest gmerk? - definicja znaków własnościowo – rozpoznawczych

10:15-10:30
mgr Justyna Rogińska (UZ) - Symbolika ognia w późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej przestrzeni rodziny

10:30-10:45
mgr Monika Iwanek (KUL) - Obraz i tekst. Różne oblicza Hadesu i jego recepcja w nowożytności

10:45-11:00
mgr Marcin Markowski (KUL) - Boginie i Bogowie Grecji i Rzymu na banknotach świata z pierwszej połowy XX wieku

11:00-11:15
Kamila Markowska (UAM) - Filozofia władzy w renesansowej Italii na przykładzie studiolo Federica III da Montefeltro

11:15-11:30
Jadwiga Sierżant (UAM) - Terrore libera (Wolna od strachu) – kilka słów o współczesnej ikonografii Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja

11:30-11:45
mgr Makary Górzyński (UW) - Między twórcą a administratorem. Specyfika pracy architekta w społeczeństwie przemysłowym na przykładzie kaliskiego biura budowniczego Józefa Chrzanowskiego

11:45-12:15
dyskusja

12:15-13:30
przerwa obiadowa

13:30-13:45
Agnieszka Szarafin (UMK) - Różne oblicza Napoleona Bonaparte. Cesarz Francuzów w karykaturze

13:45-14:00
mgr Jakub Linetty (UAM) - Polityka w malarstwie i grafice Mariana Jaroczyńskiego (1819–1901)

14:00-14:15
Aleksandra Hromada (UAM) - Narodziny Francuskiej Opery narodowej, jej rozwój i rozkwit w XVIII wieku

14:15-14:30
mgr Ewa Bukowska-Marczak (KUL) - Irena Bohuss-Hellerowa – zapomniana gwiazda lwowskiej sceny operowej przełomu XIX i XX w.

14:30-14:45
Olga Świerkot (UWr) - Gdzieby się te obicia teraz znajdowały, nie jest wiadomo - dziewiętnastowieczne historie o szpalerach wawelskich

14:45-15:15
dyskusja

15:15-15:30
przerwa

15:30-15:45
mgr Aleksander Stankiewicz (UJ) - Łaźnia pińczowska jako przyczynek do badań nad italianizmem w XVII-wiecznej Rzeczpospolitej

15:45-16:00
mgr Katarzyna Piotrowska (UG) - Polichromia cerkwi NMP w Supraślu jako przykład oddziaływania sztuki bizantyjskiej na terenie Rzeczypospolitej

16:00-16:15
Paulina Rudnik (UMCS) - Azteckie święto Toxcatl – przedmiot analizy kulturoznawczej czy przyczynek do zderzenia cywilizacji?

16:15-16:45
dyskusja

4 kwietnia 2014 (piątek)

Przerwy obiadowe: 12:15/12:30-13:30;
13:30-14:30;
14:15/14:30-15:30

Panel I – Wiek XIX – sala nr 1

9:00-9:15
Michał Krzyżanowski (UMCS) - Geneza zepsucia – rola opium w społeczeństwie chińskim w latach 1790-1839

9:15-9:30
Michał Rozenberg (UJ) - Proces kształtowania się nowoczesnego narodu słowackiego na podstawie dzieł pierwszych narodowych budzicieli (1780–1836)

9:30-9:45
mgr Paweł Stefanek (UMCS) - Rusyfikacja Estonii w XIX i XX wieku

9:45-10:00
Krzysztof Popek (UJ) - Oksydentalizacja społeczeństwa Imperium Osmańskiego w drugiej połowie XIX wieku na przykładzie sfery rozrywki i życia towarzyskiego

10:00-10:30
dyskusja

10:30-10:45
przerwa

10:45-11:00
mgr Aleksandra Wesołowska (UŁ) - „Wszystkich jedno jest życzenie – widzieć stryk na waszej głowie!” – szpiedzy w Królestwie Polskim 1815 – 1830

11:00-11:15
mgr Mateusz Werner (UJ) - Państwo rosyjskie w publicystyce historycznej obozu narodowego w okresie zaborów

11:15-11:30
mgr Bartłomiej Osowski (UG) - „Czy na Litwie, czy na Rusi, Senczykowski wisieć musi” – działalność rusyfikacyjna ks. F. Senczykowskiego w gub. mińskiej w latach 70. XIX w.

11:30-11:45
mgr Artur Jemielita (UW) - Ocena stosunku władz Cesarstwa Rosyjskiego
do Mariawitów

11:45-12:15
dyskusja

12:15-13:30
przerwa obiadowa

13:30-13:45
Jan Burek (UW) - Zrewoltowana przestrzeń. Mieszkanie prywatne w rewolucji 1905 roku w Warszawie

13:45-14:00
mgr Karol Dowgiało (UKSW) - Życie studentów-Polaków w XIX-wiecznym Dorpacie czyli rzecz o początkach Konwentu Polonia

14:00-14:15
mgr Joanna Jaśkiewicz (UŁ) - Z dziejów edukacji artystycznej kobiet – Polki w Académie Julian

14:15-14:30
mgr Krzysztof Karbownik (UJK) - Portret zbiorowy lekarzy górniczych Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku

14:30-14:45
mgr Katarzyna Schatt-Babińska (UŁ) - Niesamowite historie właścicieli i kontrowersyjne losy ich pałaców na Śląsku. Zarys problematyki

14:45-15:15
dyskusja

15:15-15:30
przerwa

15:30-15:45
mgr Łukasz Janeczek (UJK) - Różne oblicza idei spółdzielczości na terenach Królestwa Polskiego w latach 1815-1918

15:45-16:00
mgr Sylwana Borszyńska (UŁ) - „Samotność to taka straszna trwoga, ogarnia mnie, przenika mnie…”, czyli o przyczynach męskiej samotności w Królestwie Polskim
na przełomie XIX i XX wieku

16:00-16:15
Agnieszka Jaworska (UAM) - Sposoby spędzania wolnego czasu na przełomie XIX i XX wieku w Poznaniu

16:15-16:30
mgr Łukasz Faszcza (UwB) - „Ratujcie dzieci”. Kwesta na rzecz najmłodszych mieszkańców Królestwa Polskiego z wiosny roku 1916

16:30-16:45
Ireneusz Grabowski (UMK) - Walka Polek o równouprawnienie podczas I wojny światowej

16:45-17:15
dyskusja

Panel II – Historia po 1945 roku – sala nr 2

9:00-9:15
mgr Joanna Wolska (UWr) - Eugeniczne ludobójstwo na przykładzie zbrodni nazistowskich lekarzy. „Sprawa medycyny” przed Amerykańskim Trybunałem Okupacyjnym w Norymberdze (9 XII 1946 – 20 VIII 1947)

9:15-9:30
mgr Szymon Pietrzykowski (UAM) - Naziści o sobie samych. Przypadek Alberta Speera, Adolfa Eichmanna i Franza Stangla

9:30-9:45
mgr Paweł Zalewski (UG) - Zmiany graniczne i terytorialne zawarte w traktacie pokojowym, podpisanym z Japonią, 8 września 1951r. w San Francisco

9:45-10:00
Danuta Ożarowska (UŚ) - „To nie ja zabijałem. To Szatan”. Efekt Lucyfera w Rwandzie w okresie ludobójstwa. Kwiecień-Lipiec 1994 roku

10:00-10:30
dyskusja

10:30-10:45

przerwa

10:45-11:45
Panel ekspercki – Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku

mgr Jan Daniluk - Uciekinierzy z obozów jenieckich na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w latach 1939-1945

mgr Piotr Brzeziński - Wartość historyczna dzienników i wspomnień byłych działaczy PZPR na przykładzie wybranych prac Jana Ptasińskiego, Wojciecha Jaruzelskiego i Mieczysława Rakowskiego

dyskusja

11:45-12:00
mgr Sebastian Liwoch (AJD) - Aresztowanie, proces i pobyt w więzieniu płk. Franciszka Niepokólczyckiego prezesa II Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

12:00-12:15
Konrad Banaś (UŁ) - Polska Partia Socjalistyczna w Zduńskiej Woli 1945-1948. Studium przypadku

12:15-12:30
Grzegorz Rolewicz (US) - Problematyka „Ziem Odzyskanych” w publicystyce
„Dziś i Jutro” 1945-1956

12:30-12:45
mgr Krzysztof Rataj (UAM) - Powrócić do normalności. Wielki jubileusz 600-lecia Bydgoszczy w 1946 roku

12:45-13:00
mgr Krzysztof Kirdzik (UG) - Działalność Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Jugosłowiańskiej w latach 1945-1950

13:00-13:30
dyskusja

13:30-14:30
przerwa obiadowa

14:30-14:45
mgr Kamil Kaliszuk (UG) - Społeczeństwo obywatelskie w Polsce Ludowej? – przypadek Spółdzielni Gospodarczo-Społecznej w Nowym Kościele, w latach 1945-49

14:45-15:00
Rajmund Gierszewski (UG) - Małe przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
w gospodarce PRL-u na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego w Kościerzynie (1951-1955)

15:00-15:15
Tomasz Krok (UW) - Polski ruch różokrzyżowy w latach pięćdziesiątych w świetle wybranych dokumentów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

15:15-15:30
mgr Maria Engler (AP) - Aktywność kulturalna ludności niemieckiej w latach 50. XX wieku na Ziemiach Północnych i Zachodnich

15:30-15:45
Ewelina Ślązak (UŁ) - „Za kulisami bezpieki” – w 60 rocznicę I audycji Józefa Światło w Radio Wolna Europa

15:45-16:00
mgr Margaretta Mielewczyk (UG) - Ewolucja „Solidarności”: od wewnętrznej spójności do wewnętrznych podziałów

16:00-16:30
dyskusja

16:30-16:45
przerwa

16:45-17:00
mgr Jarema Słowiak (UJ) - „W Polsce (…) imperialiści dokonali spisku, aby przywrócić władzę kapitalistów i feudałów”. Relacje polsko-wietnamskie w latach pięćdziesiątych XX w.

17:00-17:15
Mateusz Gawlik (UJ) - Formy oporu społecznego w PRL na przykładzie trójmiejskiego Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego oraz krakowskiego Ruchu „WiP”

17:15-17:30
mgr Piotr Torka-Lis (UJ) - Amoralny familizm. Odległa teoria czy nieodłączny element rzeczywistości społecznej w Polsce lat 80.?

17:30-17:45
mgr Paweł Muszyński (US) - Śni nam się III Rzeczpospolita - I proces Leszka Moczulskiego i przywódców KPN, 1981-82

17:45-18:00
Jakub Szumski (UW) - Rozliczenia z ekipą Edwarda Gierka (1980-1984)

18:00-18:30
dyskusja

Panel III – W sferze sacrum – sala nr 3

9:00-9:15
mgr Mateusz Okoński (UP) - „Obcinają im głowy i mocują do karków swych koni” – dekapitacja i jej rola w społeczeństwie starożytnych Celtów

9:15-9:30
mgr Dmitriy Panto (KUL) - Historia rozwoju rzymskokatolickiej parafii w Omsku
w XIX i na początku XX wieku

9:30-9:45
mgr Justyna Dworniak (UŁ) - Isola Sacra jako przykład nekropolii przystosowanej do rytuału uczty ze zmarłymi w starożytnym Rzymie

9:45-10:00
Karolina Kulińska (UWr) - Arkana mitraizmu – rys historyczny kultu Mitry w Imperium Rzymskim

10:00-10:15
mgr Anna Szarek (UP) - Walkirie i czarodziejki - kobiety na pograniczu życia i śmierci w mitologiach ludów starożytnego Barbaricum

10:15-10:45
dyskusja

10:45-11:00
przerwa

11:00-11:15
mgr Katarzyna Błoch (UMK) - Ornamentyka średniowiecznych naczyń ceramicznych z klasztorów w Strzelnie i Trzemesznie – analiza porównawcza

11:15-11:30
mgr Kamil Sobczak (UŁ) - Brama miejska w Betsaidzie jako miejsce kultu

11:30-11:45
Magdalena Garnczarska (UJ) - Święta Włócznia – znaczenie i odmienne sposoby funkcjonowania jednego przedmiotu na przestrzeni wieków

11:45-12:00
Mateusz Gierczak (PWSW) - Pielgrzymki do Kalwarii Pacławskiej jako fenomen kulturowy

12:00-12:30
dyskusja

12:30-13:30
przerwa obiadowa

13:30-13:45
mgr Maciej Lebdowicz (UP) - Święta, obrzędy religijne i miejsca kultu w klasycznej Sparcie

13:45-14:00
Malwina Sokalska (PWSW) - Historia parafii św. Anny w Greczanach, ostoi wiary katolickiej na Podolu 1926-2013

14:00-14:15
Adam Lubocki (UG) - Brunon z Kwerfurtu – biskup czy arcybiskup misyjny? Tytuł świętego w kontekście teorii dwóch metropolitów w Polsce Bolesława Chrobrego

14:15-14:30
mgr Aleksandra Jeleń (UŁ) - Przestrzeń sakralna średniowiecznej i nowożytnej Warty

14:30-15:00
dyskusja

15:00-15:15
przerwa

15:15-15:30
Katarzyna Smorowińska (UMK) - Pompa funebris militis. Ceremoniał pogrzebowy żołnierza w dawnej Rzeczpospolitej – próba charakterystyki

15:30-15:45
Błażej Prus (UJ) - Starowęgierskie pochówki kobiet i dzieci z Przemyśla i Sądowej Wiszni

15:45-16:00
Justyna Rusnok (UJ) - Jerzy Trzanowski i jego Cithara Sanctorum jako przykład rozwoju pieśni w kulturze protestanckiej

16:00-16:15
Damian Dobrosielski (UŚ) - Kiedy słońce było bogiem – czyli jak wyglądało azteckie świętowanie na przykładzie jednej z największych uroczystości Mexiców – Toxcatl

16:15-16:30
mgr Piotr Pajor (UJ) - Pamięć i teraźniejszość. Kolegiata w Wiślicy jako obraz dynastycznej przeszłości

16:30-17:00
dyskusja

Panel IV – sala nr 4

Nauki pomocnicze historii i metodologia

9:00-9:15
mgr Ewa Kurak (UJ) - Ewolucja form herbarzy w piśmiennictwie heraldyczno-genealogicznym Bartłomieja Paprockiego w latach 1575-1584

9:15-9:30
mgr Milena Stępniak (UAM) - Renesansowe oprawy ksiąg miejskich Pleszewa i znaczenie tegumentologii w warsztacie badawczym historyka

9:30-9:45
Grzegorz Trafalski (UŁ) - Funkcjonowanie heraldyki samorządowej bez herbu na przykładzie znaków miast Mazowsza Zachodniego

9:45-10:00
Marta Smoleń-Sidyk (AJD) - Tradycja + świadomość = tożsamość. Storytelling medialnie zapośredniczony jako forma dialogu międzypokoleniowego we współczesnej rzeczywistości

10:00-10:30
dyskusja

10:30-10:45
przerwa

10:45-11:00
Piotr Józefiak (UAM) - Cmentarne bazy danych, jako forma archiwizacji i ewidencji na przykładzie bazy: Poznańskie cmentarze

11:00-11:15
Paulina Meszyńska (UMK) - Po co archiwiście filigranistyka?

11:15-11:30
Estera Flieger (UŁ) - „Angielski pacjent” – czyli kiedy historia spotyka się z literaturą piękną i filmem. Kilka uwag metodologicznych

11:30-11:45
mgr Anna Dawidowicz (UJ) - Cmentarz żydowski jako źródło do badań historii Żydów w Polsce południowo –wschodniej

11:45-12:15
dyskusja

12:15-12:45
przerwa

12:45-14:30
Panel ekspercki – Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Iwona Pomian (Dział Badań Podwodnych NMM) – Kilka słów o podwodnych badaniach archeologicznych polskiej strefy Bałtyku

dr Katarzyna Schaefer (Dział Konserwacji NMM) – Od wydobycia po konserwację obiektów w Narodowym Muzeum Morskim – procedura, jaka przechodzi obiekt po wydobyciu z dna morza

Irena Jagielska (Dział Konserwacji NMM) – Problemy konserwacji drewnianych wraków z dna Bałtyku

Kamila Jezierewska (Dział Edukacji NMM) – Zabytek w procesie edukacji na przykładzie oferty edukacyjnej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

dyskusja

14:30-15:30
przerwa obiadowa

Zakonnicy, klasztory, bractwa, misje
15:30-15:45

mgr Monika Michalska (UJ) - Zacni mężowie czy synowie szatana? Wokół stosunków klasztoru w Henrykowie z mieszczanami ziębickimi w XIII/XIV w.

15:45-16:00
mgr Bartłomiej Wołyniec (UJ) - Biskup Marcin Szyszkowski i fundacja krakowskiego Arcybractwa Męki Pańskiej

16:00-16:15
mgr Justyna Dziadek (UJK) - Sermo in die nativitatis domini nostri Iesu Christi jako wstęp do Postylli Sermones festivales cum nonnulis miraculis Mikołaja Włoskiego

16:15-16:30
Mateusz Zmudziński (UMK) - Akta Bractwa Bożego Ciała w parafii farnej Starego Miasta Torunia. Zarys problemu

16:30-16:45
mgr Andrea Mariani (UAM) - Sytuacja jezuitów podczas zarazy z lat 1708-1710

16:45-17:00
mgr Marlena Sędłak (UPJPII) - Szkice z Afryki. Józefa Markiewicza SI obraz Misji Kwango (1903-1908)

17:00-17:30
dyskusja

Panel V – sala nr 5

Historia nowożytna II

9:00-9:15
mgr Maciej Pieńkowski (UKSW) – Sejm koronacyjny Zygmunta III (1587-1588). Okoliczności zwołania – uczestnicy – przebieg

9:15-9:30
Tomasz Białończyk (UŚ) - Przestępczość i karalność kobiet w Krakowie. Analiza zapisek „Księgi kryminalnej miasta Krakowa z lat 1554-1625”

9:30-9:45
Damian Gatyński (UMK) - Działalność lisowczyków w państwie moskiewskim podczas kampanii królewicza Władysława (1617-1618)

9:45-10:00
mgr Karol Żojdź (UW) - Droga Jerzego II Rakoczego do Radnot

10:00-10:15
mgr Marek Groszkowski (UKSW) - Walki na Ukrainie pomiędzy Rzeczypospolitą,
a Rosją od IX do XII 1665 r.

10:15-10:45
dyskusja

10:45-11:00
przerwa

11:00-11:15
mgr Andrzej Król (UR) - Zagadnienia polityki zagranicznej Rzeczypospolitej na forum sejmiku halickiego w II połowie XVII w.

11:15-11:30
Krzysztof Grochowski (UW) - Od dobrego ewangelika do „protestanckiego Mesjasza”. Ewolucja propagandowego wizerunku Gustawa Adolfa w niemieckich drukach ulotnych w okresie wojny trzydziestoletniej

11:30-11:45
mgr Dominika Mantur (UŚ) - Ocena aktywności Tadeusza Matuszewicza na Sejmie Wielkim w latach 1788-1792

11:45-12:00
Jacek Flasiński (UJ) - Udział jakobinów polskich w insurekcji kościuszkowskiej

12:00-12:30
dyskusja

12:30-12:45
przerwa

Geografia – Przyroda - Historia
12:45-13:00
Karol Chwastek (UŚ) - Tajemnica lokacji osady Zversov w historiografii

13:00-13:15
Anna Paszczyk (UW) - Chorografia Jana Długosza a powstanie pierwszej mapy Królestwa Polskiego Bernarda Wapowskiego
13:15-13:30
mgr Piotr Piętkowski (UWr) - Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych

13:30-13:45
mgr Michał Skoczyński (UAM) - Wpływ rzeki na funkcjonowanie wsi w średniowieczu i epoce nowożytnej na przykładzie Radzimia

13:45-14:15
dyskusja

14:15-15:30
przerwa obiadowa
Miscellanea
15:30-15:45
mgr Marcel Knyżewski (UŁ) - Siedziby niższych urzędników krzyżackich w Ziemi Chełmińskiej

15:45-16:00
mgr Maria Szegda (UO) - Lecznictwo uzdrowiskowe w województwie lwowskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego

16:00-16:15
mgr Agnieszka Stefanek (KUL) - Towarzystwo Śpiewacze „Auszra” na podstawie zbiorów Łotewskiego Państwowego Archiwum Historycznego Łotwy w Rydze

16:15-16:30
mgr Daria Rutkowska (UŁ) - Świątynia rękami wiernych wzniesiona. Przyczynek do rozważań nad budownictwem kościelnym guberni radomskiej na przykładzie kościołów w Bliżynie

16:30-16:45
mgr Katarzyna Jarno-Cichosz (UŁ) – Kościół parafialny w Górce Pabianickiej jako przejaw myśli narodowej w architekturze sakralnej lat 70. XIX wieku

16:45-17:00
mgr Anita Kunikowska (UJ) - Styl neobizantyński na ziemiach polskich – rys historyczny i konteksty artystyczne

17:00-17:30
dyskusja

Panel VI – Z pamiętników, listów i kronik – sala nr 6

9:00-9:15
mgr Wojciech Jasiński (UAM) - Obraz panujących Przemyślidów od Borzywoja (†888/889) do Bolesława I (†972) w Legendzie Krystiana oraz w Kronice Kosmasa. Pytania o różnice i zbieżności w świetle pochodzenia tych przekazów

9:15-9:30
Jerzy Sawicki (UMK)/Wojciech Sawicki (UKW) - Misjonarze czy najeźdźcy? Chrystianizacja Liwonii i Łatgalii przez biskupa Alberta von Buxhövdena i Zakon Kawalerów Mieczowych w świetle Heinrici Chronicon Livoniae

9:30-9:45
Anna Marynowska (UMK) - Miasta Bliskiego Wschodu w XIII-wiecznych relacjach pielgrzymów europejskich

9:45-10:00
Monika Kozłowska (UwB) - Obraz żup krakowskich w Rocznikach Jana Długosza

10:00-10:15
Milena Mierzejewska (UKSW) - Acta probant se ipsa, czyli o władczyniach wobec prawa w średniowieczu w świetle kronik Mistrza Wincentego i Jana Długosza

10:15-10:30
Magdalena Stulgis (UwB) - Problem turecki w korespondencji Maksymiliana II z Ferdynandem Tyrolskim z lat 1564–1566

10:30-11:00
dyskusja

11:00-11:15
przerwa

11:15-11:30
mgr Kacper Gis (UAM) - Po wszystkim świecie sławny port – obraz Gdańska w Kronice Sarmacyey Europskiey Aleksandra Gwagnina (1538-1614)
11:30-11:45
Krzysztof Osewski (KUL) - Rodzinny krąg korespondentów biskupa Hieronima Rozrażewskiego (1567-1600)

11:45-12:00
Magdalena Luto (UKSW) - Poselstwo Pawła Działyńskiego do Anglii 1597 roku w świetle kroniki Williama Camdena

12:00-12:15
Magdalena Kolarska (UP) - Analiza procesu kształtowania się stereotypu Kozaka na podstawie wybranych pamiętników i diariuszów z XVII wieku

12:15-12:30
Łukasz Majewski (UAM) - „Wino islamu” czyli kawa w relacjach europejskich podróżników z przełomu XVI i XVII wieku

12:30-12:45
mgr Marcin Musiał (UWr) - Wybuch baszty prochowej w 1749 roku w świetle kroniki wrocławskich franciszkanów reformatów

12:45-13:00
mgr Jakub Bajer (UAM) - Rola polityczna i znaczenie elektorowej saskiej Marii Antoni w świetle angielskiej i francuskiej korespondencji dyplomatycznej (1763)

13:00-13:30
dyskusja

13:30-14:30
przerwa obiadowa

14:30-14:45
mgr Paweł Gad (UŚ) - Korespondencja Anny z Sanguszków Radziwiłłowej do synów Michała Kazimierza „Rybeńki” oraz Hieronima Floriana

14:45-15:00
Katarzyna Śliwicka (UO) - Konfederacja Barska w oczach mieszkańców Małopolski

15:00-15:15
Marta Tomczak (UW) - Nowa arystokracja w oczach starej – refleksja na podstawie wspomnień o marszałku Joachimie Murat

15:15-15:30
Marta Kaczmarek (KUL) - Łowy Józefa hrabiego Potockiego w czasach młodości w świetle prasy myśliwskiej i korespondencji

15:30-16:00
dyskusja

16:00-16:15
przerwa

16:15-16:30
mgr Tomasz Lis (UMK) - Percepcja muzułmanki w pamiętnikarstwie Polek z przełomu XIX i XX wieku

16:30-16:45
Katarzyna Niedbała (UŚ) - Wysiedlenia z Zamojszczyzny w roku 1943 na podstawie wspomnień dr. Zygmunta Klukowskiego

16:45-17:00
Łukasz Komorowski (UAM) - Dzieje Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku 1897-2012

17:00-17:30
dyskusja

5 kwietnia 2014 (sobota)

Przerwy obiadowe: 12:30-13:30;
13:15/13:30-14:30;
14:15/14:30-15:30

Panel I – Biografie – sala nr 1

9:00-9:15
mgr Joanna Utzig (UJ) - Biskup kujawski Maciej z Gołańczy i sztuka

9:15-9:30
Andrzej Cichorski (US) - Maryna Mniszchówna: żądza władzy czy ofiara czasów?

9:30-9:45
Sylwia Skiendziul/Katarzyna Zaremba (UWM) - Obraz wielkopolskiej patriotki i działaczki politycznej Emilii Sczanieckiej

9:45-10:00
Anna Górna (UAM) - Lucyna Ćwierczakiewiczowa jako XIX-wieczna Perfekcyjna Pani Domu

10:00-10:30
dyskusja

10:30-10:45
przerwa

10:45-11:00
mgr Mateusz Klempert (UWM) - Przyczynek do biografii Stanisława Szczęsnego Kossakowskiego, ostatniego prezesa Heroldii Królestwa Polskiego

11:00-11:15
Norbert Borzęcki (UMCS) - Cesarski syn – polski bojownik o wolność. Gustaw Ehrenberg (1818–1895) jako poeta i konspirator

11:15-11:30
mgr Katarzyna Cedro (UJK) - „Cudze chwalicie swego nie znacie(…)” Życie i działalność Julian Ochorowicza (1850-1917) – polskiego wizjonera, wynalazcy i humanisty

11:30-11:45
Alicja Bartnicka (UMK) - Arthur Rhode – trudne losy superintendenta (1893–1945)

11:45-12:00
mgr Piotr Czerwiński (UKSW) - Nie wszystko co najlepsze pochodzi z demokracji, czyli rzecz o Sokratesie Starynkiewiczu i Stefanie Starzyńskim – prezydentach Warszawy z mianowania a nie z wyboru

12:00-12:30
dyskusja

12:30-13:30
przerwa obiadowa

13:30-13:45
Natalia Bielińska (UMK) - Władysław Bieliński, nauczyciel. Losy w świetle wydarzeń tragicznej jesieni bydgoskiej 1939 roku

13:45-14:00
mgr Krzysztof Kloc (UP) - Michał Sokolnicki jako sekretarz generalny Naczelnego Komitetu Narodowego (1914-1916). Przyczynek do biografii

14:00-14:15
Paweł Łyziński (UMK) - Stefan hr. Przeździecki – twórca protokołu dyplomatycznego
II RP

14:15-14:30
Marek Stefański (UŁ) - Pułkownik Stanisław Hojnowski – próba nakreślenia życiorysu obrońcy Tomaszowa Mazowieckiego z września 1939 roku

14:30-15:00
dyskusja

15:00-15:15
przerwa

15:15-15:30
Mateusz Lisiecki (UWr) - Stanisław Cat - Mackiewicz jako polityczny realista - wybrane aspekty

15:30-15:45
Ewa Pawlus (UWr) - Serce za przeszkodą. Kariera sportowa majora Henryka Dobrzańskiego (Hubala)

15:45-16:00
mgr Piotr Ossowski (UŁ) - Michalina Tatarkówna-Majkowska. Zarys biografii

16:00-16:15
mgr Ewa Kacprzyk (UŁ) - Zapomniany I Sekretarz KC PZPR – Edward Ochab. Zagadki biografii

16:15-16:45
dyskusja

Panel II – sala nr 2

II wojna światowa
9:00-9:15
Paulina Opoka (UMCS) - Volksdeutscher Selbstschutz na terenie okręgu północnego latach 1939-1940

9:15-9:30
mgr Judyta Rebizant (UR) - Polityka ludnościowa okupanta niemieckiego wobec mieszkańców powiatu lubaczowskiego w latach 1939-1944

9:30-9:45
Krzysztof Łagojda (UWr) - Zerwany kontakt. Korespondencja rodzin z jeńcami Kozielska i Starobielska w latach 1939-1940 w świetle zachowanych pocztówek i przeprowadzonych wywiadów z córkami i synami zamordowanych oficerów

9:45-10:00
mgr Monika Dobrzeniecka (UKSW) - Udział i rola polskiej arystokracji w strukturach opiekuńczych i samopomocowych w czasie II wojny światowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa

10:00-10:30
dyskusja

10:30-10:45
przerwa

10:45-12:30
Panel ekspercki – Muzeum II Wojny Światowej

mgr Marcin Westphal - Jak kształtować zasób muzealny i jak nim zarządzać? Próba przedstawienia doświadczeń zebranych podczas gromadzenia i opracowywania zbiorów

mgr Kamil Rutecki - Wybrane aspekty działalności edukacyjnej Muzeum II Wojny Światowej
dr Jan Szkudliński - Działalność naukowa Muzeum II Wojny Światowej

dyskusja

12:30-13:30
przerwa obiadowa

13:30-13:45
mgr Katarzyna Śliwak (UWr) - Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na uchodźstwie w latach drugiej wojny światowej

13:45-14:00
Daria Graczyk (UAM) - Portret kobiety w strukturach SS Gefolge na przykładzie obozu Stutthof

14:00-14:15
mgr Monika Biesaga (UJ) - Czytelnictwo jako jedna z form oporu intelektualnego wśród polskich więźniów w KL Auschwitz

14:15-14:30
Luiza Czupajło (UW) - Schemat ucieczki z niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz Birkenau na podstawie dwóch udanych akcji z 1943 roku

14:30-14:45
mgr Iwona Cichoń (UO) - Powstańcy warszawscy w Stalagu 344 Lamsdorf (1944-1945)

14:45-15:15
dyskusja

15:15-15:30
przerwa

Historia wojskowości II
15:30-15:45
Arkadiusz Bożejewicz (UMK) - Oblężenie Torunia przez wojska Feldmarszałka Hermana von Wrangel 14- 17 II 1629. Próba charakterystyki

15:45-16:00
Wojciech Bosak (UJ) - Huzar Fryderyka Wielkiego. Generał Paweł Józef Małachowski i jego udział w wojnie siedmioletniej

16:00-16:15
mgr Marcin Gawryszczak (UŁ) - Legiony Polskie na Ziemi Łowickiej w 1914 r.

16:15-16:30
mgr Robert Witak (UŁ) - Dywersja w służbie II Rzeczypospolitej. Marnotrawstwo sił i środków czy „druga broń Naczelnego Wodza”?

16:30-16:45
Damian Siebieszuk (UPH) - Walki na Półwyspie Krymskim w latach 1941-1942

16:45-17:15
dyskusja

Panel III – sala nr 3

W świetle prasy
9:00-9:15
mgr Arleta Ciupińska (UO) - Czy tylko polityka jest ważna? Życie codzienne szlachty polskiej na kartach „Kuriera Polskiego”

9:15-9:30
Kacper Górski (UJ) - Prasa jako instrument informacji sądowej w Wolnym Mieście Krakowie na przykładzie „Gazety Krakowskiej” w latach 1815-1825

9:30-9:45
mgr Piotr Syczak (UG) - Sport zawodowy czy amatorski - dyskusja na łamach „Przeglądu Sportowego” w latach 1921-1939

9:45-10:00
Daniel Rybicki (UWM) - Działalność i organizacja Związku Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego w świetle „Strażaka Pomorskiego” w latach 1927-1939

10:00-10:30
dyskusja

10:30-10:45
przerwa

10:45-11:00
Krzysztof Szyszka (UMK) - Życie i działalność Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Tucholi w latach 1929-1936 w świetle „Głosu Tucholskiego”

11:00-11:15
mgr Piotr Tutalak (UJK) - Radomianki w świetle międzywojennej prasy radomskiej

11:15-11:30
mgr Anna Brodziak (UWr) - „Polska krajem lotniczym!”. Żeński sport lotniczy w świetle prasy kobiecej w latach trzydziestych II RP

11:30-11:45
Maria Pawlak (UW) - Ubój rytualny na łamach pisma satyryczno-politycznego „Mucha” w 1936 roku

11:45-12:00
mgr Sylwia Szyc (UMCS) - Wojna koreańska na łamach „Trybuny Ludu” w latach 1950-1953

12:00-12:30
dyskusja

12:30-12:45
przerwa

Miscellanea
12:45-13:00
mgr Michał Sierba (UŁ) - Dwie cerkwie w jednym mieście, czyli historia prawosławnych świątyń orlańskich w XVI-XVII wieku

13:00-13:15
mgr Ewa Domagała (UJK) - Rutenizmy w nazwiskach jako podstawa badań nad narodowością mieszkańców klucza muszyńskiego w latach 60. XVII wieku i w latach 60. XVIII wieku

13:15-13:30
dyskusja

13:30-14:30
przerwa obiadowa

Historia po 1945 roku II
14:30-14:45
mgr Bartosz Borys (UWr) - Litewskie podziemie niepodległościowe w latach 1944–1953

14:45-15:00
mgr Agata Matysiok (UO) - Słowacka emigracja polityczna w latach 1945-1989

15:00-15:15
Ewelina Olaszek (UJ) - Życie codzienne emigracji niepodległościowej w Londynie w latach 1945-1956 – wybrane zagadnienia

15:15-15:30
Paulina Sztor (UKSW) - Dolny Śląsk wobec nowych wyzwań osadniczo-społecznych w latach 1945-1950
15:30-15:45
mgr Łukasz Cudny (Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie) - Formowanie się tożsamości mieszkańców Kaliningradu z momentu powstania Obwodu Kaliningradzkiego po 1967 rok

15:45-16:15
dyskusja

16:15-16:30
przerwa

16:30-16:45
mgr Łukasz Kubiak (US) - Hiszpańscy komunistyczni uchodźcy polityczni w Polsce Ludowej

16:45-17:00
mgr Bartosz Sitarz (US) - Strefa zamknięta. System prawny w strefie nadgranicznej i jego funkcjonowanie w latach 1946-1956 na przykładzie województwa szczecińskiego

17:00-17:15
mgr Michał Brydak (UR) - Repatriacja czy deportacja – uwarunkowania, cele i przebieg wysiedleń ludności łemkowskiej i ukraińskiej w latach 1944–1950

17:15-17:30
Paulina Jaremczak (UWr) - „Dziki Zachód” – obraz pierwszych lat życia codziennego Polaków na Ziemiach Odzyskanych na podstawie pamiętników osiedleńców

17:30-18:00
dyskusja

Panel IV - Historia ustroju, myśli politycznej, urzędów i systemów prawnych – sala nr 4

9:00-9:15
mgr Piotr Goltz (UW) - Tradycja i innowacja w poglądach politycznych Dantego Alighieri i Marsyliusza z Padwy

9:15-9:30
mgr Bartłomiej Dźwigała (UKSW) - Kapłaństwo i królestwo w De Ecclesiastica Potestate Idziego Rzymianina. Filozofia polityczna przełomu XIII i XIV w.

9:30-9:45
mgr Monika Pakoca (UKSW) - Woli mojej ostatniej Testament ten… jako wyraz duchowości i systemu prawnego epoki staropolskiej

9:45-10:00
Karol Kowalski (UG) - Rodzaje przestępstw i kar w wilkierzu miasta Tczewa z 1599 roku w świetle prawa chełmińskiego

10:00-10:30
dyskusja

10:30-10:45
przerwa

10:45-11:00
mgr Tomasz Kowalczyk (UMK) - Organy władz miejskich (rada + ława) w prawie magdeburskim na terenie Państwa Zakonu Krzyżackiego i Polski w XIII-XVI wieku

11:00-11:15
Paweł Modrzyński (UMK) - Problemy prawne uniemożliwiające skazanie na proskrypcję lub jej wyegzekwowanie w prawie chełmińskim do końca XV wieku

11:15-11:30
mgr Piotr Łozowski (UwB) - „…recognovit coram iudicio bannito, quia vendidit domum suam...”, czyli funkcjonowanie rynku nieruchomości Starej Warszawy w I połowie XV wieku

11:30-11:45
mgr Piotr Kitowski (UG) - Dożywocie w prawie miejskim Rzeczpospolitej Obojga Narodów

11:45-12:15
dyskusja

12:15-12:30
przerwa

12:30-12:45
Natalia Olszewska (UJ) - Kształtowanie się urzędu marszałka sejmikowego na przykładzie akt ziemi krakowskiej

12:45-13:00
Wojciech Engelking (UW) - Dzieci ciemnego Boga. Zagadka figury homo sacer

13:00-13:15
Justyna Gałuszka (UJ) - Kwestie religijne za panowania Zygmunta III w świetle akt sejmikowych województwa ruskiego

13:15-13:30
Michał Sopiński (UW) - „Rzeczpospolita nie istnieje” – Errata do elekcji roku 1669

13:30-13:45
Marta Jaworska (UW) - Ustrój Państwa Moskiewskiego w oczach polsko-litewskich pamiętnikarzy okresu Wielkiej Smuty

13:45-14:15
dyskusja

14:15-15:30
przerwa obiadowa

15:30-15:45
mgr Paulina Grobelna (UAM) - Métier du roi Ludwika XIV na tle teorii o ograniczonym absolutyzmie monarchy

15:45-16:00
Marta Machowska (UAM) - Społeczeństwo nasze za mało w ogóle zaznajamia się z istniejącemi przepisami i ztąd też pochodzi, że nie korzysta z praw swych należycie. Poradniki prawno-ekonomiczne dla ludu polskiego Konstantego Kościńskiego

16:00-16:15
mgr Łukasz Lewicki (UKSW) - Przestępczość w Wojsku Polskim w pracach Sejmu Ustawodawczego

16:15-16:30
Melchior Jakubowski (UW) - Wyznaczanie i trwałość granic własnościowych
w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej na przykładzie dóbr kamedułów wigierskich

16:30-16:45
Jakub Pokoj (UJ) - Obywatel Drugiej Rzeczypospolitej. Koncepcja obywatelstwa polskiego w pierwszych latach II RP

16:45-17:00
Jakub Struck/Maciej Greszta (UG) - System prawny II Rzeczpospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej poprzez pryzmat represyjności prawa karnego

17:00-17:30
dyskusja

Panel V – sala nr 5

Średniowiecze II
9:00-9:15
mgr Tomasz Sysik (UPH) - Duński podbój Anglii 980-1016 – zarys problematyki

9:15-9:30
Oskar Hajder (UAM) - Migracje ludności skandynawskiej na ziemie w dorzeczu Odry i Wisły (IX-XI wiek) – przyczyny i charakter

9:30-9:45
Marta Krahel (US) - „Skandynawskim„ włosiem czy ”słowiańskim” mchem? Rzecz o uszczelnieniach wczesnośredniowiecznych łodzi klepkowych z Wolina w świetle najnowszych odkryć archeologicznych

9:45-10:00
Michał Pietranik (UW) - Kontakty bizantyńsko-weneckie w świetle chryzobulli Aleksego I Komnena dla Wenecjan z 1082 r.

10:00-10:15
mgr Anna Dulska (Universidad de Navarra, Pampeluna) - Żydzi na muzułmańskim Bliskim Wschodzie w XII w. – między literą a duchem prawa

10:15-10:30
Paweł Dziwiński (UJ) - Dla Waszych braci którzy żyją na Wschodzie… Pozycja prawna i społeczna muzułmanów i chrześcijan w państwach krzyżowców

10:30-11:00
dyskusja

11:00-11:15
przerwa

11:15-11:30
Joanna Mendyk (UJ) - Porażka czy początek drogi do sukcesu? Działania Celestyna III (1191–1198) wobec ruchu krucjatowego na Półwyspie Iberyjskim

11:30-11:45
Dominika Malinowska (UMK) - Rola i znaczenie templariuszy w pierwszej wyprawie krzyżowej Ludwika IX (1248-1254)

11:45-12:00
Marcin Gostkowski (UW) - Caffaro: polityk, historyk, żołnierz i dyplomata Cyceroński – wzorzec obywatela w średniowiecznej Genui

12:00-12:15
mgr Zuzanna Jaśkowska (UAM) - Proces kształtowania się najstarszych hiszpańskich uniwersytetów
12:15-12:30
mgr Kamil Kosztowny (UAM) - Sprawa restytucji. Przyczynek do studiów nad działalnością Kazimierza Wielkiego

12:30-12:45
mgr Marcin Szymoniak (UJ) - Średniowieczne pieczęcie klasztoru Norbertanów w Brzesku-Hebdowie

12:45-13:15
dyskusja

13:15-14:30
przerwa obiadowa

Historia gospodarcza

14:30-14:45
mgr Łukasz Grochowski (UG) - Pracownicy Wielkiego Młyna w Gdańsku w 2. połowie XV i 1. połowie XVI wieku

14:45-15:00
mgr Marcin Sałański (UW) - Między Gdańskiem a Toruniem. Działalność handlowa kupców płockich w latach 1488-1517

15:00-15:15
Łukasz Baranowski (UwB) - Folwark w gospodarce plebańskiej w świetle Wizytacji dekanatu kowieńskiego 1782

15:15-15:30
mgr Ewelina Tarkowska (UWM) - Obraz sytuacji gospodarczej Rzeczpospolitej w XVIII w. na łamach Wielkiej Encyklopedii Francuskiej

15:30-16:00
dyskusja
16:00-16:15
przerwa

16:15-16:30
Daniel Siemiński (UKSW) - Znaczenie kolei warszawsko-wiedeńskiej dla rozwoju Żyrardowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego w latach 1845-1903

16:30-16:45
Przemysław Kot (UJ) - Spław drewna w Krościenku nad Dunajcem, czyli jak środowisko naturalne wpływa na historię człowieka

16:45-17:00
Kamil Woźniak (US) - Transformacja rynku finansowego w Polsce i Czechosłowacji na przełomie lat 80. i 90.

17:00-17:15
mgr Mateusz Kubicki (UG) - Modernizacja floty rybackiej Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Koga” w Helu – budowa i wprowadzenie do służby kutrów rybackich typu B-280 w latach 1986-1991

17:15-17:45
dyskusja

Panel VI – sala nr 6

Wokół Galicji i Lwowa

9:00-9:15
mgr Jan Rokita (UKSW) - Gazety i druki ulotne w osiemnastowiecznym Lwowie

9:15-9:30
mgr Joachim Popek (UR) - Kolonizacja józefińska w Galicji. Studium na przykładzie wsi Ranischau

9:30-9:45
mgr Tomasz Krzyżowski (UPJPII) - Źródła archiwalne do historii lwowskiej archidiecezji ormiańskiej w zasobach archiwów polskich i ukraińskich. Charakterystyka zagadnienia

9:45-10:15
dyskusja

10:15-10:30
przerwa

10:30-10:45
mgr Jakub Łukasiński (UP) - Krakowscy prezydenci czasów autonomii galicyjskiej (1866–1914). Studium prozopograficzne

10:45-11:00
mgr Bożena Wolano (UR) - Wizerunek nauczycielki galicyjskiej na przykładzie Antoniny Machczyńskiej

11:00-11:15
Wojciech Kornasiewicz (UŚ) - Tradycje Powstania Styczniowego we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939)

11:15-11:30
Bazyli Bondarczuk (PWSW) - Społeczność polska miasta Lwowa po II wojnie światowej

11:30-12:00
dyskusja

12:00-12:15
przerwa

Ludność żydowska
12:15-12:30
Wojciech Siudek (UMK) - Konsekwencje asymilacji. Przypadek Wilhelma Feldmana

12:30-12:45
mgr Magdalena Winograd (UwB) - Łatwy start czy walka z przeciwnościami losu? – pierwsze pokolenie malarek polsko – żydowskich

12:45-13:00
mgr Kamila Lutek (UŁ) - Udział żydowski w życiu miast centralnej Polski w połowie lat 30-tych XX w. w świetle cyklu artykułów: „Ankieta żydoznawcza „Orędownika„. Stan zażydzenia miast polskich„, zamieszczonego na łamach łódzkiego ”Orędownika”

13:00-13:15
mgr Katarzyna Zgryza (UJK) - Charakterystyka Żydów w KPP (analiza grup zawodowych, wiekowych oraz udział kobiet żydowskich)

13:15-13:30
Mateusz Pielka (UMK) - Polacy i Żydzi na Pomorzu w II RP – trudne sąsiedztwo?

13:30-13:45
mgr Katarzyna Odrzywołek (UP) - Zapomniani Sybiracy – Żydowskie sieroty W Armii Andersa. Historia Niezwykła opracowana na podstawie unikatowych zdjęć oraz wywiadów i osobistych wspomnień przeprowadzonych z żyjącymi świadkami historii w Izraelu –maj 2013 roku

13:45-14:00
Grzegorz Racinowski (US) - Exodus ludności żydowskiej z Pomorza Zachodniego
w 1946 roku

14:00-14:30
dyskusja

14:30-15:30
przerwa obiadowa

18:00 – zakończenie obrad, sejmik

Uczelnie reprezentowane przez Uczestników XXII OZHS:

 1. Akademia Ignatianum w Krakowie (AIK)
 2. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (AJD)
 3. Akademia Pomorska w Słupsku (AP)
 4. Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie
 5. Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL)
 6. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu (PWSW)
 7. Universidad de Navarra, Pampeluna
 8. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)
 9. Uniwersytet w Białymstoku (UwB)
 10. Uniwersytet Gdański (UG)
 11. Uniwersytet Jagielloński (UJ)
 12. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)
 13. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW)
 14. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
 15. Uniwersytet Łódzki (UŁ)
 16. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS)
 17. Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK)
 18. Uniwersytet Opolski (UO)
 19. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII)
 20. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP)
 21. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (UPH)
 22. Uniwersytet Rzeszowski (UR)
 23. Uniwersytet Szczeciński (US)
 24. Uniwersytet Śląski (UŚ)
 25. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM)
 26. Uniwersytet Warszawski (UW)
 27. Uniwersytet Wrocławski (UWr)
 28. Uniwersytet Zielonogórski (UZ)

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

1 komentarz

 1. Majkel pisze:

  Serce rośnie, kilkuset studentów, 28 uniwersytetów.

Zostaw własny komentarz