Matura z historii 2014: arkusze maturalne - klucz odpowiedzi poziom podstawowy i rozszerzony


W tym artykule specjalnie dla Was zostanie opracowany klucz odpowiedzi z tegorocznej matury z historii zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. 

Arkusz maturalny z historiiNa wszystkie zadania maturalne nasi eksperci postarają się odpowiedzieć jak najszybciej po opublikowaniu arkuszy przez CKE. Odpowiedzi będziemy tutaj sukcesywnie umieszczać. Schematy wypracowań maturalnych z historii zamieścimy w osobnym artykule.

Wątpliwości, co do naszego klucza odpowiedzi lub wątpliwości co do pytań stworzony przez CKE zgłaszajcie nam na adres matura@historia.org.pl. Postaramy się każdemu odpowiedzieć w zbiorczym artykule. Oczywiście w razie wątpliwości zapytamy w CKE.

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na Facebooku.

Matura z historii na poziomie podstawowym (poziom rozszerzony poniżej):

1. Przyporządkuj wybrane obiekty architektoniczne, spośród przedstawionych na ilustracjach, do kręgów kulturowych wymienionych w tabeli. Wpisz odpowiednią literę do właściwej rubryki.

2.

A. Na podstawie źródeł 1. i 2. wyjaśnij, co mogło mieć wpływ na opinię Herodota o pracy chłopów mieszkających w delcie Nilu.

B. Na podstawie źródła 3. określ powinność chłopa egipskiego wobec faraona.

C. Na podstawie własnej wiedzy podaj przykład obowiązków chłopa egipskiego wobec faraona, o których nie wspomniano w źródłach 2. i 3.

3. Spośród wymienionych wydarzeń wybierz chronologicznie pierwsze i oznacz je literą A, a potem – chronologicznie ostatnie i oznacz je literą B.

4.

A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

B. Podaj polski termin pochodzący od greckiej nazwy spotkania towarzyskiego, które zostało opisane w tekście źródłowym. Wyjaśnij znaczenie polskiego terminu.

5.

A. Podaj nazwę urzędu, którego sprawowanie przez Appiusza Klaudiusza wywołało reakcję obywateli opisaną w tekście.

B. Wyjaśnij znaczenie obiektów wspomnianych w tekście dla miasta i państwa.

6.

A. Podaj nazwę formy ustrojowej cesarstwa rzymskiego, której dotyczy tekst.

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania

7. Wyjaśnij pochodzenie nazwy Polska w podanych językach.

8.

A. Wyjaśnij, dlaczego długoletnie wojny w pierwszej połowie XI w. miały wpływ na reakcję społeczeństwa, o której mowa w tekście źródłowym.

B. Podaj imię i przydomek władcy Polski, który podjął dzieło odbudowy państwa po kryzysie opisanym w tekście źródłowym.

9.

A. Wyjaśnij, jaki wpływ na rozwój gospodarczy terenów należących do biskupstwa poznańskiego mogła mieć decyzja, o której mowa w pierwszym punkcie dokumentu.

B. Rozstrzygnij, czy nadanie tego immunitetu wzmacniało, czy – osłabiało władzę księcia. Odpowiedź uzasadnij.

10.

11. Uzupełnij schemat: wpisz obok numerów 1, 2, 3 właściwe nazwy grup społecznych mieszkających w średniowiecznych miastach.

12.

A. Wyjaśnij, dlaczego wśród ziem wymienionych na awersie pieczęci nie ma Rusi Halickiej.

B. Podaj nazwę ziemi wymienionej na awersie pieczęci, a nienależącej do państwa polskiego do końca panowania Kazimierza Wielkiego. Wyjaśnij, dlaczego władca Polski tytułował się panem tej ziemi oraz pod czyim panowaniem znajdowała się ta ziemia.

13.

A. Porównaj oceny postawy króla przedstawione w źródłach 1. i 2.

B. Wyjaśnij, co mogło mieć wpływ na opinie o władcy zaprezentowane w źródłach 1. i 2.

C. Na podstawie źródeł 1., 2. i 3. rozstrzygnij, które spośród zdań podanych w tabeli są fałszywe. Wpisz obok tych zdań słowo fałsz

14. Podaj dwie przyczyny zmian w liczbie Majów w XVI w. na obszarze współczesnej Gwatemali.

15. Spośród wymienionych wydarzeń wybierz te, do których doszło w średniowieczu. Wpisz je w wykropkowanych miejscach.

16.

A. Wyjaśnij, dlaczego Mikołaj Kopernik obawiał się reakcji Kościoła na opublikowanie swojego dzieła.

B. Na podstawie własnej wiedzy oceń, czy obawa Mikołaja Kopernika była słuszna. Odpowiedź uzasadnij.

17. Wyjaśnij wymowę ryciny, interpretując jej elementy graficzne.

18.

A. Podaj przyczyny wydania zakazu, o którym mowa w tekście.

B. Oceń, czy pochodzenie społeczne wpłynęło na poglądy autora przedstawione w tekście. Odpowiedź uzasadnij.

19.

A. Podaj termin używany w historiografii do określenia przedsiębiorstw, które w zacytowanym tekście nazwano fabrykami.

B. Oceń, czy tekst zawiera informacje pozwalające określić, dla jakich odbiorców przeznaczone były towary wspomniane w relacji podróżnika. Odpowiedź uzasadnij.

20.

A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

B. Stanisław Konarski otrzymał od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, za zasługi dla Ojczyzny, medal z napisem „Sapere auso” (Temu, który odważył się być mądrym). Wymień dwie zasługi Konarskiego uzasadniające napis na medalu.

21.

A. Wyjaśnij związek między decyzją o ufundowaniu pomnika a planami politycznymi Stanisława Augusta Poniatowskiego dotyczącymi udzielenia wsparcia Rosji w wojnie z Turcją.

B. Oceń stosunek autora tekstu źródłowego do fundatora pomnika. Odpowiedź uzasadnij.

22.

A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

B. Wyjaśnij, dlaczego zaatakowano w Paryżu budowlę, o której mowa w tekście.

C. Oceń, którą ze stron reprezentuje autor listu – atakujących czy obrońców. Odpowiedź uzasadnij, cytując odpowiedni fragment tekstu.

23.

A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

B. Wyjaśnij, w jaki sposób inwestycje, o których mowa w tekście, wiązały się z rolnictwem.

24.

A. Podaj nazwę powstania, o którym mowa w tekście pieśni. Odpowiedź uzasadnij dwoma argumentami.

B. Określ stosunek autora pieśni do żołnierzy 4. Pułku Piechoty. Odpowiedź uzasadnij.

25.

A. Podaj nazwę ugrupowania Wielkiej Emigracji, w którego środowisku organizowano bale opisane w tekście

B. Podaj najważniejszy cel organizowania tych balów.

26.

A. Podaj nazwisko kompozytora opery, której prapremiery dotyczy tekst.

B. Wyjaśnij, dlaczego ta opera wywołała reakcje publiczności opisane w pamiętniku

27.

A. Podaj nazwę polityki państwa niemieckiego, w ramach której przygotowywano ustawy wspomniane w tekście.

B. Wyjaśnij, w jaki sposób polityka władz niemieckich, przeciwko której występowali biskupi, wpływała na sytuację Polaków w zaborze pruskim.

28. Podaj argument świadczący o tym, że w treści litografii zawarte są informacje potwierdzające przyczyny zróżnicowania społecznego w Brazylii, o których mowa w źródle 1.

29. Spośród wymienionych wydarzeń z XIX w. wybierz chronologicznie pierwsze i oznacz je literą A, a potem – chronologicznie ostatnie i oznacz je literą B.

30.

A. Oceń, czy mieli rację Polacy, którzy uznali odezwę wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza za dokument o charakterze konstytucyjnym. Odpowiedź uzasadnij.

B. Oceń, czy mieli rację Polacy, którzy uznali odezwę wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza za dokument o charakterze konstytucyjnym. Odpowiedź uzasadnij.

C. Wyjaśnij, na czym – według autora Pamiętników – polegał tragizm Polaków walczących w pierwszej wojnie światowej

D. Wyjaśnij, jak Ignacy Daszyński ocenił intencję autora odezwy.

31.

A. Podaj nazwę stylu w sztuce użytkowej przełomu XIX i XX wieku, dla którego reprezentatywny jest dzban przedstawiony na fotografii.

B. Podaj dwie cechy tego stylu.

32.

A. Podaj stosowaną w historiografii nazwę wydarzeń, po których Warszawa uspokajała się.

B. Podaj nazwę konstytucji, na mocy której odbyły się wybory nowego prezydenta wspomniane w tekście.

C. Podaj imię i nazwisko kandydata na prezydenta zaproponowanego przez Marszałka.

33. Na podstawie rysunku satyrycznego, który ukazał się w 1943 r. na łamach konspiracyjnego pisma „Demokrata”, wykonaj polecenie. Wyjaśnij propagandowy cel rysunku satyrycznego, interpretując jego elementy.

34.

A. Podaj nazwę państwa, w którym doszło do wydarzeń opisanych w tekście.

B. Rozpoznaj postać Przewodniczącego.

C. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

D. Oceń, czy kampania, której dotyczy tekst, osiągnęła zamierzony cel. Odpowiedź uzasadnij, podając jeden argument.

35.

A. Podaj, kiedy doszło do wydarzeń komentowanych przez Annę Kowalską i Stefana Kisielewskiego w zacytowanych fragmentach ich Dzienników. Lata wybierz spośród podanych.

B. Wyjaśnij, dlaczego informacje o wydarzeniach, których dotyczy źródło 1., mogły szybko przedostać się na Zachód.

C. Podaj, jaką funkcję przestał pełnić Władysław Gomułka w wyniku decyzji podjętych na plenum, o którym mowa w źródle 2.

D. Podaj, gdzie doszło do strajku, o którym mowa w źródle 2

36.

A. Porównaj średnioroczne tempo wzrostu produkcji przemysłowej i średnioroczne tempo wzrostu produkcji rolniczej w latach 1956–1960 we wszystkich państwach uwzględnionych na wykresie. Sformułuj wniosek wynikający z tego porównania.

B. Wyjaśnij wpływ czynnika politycznego na średnioroczne tempo wzrostu produkcji przemysłowej i na średnioroczne tempo wzrostu produkcji rolniczej we wszystkich wymienionych państwach.

37. Przyporządkuj właściwe tytuły do fragmentów tekstów zacytowanych w tabeli. Literę, którą oznaczono tytuł, wpisz w odpowiednią rubrykę.

Matura z historii na poziomie rozszerzonym:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Na profilu "historia.org.pl" na Facebooku na bieżąco informujemy o nowych artykułach. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz