Zasady rekrutacji na historię 2014/2015


W poniższym artykule zebraliśmy warunki rekrutacji na historię w wybranych polskich uczelniach. Możecie łatwo porównać wymagania stawiane kandydatom, którzy marzą o dostaniu się na kierunek historia w trybie stacjonarnym.

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Historia pierwszego stopnia

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. Wybór specjalności nastąpi po pierwszym semestrze.

Termin składania dokumentów: 2014-07-18

Źródło: rekrutacja.apsl.edu.pl

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

UAM

Historia pierwszego stopnia

fot. rejestracja.amu.edu.pl

fot. rejestracja.amu.edu.pl

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

ostatni dzień zapisów na kierunek: 2014-07-09
ostatni dzień na przypisanie opłaty: 2014-07-09
termin ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego: 2014-07-11
termin składania dokumentów: od 2014‑07‑14 do 2014‑07‑16
limit miejsc: 90

Źródło: rejestracja.amu.edu.pl

Uniwersytet Gdański

uglogo

Historia pierwszego stopnia

fot. ug.edu.pl/rekrutacja/

fot. ug.edu.pl/rekrutacja/

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez
mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
§ 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
Jeden z ośmiu przedmiotów do wyboru.

Zakończenie rejestracji: 11 lipca
Ogłoszenie listy kandydatów: 15 lipca
Ogłoszenie listy osób przyjętych: 23 lipca

Limit przyjęć: 110

Źródło: ug.edu.pl/rekrutacja/

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

UJ

Historia pierwszego stopnia

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe, uwzględniane zgodnie z poniższą tabelą:

fot. erk.uj.edu.pl

fot. erk.uj.edu.pl

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest wartością wyniku przedmiotowego wybranego z grupy w sposób najkorzystniejszy dla kandydata, pomnożoną przez odpowiadającą danemu przedmiotowi wagę i podzieloną przez największą wagę w grupie – 2. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z do­kład­nością do dwóch miejsc po przecinku.

Brak jakiegokolwiek wyniku przedmiotowego powoduje przyznanie 0 punktów z danego przedmiotu, lecz nie pozbawia kandydata prawa ubiegania się o przyjęcie na studia.

Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych:

Kandydaci przystępujący do CEW od 02.04.2014 od godz. 12:00 do 27.04.2014 dotyczy kandydatów posiadających matury inne niż polska nowa, międzynarodowa IB oraz europejska EB

Pozostali kandydaci od 29.05.2014 od godz. 12:00 do 02.07.2014

Limit miejsc: 200

Źródło: erk.uj.edu.pl/

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

UJK Kielce

Historia pierwszego stopnia

Konkurs świadectw

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

Przedmioty:

 • historia lub
 • język polski lub
 • język angielski lub
 • język francuski lub
 • język hiszpański lub
 • język niemiecki lub
 • język rosyjski lub
 • język włoski lub
 • wiedza o społeczeństwie.

Rejestracja na studia: od 2014-06-01 do 2014-07-07

Źródło: ujk.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

uksw warszawa

Historia pierwszego stopnia

fot. rekrutacja.uksw.edu.pl

fot. rekrutacja.uksw.edu.pl

* dla kierunków socjologia, historia (w tym specjalności: historia, historia cywilizacji śródziemnomorskiej), historia sztuki, archeologia, praca socjalna uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Źródło: rekrutacja.uksw.edu.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

KUL logo

Historia pierwszego stopnia

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Źródło: kul.pl

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Historia pierwszego stopnia

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.

fot. rekrutacja.uni.lodz.pl

fot. rekrutacja.uni.lodz.pl

Zapisy: od 2014-05-06 12:00:00 do 2014-07-03 23:59:59

Limit miejsc: 130

Źródło: rekrutacja.uni.lodz.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

UMK w Toruniu

Historia pierwszego stopnia

fot. irk.umk.pl

fot. irk.umk.pl

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp,
gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu,
p - przelicznik dla poziomu przedmiotu.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Zapisy: od 2014-04-30 do 2014-07-07 23:59:59
Limit miejsc: 75

Źródło: irk.umk.pl

Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

UMCS

Historia pierwszego stopnia

Jeden przedmiot (najkorzystniejszy dla Kandydata ) spośród:

 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • historia sztuki,
 • filozofia,
 • język polski,
 • geografia.

od 31 marca - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
do 3 lipca - rejestracja kandydatów, uzupełnianie danych oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych
11 lipca - ogłoszenie listy rankingowej i listy osób zakwalifikowanych na studia (odczyt przyciskiem WYNIKI REKRUTACJI)
14 - 16 lipca - przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych
18 lipca - ogłoszenie drugiej listy osób zakwalifikowanych (na pozostałe wolne miejsca)
21 - 22 lipca - przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych z drugiej listy(odczyt przyciskiem WYNIKI REKRUTACJI)
24 lipca - ogłoszenie trzeciej listy osób zakwalifikowanych (na pozostałe wolne miejsca)
25 lipca - przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych z trzeciej listy(odczyt przyciskiem WYNIKI REKRUTACJI)

Limit miejsc: 40

Źródło: irk.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ujpii

Historia pierwszego stopnia

Przyjęcie punktów z egzaminu maturalnego z: języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony), języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony) i matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy lub deklarowanego przedmiotu wybranego (poziom rozszerzony), z którego kandydat uzyskał najlepszą ocenę. Przedmiotem deklarowanym może być: historia, historia sztuki, historia muzyki, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, geografia, wiedza o tańcu. Punkty z matury z poziomu rozszerzonego są pomnożone przez współczynnik 1,5.

Całość kwalifikacji dokonywana jest na podstawie sumy punktów za wymienione wyżej przedmioty.

Rejestrując się kandydat deklaruje chęć podjęcia studiów na danej specjalności. Wybór specjalności następuje po ukończeniu procedury przyjęcia.

Limit przyjęć na kierunek historia określa się na 50 osób.

Uniwersytet Rzeszowski

uniwersytet-rzeszowski-logo

Historia pierwszego stopnia

Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletów dokumentów, według kolejności do wyczerpania limitu miejsc.

 Źródło: ur.edu.pl

Uniwersytet Szczeciński

uniwersytet szczecinski logo

Historia pierwszego stopnia

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): historia, geografia, WOS, historia sztuki

Grupa II: język obcy nowożytny

Grupa III: język polski

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dla studiów stacjonarnych:

I etap - rejestracja: od 10 czerwca 2014 r. do 2 lipca 2014 r.
II etap - złożenie dokumentów: od 5 lipca 2014 r. do 9 lipca 2014 r.

Źródło: oferta.usz.edu.pl

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

uniwersytet slaski logo

Historia pierwszego stopnia

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:

uśirk

fot. irk.us.edu.pl

*) Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.

**) W przypadku, gdy kandydat zdał przedmiot na poziomie rozszerzonym przyjmuje się jego wynik procentowy, zapisany na świadectwie, zaś na poziomie podstawowym wynik mnożony jest przez współczynnik 0,5.

UWAGA! Jeżeli na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminu maturalnego złożonego na różnych poziomach (podstawowym i rozszerzonym) przyjmuje się najkorzystniejszy dla kandydata wariant.

Zapisy: od 2014-05-15 12:00:00 do 2014-07-06 23:59:00

Limit miejsc: 150

Źródło: irk.us.edu.pl

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Historia pierwszego stopnia

fot. irk.uw.edu.pl

fot. irk.uw.edu.pl

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zapisy: od 2014-06-09 do 2014-07-02 23:59:00
Limit miejsc: 100

Źródło: irk.uw.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski

uwr wroclawski logo

Historia pierwszego stopnia

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w wykazie poniżej.

- Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w wykazie poniżej;
- Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy;
- Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.

Współczynniki dla poziomu podstawowego: Historia 0,5; jeden wybrany przedmiot (język polski [eg. pisemny], geografia, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka) 0,25; dowolny język nowożytny (pisemny) 0,2.

Współczynniki dla poziomu rozszerzonego: Historia 1; jeden wybrany przedmiot (język polski [eg. pisemny], geografia, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka) 0,5; dowolny język nowożytny (pisemny) 0,4.

Źródło: hist.uni.wroc.pl

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

3 komentarze

 1. Czytelnik pisze:

  Nie wiem jak to nazwać, ale tylko dwa uniwersytety na piętnaście wymagają historii... jak dla mnie to jest dramat... dziś na studia chyba każdego się przyjmie, byle uruchomić kierunek?

 2. Awangarda pisze:

  Przykre, ze uczelnie stawiają takie „wymogi”. Pewnie chetnych malo, ale moze lepiej by ja wykladac nie na 20 a 10 uczelniach, ale przynajmniej z wysokim poziomem?

 3. Ciekawebardzo pisze:

  Brak kilku uczelni. Chciałbym, by artykuł cieszył się dużą popularnością, ale dziś to na prawo jest dośc łatwo się dostać na słabszą uczelnię, a co dopiero na historię. Niestety.

Zostaw własny komentarz