Noc Muzeów w Katowicach 2019. Zobacz tegoroczny program


Tegoroczna Noc Muzeów 2019 w Katowicach odbędzie się w nocy z 18 na 19 maja 2019 r. W jej ramach będzie można bezpłatnie zwiedzać katowickie muzea i inne instytucje kulturalne, które dodatkowo przygotują atrakcyjny program dla swoich gości.

Noc Muzeów w Katowicach 2019. Zobacz tegoroczny program

Gdy tylko poznamy szczegóły dotyczące przygotowanego przez organizatora programu tegorocznej Noc Muzeów w Katowicach 2019 opublikujemy go poniżej.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Podstawowe informacje

➤ do wydarzenia możesz dołączyć także na Facebooku
➤ informacje dotyczące innych Nocy Muzeów znajdziesz tutaj
➤ wejście do muzeów jest darmowe lub pobierana jest symboliczna opłata (np. 1 zł)
➤ na niektóre wydarzenia wymagana jest wcześniejsza rejestracja

Specjalne wydarzenia

Formuła Nocy Muzeów od lat pozostaje niezmienna, uczestnicy w ciągu kilku nocnych godzin zwiedzają różne instytucje i placówki kulturalne, które często przygotowują specjalne wydarzenia na ten wyjątkowy dzień w roku. W wielu miastach udostępniane są miejsca, które na codzień są niedostępne dla zwiedzających. Organizatorami Nocy Muzeów są władze samorządowe, które koordynują przedsięwzięcie w ramach swoich kompetencji.

Historia Nocy Muzeów

Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w 1997. Ze względu na sukces tej imprezy kolejne europejskie miasta zaczęły również organizować podobne przedsięwzięcia kulturalne. W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w 2003 r. w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Następnego roku Noc Muzeów została zorganizowana także w Krakowie i w Warszawie. Obecnie Noc Muzeów jest corocznie organizowana przez kilkadziesiąt polskich miast.

Komunikacja miejska podczas Noc Muzeów w Katowicach 2019

Informację uzupełnimy po podaniu szczegółów przez organizatora.

Program Nocy Muzeów w Katowicach 2019

MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH

UL. T. DOBROWOLSKIE-GO 1 / GODZ. 19.00–2.00

BUDYNEK GŁÓWNY (wejście główne)

19.00–2.00 (ostatnie wejścia o 1.00)

WYSTAWY STAŁE

19.00–2.00 (ostatniewejście o 1.00) / poziom -2 i -4 / wstęp 1 zł

Spotkania z kuratorami:

GALERIA ŚLĄSKIEJ SZTUKI SAKRALNEJ

20.00 / poziom -4 / św. Barbara
21.30 / poziom -4 / św. MikołajProwadzenie: Henryka Olszewska- Jarema

GALERIA SZTUKI POLSKIEJ 1800–1945

21.00 / poziom -2 /
Franciszek Kostrzewski,
„Scena w parku”
22.30 / poziom -2 /
Jacek Malczewski,
„Tobiasz z aniołami”
Prowadzenie: Andrzej Holeczko-Kiehl

19.00–2.00 / poziom -2 / Prezentacja obrazu: Józef Brandt, „Zaporożcy”, ok. 1895 r.

Muzeum Śląskie dzięki życzliwości Muzeum w Zamościu prezentuje wy-pożyczony z jego zbiorów niezwykły obraz Józefa Brandta. Noc Muzeów to niebywała okazja do ostatniego obej-rzenia dzieła. „Zaporożcy„ to część opowieści o historii Polski, ”fresku”o stronach rodzinnych, pełnego ko-lorów i światła. Obraz jest świetnym przykładem stylu Brandta, sztuki barw-nej, dynamicznej o bardzo rozbudowa-nych układach kompozycyjnych i mi-strzowskim warsztacie, odwołującej się w warstwie treści do ojczyzny. Prowadzenie: Andrzej Holeczko-Kiehl.

GALERIA SZTUKI POLSKIEJ PO 1945 ROKU

20.30 / poziom -2 /
Władysław Hasior, „Sztandar strażnika ostatniej łzy”
22.00 / poziom -2 /
Grupa Łódź Kaliska, „Bitwa pod Grunwaldem na Karowej”Prowadzenie: Joanna Szeligowska-Farquhar

GALERIA PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ

20.30, 22.00, 23.30 / poziom -2 / Minioprowadzania po ekspozycji stałej
Prowadzenie: Sonia Wilk

19.00–2.00 (ostatnie
wejście o 1.00) / poziom -2 / Prezentacja prac Edmunda Monsiela
Edmund Monsiel (1897–1962) to je-den z najsłynniejszych przedstawicieli art brut na świecie. Niewielka część jego prac znajduje się w pięciu pol-skich muzeach, większość natomiast za granicą, w najbardziej znaczących kolekcjach. Legenda mówi, że przez wiele lat Monsiel tworzył w ukryciu,
a po śmierci artysty przypadkowo odkryto zgromadzone w szufladzie rysunki. Specjalne otwarcie wysta-wy czasowej podczas Nocy Muzeów w Muzeum Śląskim.

LABORATORIUM PRZESTRZENI TEATRALNYCH

19.30 / poziom -4 /
Jak się żenić, to się żenić
Słynne wesele poety i chłopki w Bro-nowicach stało sie kanwą dramatu Stanisława Wyspiańskiego. W trakcie spotkania w projektach scenograficz-nych największych polskich artystów spróbujemy odczytać wizje tego, co Polakom w duszy gra.

21.00 / poziom -4 /
Komedia dell’arte – improwizacja z arlekinem w tle
Komedia dell’arte to typ widowiska scenicznego, powstałego we Wło-szech około 1550 r. Był to teatr opar-ty w dużej mierze na improwizacji. Zapraszamy na spotkania z postacia-mi z włoskiej komedii.

22.30 / poziom -4 /
Świat na opak – od orszaku Dionizosa po dworskiego błaznaW czasie oprowadzania przyjrzymy się, jakie miejsce zajmują w kulturze teatralnej wesołkowie, przebierańcy czy żonglerzy, jak wyglądali od czasów antycznych i jak są przedstawiani dziś.

19.00–23.00 / poziom -4 /Warsztaty dla dzieci
„Aktor i widz w teatrze”
Podczas warsztatów będzie można zbudować z klocków własne obiekty teatralne uwzględniające różne miej-sca gry aktorów i rodzaj widowni. Dla najmłodszych będą kolorowanki, na których można zaprojektować własne kostiumy i dekoracje teatralne.

ŚWIATŁO HISTORII. GÓRNY ŚLĄSK NA PRZESTRZENI DZIEJÓW

Prelekcje na temat świętowania: 19.15, 19.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45, 23.15, 23.45 / poziom -4Jak dawniej świętowano na Górnym Śląsku różne wydarzenia historycz-ne? Dowiesz się tego podczas krót-kich prelekcji związanych z wystawą o historii regionu.

FOTOPLASTYKON

19.00–2.00 / pokaz co 20 minut / poziom -4

Prezentacja stereopar obrazują- cych teren kopalni Katowice przed budową Muzeum Śląskiego
Seans w fotoplastykonie to szcze-gólny zapis momentu transformacji terenu kopalni w siedzibę muzeum. Industrialna przestrzeń ożyje na nowo dzięki trójwymiarowym obrazom. Na 48 stereoparach autorstwa Macieja Samulskiego będzie można zoba-czyć wnętrza i detale pokopalnianych budynków przed ich przeistoczeniem w tętniące życiem Muzeum Śląskie.

PODARUNKI URODZINOWE I JUBILEUSZOWE Z KOLEKCJI DZIAŁU ETNOLOGII MUZEUM ŚLĄSKIEGO

19.30, 21.30, 23.00(spotkania z kuratorem) / poziom -2

Interwencje w przestrzeni Galerii plastyki nieprofesjonalnej
90. urodziny Muzeum Śląskiego są punktem wyjścia do rozważań na te-mat świętowania urodzin na Śląsku, a w szczególności do przyjrzenia się bliżej wszelkim jubileuszowym poda-runkom. Gyburstag obchodzony jest na Śląsku uroczyściej niż w innych częściach Polski. Wyjątkowo cele-bruje się też rocznice ślubów oraz jubileusze zawodowe. Pokażemy

i opowiemy, jakie gyszynki, popular-ne w różnych latach i środowiskach, przynoszono na abrahama, złote
i srebrne gody czy na zakończenie pracy górniczej. Prowadzenie: Kry-styna Pieronkiewicz-Pieczko, Joanna Kryszka

KIERMASZ WYDAWNICTW

19.00–2.00 / foyer

Katalogi i albumy do kupienia w pro-mocyjnych cenach, nawet do 70% taniej, a wybrane tytuły jedynie za złotówkę. Polecamy książki o sztuce, fotografii, historii Górnego Śląska, ar-chitekturze, przemyśle oraz publika-cje dla najmłodszych. Będzie można zaopatrzyć się także w gadżety bę-dące miłą pamiątką z wizyty w Muzeum Śląskim. Na najmłodszych mi-łośników sztuki czekają koszulki do kolorowania farbami z reprodukcjami obrazów z naszych zbiorów.

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

19.00–2.00 (ostatnie wejście o 1.00) / poziom -2

Zwiedzanie pracowni

Pracownia konserwatorska udo-stępniana jest tylko przez jedną
noc w roku! Można zobaczyć obraz w trakcie oczyszczania, konserwato-rzy pokażą też, jak przebiega kąpiel papieru. Odpowiedzą również na py-tania zwiedzających: jak przechowy-wać rodzinne pamiątki – dokumenty, zdjęcia, książki czy tkaniny.

20.00–2.00 (o pełnych godzinach, ostatnie wejście o 1.00) / Prezentacja mikroskopu cyfrowego 3D

Sprzęt na co dzień jest wykorzysty-wany przy pracach konserwatorskich oraz badaniach dzieł sztuki.

CZYTELNIA

20.00–24.00 (o pełnych godzinach) / poziom -2

Prezentacja działania skanera 3D

Jak działa nowoczesny skaner 3D
w dokumentacji zbiorów muzeal-nych? Przedstawiony zostanie proces tworzenia wirtualnej trójwymiarowej kopii przedmiotu, wraz z naniesie-niem realistycznej tekstury, oraz przy-kładowe możliwości wykorzystania modeli 3D.

19.00–2.00 / poziom -2 (korytarz przy czytelni) / Wystawa pokonkursowa prac „Muzeum Śląskie oczami dziecka”

SALA B

19.00–23.00 / poziom -3

Warsztaty dla dzieci
„Laurka dla muzeum”
Zapraszamy najmłodszych na warsz-taty plastyczne. Będzie to doskonała okazja do wykonania laurki z okazji 90. urodzin Muzeum Śląskiego.

SALA C

19.30–21.00

Warsztaty dla dzieci
„Otwieranie książki na świat”Zajęcia prowadzone przez pracowni-ków Muzeum Emigracji w Gdyni.

SALA H

19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 / limit osób: 10 /bilety 1 zł w kasach
i systemie biletowym / poziom -3

Winszowanie na ekranie – warsztaty animacji poklatkowejGości, którzy chcieliby złożyć mu-zeum urodzinowe życzenia, zapra-szamy na warsztaty animacji poklat-kowej w klimacie industrii. Jak na urodzinowe spotkanie przystało – bę-dzie dobra zabawa dla dużych i ma-łych. Zróbmy wspólny film i wprawmy słowa w ruch!

20.00–21.00 /
powtórki także o 22.00, 23.00 i 24.00 / poziom -4

Premiera filmu
„90 lat Muzeum Śląskiego”50-minutowy film o historii instytu-
cji zrealizowany przez TVP Katowi-ce. W produkcji znajdą się materiały archiwalne oraz liczne wypowiedzi osób związanych z Muzeum Śląskim. Reżyseria: Marianna Dufek, produk-cja: Adam Łukaszek.

21.00–22.00 / poziom -4 /
Wokół historii Muzeum Śląskiego – dyskusja po premierze filmu
Jej uczestnikami będą dr hab. Grze-gorz Bębnik, dr Bogusław Tracz
oraz dr Katarzyna Maniak. W trakcie rozmowy poruszone zostaną naj-ciekawsze wątki dotyczące dziejów placówki, w tym rozbiórki jej siedziby podczas II wojny światowej oraz re-stytucji w 1984 r.

BUDYNEK CSP

19.00–2.00 (ostatnie wejście o 1.00) / parter

Wystawa „Niezapomniane. Kobie-ty w czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku”
Wystawa poświęcona jest mało zna-nemu wątkowi udziału kobiet w po-wstaniach śląskich i plebiscycie. Opo-wiada o uczestnictwie kobiet w życiu codziennym, w pracy plebiscytowej, na froncie, w powstańczym sztabie (biurze), szpitalu dla powstańców.

19.00–24.00 / wejście
co 1,5 godziny / zapisy
poprzez system biletowy /
wstęp 1 zł / Pokój zagadek „Skrytka powstańców”
Pokój jest odrębną częścią wystawy. W popularnej formie quizu uczestnicy mogą zapamiętać wydarzenia i po-staci prezentowane na ekspozycji. Odnalezienie skrytki nie jest proste. Gracze muszą rozwiązać szereg za-dań i wykazać się współpracą, by osiągnąć sukces.

ŁAŹNIA
19.00-2.00 (ostatniewejście o 1.00)

Wystawa „Bliskie,
lecz z dalekiego świata.
Historia udomowienia ssaków”Tematem wystawy archeologicznej jest mało znana historia udomowie-nia ssaków. Poznajemy pochodzenie i dzieje zwierząt, takich jak pies, kot, koń, owca, koza, krowa oraz świnia. Dowiadujemy się, kiedy, gdzie i w jaki sposób nastąpiło udomowienie wspomnianych dzikich gatunków. Wystawie towarzyszy przestrzeń dla dzieci. Zwiedzanie uatrakcyjni quiz i spotkania z archeologami.

19.15–19.55 / plac Grubiorza
W rytmie „sto lat” – koncert Orkiestry Dętej KatowiceRozpoczynamy Noc Muzeów z przy-tupem! Zapraszamy na koncert Orkiestry Dętej Katowice, która spe-cjalnie z tej okazji zagra utwory ze swego repertuaru.

21.30–22.30 / sala w przestrzeni wystawy / „Lach bez konia jest jak ciało bez duszy”
Spotkanie z Krzysztofem Czarnotą, satyrykiem, autorem książek, między innymi „Czarodzieje koni” poświę-conej historii i kulturze hodowli koni w dawnej Polsce.

STOLARNIA

19.00–1.00(ostatnie wejście o 0.30)

19.00–1.00 / parter /
„Tę noc spędzamy razem”.
Strefa Muzeum Emigracji w Gdyni Co łączy Gdynię i Katowice? Przekonaj się podczas Nocy Muzeów 2019!
– prezentacja części wystawy czaso-wej gdyńskiego muzeum: Love Boat. Rozkosze rejsów „Stefanem Bato-rym” na fotografiach Hipolita Śmierz-chalskiego
– gry pokładowe znane ze statku „Stefan Batory”
– okazja do otrzymania kartki poczto-wej oraz wykonania zdjęcia na pokła-dzie „Stefana Batorego”
– gra towarzyska z wykorzystaniem gwary śląskiej i języka kaszubskiego
– wirtualny spacer po Muzeum Emi-gracji i filmy o gdyńskim muzeum

PONADTO

– interwencje na wystawie stałej Muzeum Śląskiego „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” – sprzedaż publikacji wydanych przez Muzeum Emigracji w Gdyni

PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA „NA TROPIE TOMKA”

19.00–1.00 (ostatnie wejście
o 0.30) / limit osób: 30 / bilety
1 zł w kasach i systemie biletowym / 1. piętro
Zapraszamy do podróży śladami Tomka Wilmowskiego. W trakcie tej wyprawy dorośli przypomną sobie fascynacje z lat młodości, a dzieci podejmą przygotowane dla nich wy-zwania.

WIEŻA WIDOKOWA SZYBU WARSZAWA II

19.00–1.30 / wjazdy na wieżę co 10 minut po 10 osób / teren zewnętrzny

Wieża wyciągowa szybu Warszawa II jest pozostałością po jednym z szy-bów kopalni Katowice. Powstała w la-tach 20. XX wieku. Ma wysokość 40 metrów. W razie niesprzyjającej po-gody wieża może zostać zamknięta.

TEREN PÓŁNOCNY

19.00–2.00

ILUMINACJA ŚWIETLNA

„Magiczna kopalnia” / od zmierzchu do świtu / bu-dynki na terenie północ-nym muzeum

Gdy zapadnie zmrok, teren muzeum rozbłyśnie światłami, które w wy-obraźni przeniosą nas do magiczne-go świata.

19.00–2.00 / teren po-między kuźnią a warsz-tatem (w razie niepo-gody budynek główny poziom -4)

A może pamiątkowe zdjęcie? W czasie Nocy Muzeów będzie możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia w muzealnej fotobudce. Przyjdź w tę wyjątkową noc z przyjaciółmi, rodziną i zróbcie sobie zdjęcie! Udanej zaba-wy!

Opowieści historyków przy maszynie parowej i postindustrialnych zabyt-kach Muzeum Śląskiego.

OGRÓD SPOŁECZNY W MUZEUM ŚLĄSKIM 19.00–20.00 / teren pomiędzy warsztatem a elektrownią

Spotkanie w ogrodzie

Porozmawiamy o celach, jakie przy-świecają zakładaniu ogrodów spo-łecznych i odpowiemy na pytanie, skąd bierze się potrzeba ich two-rzenia? Ogród społeczny to miejsce spotkań dla mieszkańców Bogucic, jak i osób, które zakończyły zwie-dzanie muzeum i pragną pozostać jeszcze na tym terenie. Przestrzeń dzięki podziałowi na strefy umożliwia zarówno wypoczynek aktywny – gry plenerowe, zabawy z dziećmi, pielęgnację roślin, jak i odpoczynek bierny na muzealnych hamakach, leżakach i kocach.

20.00–22.00 / ogród społeczny / Set DJ-ski – DJ Hopbeat
Tych, którzy zechcą na chwilę wrócić pamięcią do lat 90., zapraszamy do ogrodu społecznego, gdzie w godzi-nach wieczornych nasz gość zaprosi w podróż muzyczną do ostatniej de-kady XX w. Wydarzenie związane jest z wystawą „Zajawka. Śląski hip-hop 1993–2003”, która będzie prezento-wana w Muzeum Śląskim od 8.06 do 1.09.2019.

FOODTRUCKI

19.00–2.00 / teren obok warsztatu elektryków

19.00–2.00

Porozmawiaj z wolontariuszami

Czy zastanawiałeś się, kim są nasi wolontariusze? Dlaczego zdecydo-wali się podjąć współpracę z Mu-zeum Śląskim? Czy wolontariat im się opłaca? A może sam chciałbyś dołączyć do tej fantastycznej ekipy, ale nie jesteś pewien, jak to zrobić? Na te wszystkie pytania odpowiedzą sami wolontariusze. Znajdziesz ich na terenie całego muzeum – jak zawsze uczynnych, uśmiechniętych i niezastąpionych!

Kaszubsko-śląski flirt towarzyski

Zagraj ze znajomymi, stojąc w kolejce, i baw się dobrze tej nocy! Karty do gry rozdawać będą wolontariusze i asystenci.

19.00–2.00 / plac Gwarków / Centralny punkt informacyjny

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Wstęp: 1zł / bilety do nabycia
w holu centralnym, recepcji oraz w elektronicznym systemie bileto-wym: bilety.muzeumslaskie.pl

– ze względów bezpieczeństwa wejście do poszczególnych budynków będzie uzależnione od liczby osób przebywających wewnątrz

– Muzeum Śląskie w Katowicach będzie czynne w sobotę w godzinach 10.00–16.00 (w tych godzinach obo-wiązują regularne bilety). Przerwa techniczna: 16.00–19.00.

MUZEUM HISTORII KATOWIC

BUDYNEK GŁÓWNY
ul. Szafranka 9

18.00-24.00 – Wstęp wolny na wystawy stałe „W kamienicy mieszczańskiej. Codzienność i odświętność„, „U sąsiadów, na pokojach i w kuchni„, ”Z dziejów Katowic” oraz przedpremierowo na wystawę czasową: »Z fabryki na salony! Porcelana „Giesche„, „Czuday„, ”Huta Franciszka”«

Parter:

18.30-21.30 – zajęcia warsztatowe ze zdobienia porcelany
Miejsce: kawiarenka

 • zdobienie porcelanowych naczyń kalkomaniami. Uczestnicy warsztatów będą mogli spróbować swoich sił w sztuce ozdabiania porcelany drukiem ceramicznym, prowadzenie: pracownik „Porcelany Śląskiej”
 • zdobienie pisakami porcelanowych naczyń, prowadzenie: Sabina Wawerla-Długosz

18.00 – „Koncern Giesche – mecenas sportu”, sala im. S. Witkacego, prowadzenie: Antoni Steuer
Miejsce: sala im. S. Witkacego
Opis: Prelekcja z prezentacją dotycząca klubów sportowych, miejsc sportu i rekreacji wspieranych przez koncern przemysłowy „Giesche” na terenie Załęża, Janowa i Szopienic.

19.00 – „Z muzealnej szafy - tablice rejestracyjne ze Stalinogrodu”, prowadzenie: Sławomir Stanowski
Miejsce: sala im. S. Witkacego
Opis: Noc Muzeów jest czasem, kiedy zrywa się z wyobrażeniem muzeum jako miejscem niedostępnym, pełnym restrykcji. Tym razem podczas krótkiej prelekcji zaprezentowane zostaną nie drogocenne obrazy czy dzieła sztuki, ale cisi i niepozorni świadkowie historii – tablice rejestracyjne z czasów, kiedy Katowice stały się na chwilę Stalinogrodem.

22.00-24.00 Koncert Orkiestry Rozrywkowej „Power of Winds”
Orkiestra Rozrywkowa „Power of Winds„ pod dyrekcją Klaudiusza Jani została założona w 2015, ale pod dzisiejszą nazwą funkcjonuje od grudnia 2016. Aktualnie zespół liczy ponad 30 osób, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, a intensywna praca przynosi coraz więcej sukcesów, m.n. I miejsce oraz nagroda Rektora AM w Katowicach w X Tarnogórskim Festiwalu Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda, czy nagranie zwiastunu Festiwalu Tauron Nowa Muzyka 2018. Koncert współczesnych przebojów w orkiestrowej aranżacji nawiązuje do wystawy ”Jest w Orkiestrach dętych jakaś siła” prezentowanej w oddziale MKH na Nikiszowcu.

I piętro

19.00 i 20.30 – oprowadzanie tematyczne „Malarstwo mieszczańskie na wystawie: W kamienicy mieszczańskiej. Codzienność i odświętność”, prowadzenie: Natalia Kruszyna
Miejsce: wystawa stała „W kamienicy mieszczańskiej. Codzienność i odświętność”

II piętro

19.30 i 21.00 – prelekcje poświęcone wykopaliskom na terenie fabryki i prezentacja projektu „Elektryfikacja”, prowadzenie: Bogdan Kosak
Miejsce: wystawa czasowa »Z fabryki na salony! Porcelana „Giesche„, „Czuday„, ”Huta Franciszka”«
Opis: projekcja zdjęć i prezentacja wykopanych obiektów i projektów powstałych na bazie wykopalisk

20.15 i 21.54 – „Nie tylko porcelana… – Georg Giesche i jego spadkobiercy”, prowadząca: Joanna Tofilska
Miejsce: wystawa czasowa »Z fabryki na salony! Porcelana „Giesche„, „Czuday„, ”Huta Franciszka”«
Opis: Prelekcja z prezentacją przybliżająca historię koncernu przemysłowego Georg von Giesche’s Erben oraz wywodzącej się z niego Giesche S.A. – właścicielki fabryki porcelany Giesche

III piętro

18.00-22.00 – „Zanurz się w fascynującej historii miasta!” – aktywne zwiedzanie nowej wystawy stałej Z dziejów Katowic dla młodszych i starszych, prowadzący: Joanna Tofilska, Sławomir Stanowski
Miejsce: wystawa stała „Z dziejów Katowic”
Opis: Quiz dotyczący dziejów naszej miejscowości przygotowany w dwóch w wersjach (dla dzieci i dorosłych). Wszystkie odpowiedzi na zawarte w nim pytania uważni zwiedzający odnajdą na naszej ekspozycji.

DZIAŁ ETNOLOGII MIASTA
ul. Rymarska 4

18.00-24.00 – Wstęp wolny na wystawy stałe „U nos w doma na Nikiszu„, „Woda i mydło najlepsze bielidło„, „Wokół mistrzów Grupy Janowskiej”, oraz wystawę czasową: ”Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…”

18.30-20.30 – Orkiestrowo-kolorowo, prowadzenie: Beata Bubek
Opis: warsztaty kreatywne dla dzieci w tematyce orkiestr dętych

18.30 i 22.30 – Oprowadzanie kuratorskie z niespodzianką – Wystawa „Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…”, prowadzenie: Agnieszka Fedorów-Skupień

19.00-21.00 – Namagnesowani… Pamiątka z Nikisza, prowadzenie: Jolanta Barnaś
Opis: warsztaty dla dorosłych – wykonywanie pamiątkowych magnesów

19.00 – Koncert Górniczej Orkiestry Dętej przy Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek”
Opis: Zespół powstał w 1911 roku, obecnie występuje - w zależności od potrzeb - jako marszowa lub estradowo-rozrywkowa. Koncertuje najczęściej na rzecz środowiska lokalnego, ale ma też na swoim koncie występy na scenach krajowych i zagranicznych. Jej skład stanowi rozbudowany big-band liczący 45 instrumentalistów i 5 wokalistów, pod batutą Andrzeja Pisarzowskiego.
Miejsce: ulica Rymarska, pod Muzeum

20.00 – Poznajemy instrumenty z Tomaszem Drozdkiem (T.ETNO)
Opis: Tomasz Drozdek (T.ETNO) - multiinstrumentalista etniczny, kolekcjoner nietypowych instrumentów z całego świata; członek kilku projektów i zespołów muzycznych, odpowiedzialny za zaaranżowanie i wykonanie wszystkich partii instrumentów etnicznych na debiutanckim albumie zespołu Tulia, nagrodzonym nagrodą ‚Fryderyk 2019′ w kategorii „fonograficzny debiut roku”.

23.00 – W poszukiwaniu muzyki… instrumenty w muzeum, prowadzenie: Bożena Donnerstag
Opis: oprowadzanie po wystawach stałych w poszukiwaniu motywów muzycznych.

SZYB PONIATOWSKI – we współpracy z Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów

Ul. Szopienicka
18.00-22.00

 • zwiedzanie Szybu Poniatowski i okazjonalnej wystawy planszowej o Kopalni Wieczorek – ZAREZERWUJ BEZPŁATNĄ WEJŚCIÓWKĘ (BRAK MIEJSC)
 • koncerty i pokazy Górniczej Orkiestry Dętej przy Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek”, zespołu Aiselis i Kolektywu LŁ – wstęp wolny

DZIAŁ GRAFIKI IM. P. STELLERA
ul. Kościuszki 47

16.00-22.00 – wstęp wolny na wystawę stałą „Paweł Steller - katowiczanin z wyboru„ oraz wystawę czasową ”Mosty Ostrawy”
Opis: wystawa zorganizowana w ramach Dni Czesko-Polskich, poświęcona mostom Ostrawy z pięknym, półtorametrowej długości modelem mostu Ostravskiego, której towarzyszyć będzie ekponatów modeli: pojazdów, samolotów, statków, figur i innych, wykonanych przez niezrzeszonych pasjonatów modelarstwa

16.30-18.30 – warsztaty z nagrodami: „Zostań konstruktorem”, prowadzenie: Aleksander Sielski
Opis: uczestnicy mając do dyspozycji przygotowane modelarskie materiały konstruują mosty, konstruktorzy najbardziej wytrzymałych otrzymają nagrody,

19.00-20.00 – pokaz zdalnie sterowanych modeli redukcyjnych w akcji
Opis: pokaz modeli z pracowni modelarskiej „IKAR” Spółdzielni Mieszkaniowej na Osiedlu Paderewskiego w Katowicach.

20.00-22.00 – odbijanie grafiki na Noc Muzeów 2019, autor: Łukasz Szostkiewicz
Opis: Tradycyjne odbijanie grafiki przygotowanej na Noc Muzeów - nakład ograniczony,

DZIAŁ TEATRALNO-FILMOWY
ul. Kopernika 11

17.00–22.15 – Wstęp wolny na wystawę stałą „Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków„, wystawę czasową: „Roman Kalarus: Miniatury intymne„ oraz okazjonalną wystawę laleczek z porcelany z kolekcji Urszuli Wójcik i Soni Egner: ”Porcelanowy świat”

17.00 – Z historii lalek. Ciekawostki. Prelekcja, prowadzenie: Katarzyna Gliwa (15 minut)

18.00 – Z historii lalek. Prelekcja, prowadzenie: Katarzyna Gliwa

19.00 – Spotkanie z Barbarą Ptak
Opis: oprowadzanie po wystawie stałej oraz rozmowa z artystką

20.00 – Spotkanie z Romanem Kalarusem
Opis: oprowadzanie po wystawie czasowej oraz rozmowa z artystą

21.00 – Z historii lalek. Prelekcja, prowadzenie: Katarzyna Gliwa
17.30, 18.30, 19.30, 20.30 – Podchody teatralne. Konkurs z nagrodami
Opis: Wyruszamy na ratunek zaklętej królewnie. Pomogą nam magiczne, własnoręcznie wykonane przedmioty.

21.30 – Najpiękniejsze melodie. Koncert w plenerze. Wystąpi: Urszula Stefiszyn

PLENER
17.00–22.00 Panny z porcelany – teatralna akcja plenerowa, scenografia, kostiumy: Agnieszka Jankowska, koordynacja: Alicja Kubies

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
ul. Kościuszki 112

17.00-20.00 – Zwiedzanie indywidualne
17.00, 18.00, 19.00 – Zwiedzanie kompleksu z przewodnikiem, prowadzenie: Jarosław Babuchowski

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO

20.00 – Uroczysty koncert
Akademicka Orkiestra Barokowa
Marek Pilch - klawesyn/prowadzenie

w programie:
Jan Sebastian Bach (1685-1750)
- Ouverture h-moll (BWV 1067)
- Koncert klawesynowy d-moll (BWV 1052)
- Suita orkiestrowa D-dur (BWV 1068)

Muzeum Organów Śląskich (we współpracy z Katedrą Organów i Muzyki Kościelnej)

18:00 - otwarcie Nocy Muzeów i wystawy „15 lat Muzeum Organów Śląskich”
Koncert na organach z Przyszowej – Sala Kameralna II
18.00-24.00 – zwiedzanie Muzeum Organów Śląskich
20.00 – Koncert organowy w Sali nr 12
22.00 – Koncert na organach z Przyszowej - Sala Kameralna II

Noc Muzeów w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej

II piętro (windą lub schodami od strony ul. Zacisze)

18.00-23.00 „W przeddzień Jubileuszu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – historia dokumentem pisana”
Opis: Biblioteka zaprasza na wycieczkę historyczną (moment szczególny ze względu na nadchodzący Jubileusz 90-lecia Uczelni), podczas której zaprezentowana zostanie spuścizna pedagogów oraz absolwentów Akademii, ich kompozycje, korespondencja, zależności, przyjaźnie, losy. Przedstawione zostaną sylwetki takich kompozytorów jak: założyciela Państwowego Konserwatorium Muzycznego – Witolda Friemanna, absolwentów – Michała Spisaka, Wojciecha Kilara, pedagogów – Ludomira Różyckiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, i wielu innych, z wykorzystaniem pamiątek osobistych, rękopisów muzycznych, rękopisów literackich z Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej.

PORCELANA ŚLĄSKA

Miejsce: Fabryka Porcelany „Porcelana Bogucice”

17.00 - 24.00 20-lecie powstania o Kolekcji Muzycznej „Porcelany Bogucice” -prezentacja kolekcji wyrobów porcelanowych poświęconych 19 wybitnym polskim kompozytorom. Prezentacja rozszerzonej kolekcji poświęconej Stanisławowi Moniuszko z okazji Roku Moniuszkowskiego

17.00 - 20.00 warsztaty plastyczne dla dzieci - Skomponuj swoją filiżankę muzyczną

17.00 - 24.00 pokazy zdobienia wyrobów porcelanowych z Kolekcji muzycznej

17.00 - 21.00 interaktywne warsztaty dla zwiedzających- tworzenie kompozycji Fryderyk Chopin na płytach ceramicznych

17.00 -24.00 prezentacji kolekcji porcelany Alumina wraz w opisem cech charakterystycznych, użytkowych i technik zdobienia

17.00 - 24.00 - pokaz Porcelany Kostnej - historia i specyfika technologii produkcji

17.00, 18.30, 20.00, 21.30 zwiedzanie z przewodnikiem terenu Fabryki oraz prezentacja wypału porcelany, omówienie technik zdobienia oraz innych atrakcji Nocy Muzeów

SZYB PONIATOWSKI

Po raz pierwszy! Zwiedzanie maszynowni Szybu „Poniatowski„ wraz z wystawą ”Miejsce na ziemi. O historii Kopalni Wieczorek”.

Wejścia co pół godziny, od 18.00 do 22.00.

Ilość miejsc ograniczona – pobierz bezpłatną wejściówkę, a otrzymanego maila okaż obsłudze Muzeum na smartfonie lub wydruku.

Zbiórka przed wejściem do maszynowni 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia wycieczki!

Terminy

 • 18 maja 2019 21:30
 • 18 maja 2019 21:00
 • 18 maja 2019 20:30
 • 18 maja 2019 20:00
 • 18 maja 2019 19:30
 • 18 maja 2019 19:00
 • 18 maja 2019 18:30

Brak wolnych miejsc.

Źródło: mhk.katowice.pl; muzeumslaskie.pl;

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

4 komentarze

 1. Maks pisze:

  Gdzie ten program?

 2. Magdalena pisze:

  Tydzień do Nocy Muzeów i brak programu...żenada

 3. Anonim pisze:

  do …. ztym programem

 4. Ola pisze:

  I brak wejściówek.... Szyb... Porażka

Zostaw własny komentarz