Matura z historii 2023 - termin, informacje, zasady, podstawa programowa


Tegoroczny egzamin maturalny rozpocznie się 4 maja 2023 r., gdy uczniowie zmierzą się z językiem polskim. Zdający maturę z historii historię swoją wiedzę sprawdzą 18 maja 2023 r.

Matura 2023 - podstawowe informacje

Pierwszym dniem matur w 2023 r. będzie czwartek, 4 maja. Wówczas o godz. 9.00 uczniowie podejdą do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Poziom rozszerzony z tego przedmiotu zostanie przeprowadzony we wtorek, 10 maja, o godz. 9.00.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym uczniowie napiszą 8 maja 2023 r. o godz. 9.00, a poziom rozszerzony 12 maja 2023 r. również o godz. 9.00.

Z językiem angielskim na poziomie podstawowym maturzyści zmierzą się 5 maja 2023 r. o godz. 9.00, a z poziomem rozszerzonym 9 maja 2023 r., także o godz. 9.00.

Matura z historii 2023 - podstawowe informacje

Egzamin maturalny z historii odbędzie się w poniedziałek, 17 maja 2022 r. Wówczas o godz. 9.o0 uczniowie napiszą ten egzamin na poziomie rozszerzonym.

Podstawa programowa z matury z historii 2023

Egzamin maturalny z historii sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu historii określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym mogą również odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych.

Wymagania egzaminacyjne z historii dostępna jest tutaj.

Ogólne wymagania egzaminacyjne matury z historii 2023

I. Chronologia historyczna. Zdający:

  1. porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejówojczystych;
  2. dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także ciągłośćprocesów historycznych i cywilizacyjnych.

II. Analiza i interpretacja historyczna. Zdający:

  1. analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego;
  2. rozpoznaje rodzaje źródeł, ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego;
  3. dostrzega mnogość perspektyw badawczych oraz różnorakie interpretacje historii i ich przyczyny;
  4. ugruntowuje potrzebę poznawania przeszłości dla rozumienia współczesnych mechanizmów społecznych i kulturowych.

III. Tworzenie narracji historycznej. Zdający:

  1. tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym, jak i problemowym;
  2. dostrzega problem i buduje argumentację, uwzględniając różne aspekty procesu historycznego;
  3. dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje informacje pozyskane z różnych źródeł wiedzy.
Ile trwa egzamin maturalny z historii?

Egzamin maturalny z historii trwa 180 minut.

Ile pytań zawiera arkusz maturalny z historii?

Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań, jest równa 60.

Co zawiera arkusz egzaminacyjny z matury z historii?

Podczas egzaminu zdający otrzyma arkusz egzaminacyjny, który będzie się składał z – wyposażonych w źródła – zadań zamkniętych i otwartych, uwzględniających wszystkie epoki historyczne i różne obszary historii. W arkuszu mogą się także pojawić zadania bez wyposażenia źródłowego. Ostatnim i jednocześnie najwyżej punktowanym zadaniem będzie zadanie rozszerzonej odpowiedzi, którego rozwiązanie ma stanowić wypowiedź argumentacyjna.

Wypracowanie maturalne - wypowiedź argumentacyjna z historii

Za napisanie wypowiedzi argumentacyjnej będzie można otrzymać maksymalnie 15 punktów. W tej części arkusza zdający będą mieli za zadanie napisać rozszerzoną wypowiedź na jeden z trzech zaproponowanych tematów. Tematy będą zróżnicowane pod względem epok historycznych oraz problematyki.

Tematy każdorazowo będą zawierać tezę, wobec której zdający będą musieli zająć stanowisko i je uargumentować, uwzględniając w swojej argumentacji różnorodne aspekty lub przykłady określone w temacie.

Kluczową umiejętnością sprawdzaną w tej części arkusza będzie umiejętność tworzenia narracji historycznej z funkcjonalnym wykorzystaniem wiedzy.

Wypowiedź argumentacyjna będzie musiała liczyć co najmniej 500 słów. W przypadku niespełnienia tego minimum nie będą przyznawane punkty za część formalną (spójność wypowiedzi).

Aktualne i szczegółowe informacje na temat matur znajdują się na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Czytaj także:

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz