Regulaminu Quizu: XX-lecie samorządu terytorialnego w Polsce


Regulamin

Quizu na XX-lecie samorządu terytorialnego w Polsce

1. Postanowienia ogólne

1.1. Biorąc udział w niniejszym konkursie, uczestnik (zwany dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestników na stronach Organizatorów.

1.2 Organizatorem Konkursu XX-lecie samorządu terytorialnego w Polsce (zwany dalej Konkursem) są Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz dziennik „historia.org.pl” (zwani dalej Organizatorami).

1.3. Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronach Organizatorów. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: xxleciesamorzadu@historia.org.pl.

1.4. Celem Konkursu jest zachęcenie Uczestników Konkursu i czytelników stron Organizatorów do zapoznania się z historią samorządu terytorialnego w Polsce.

1.5. Konkurs jest skierowany do wszystkich czytelników stron Organizatorów, którzy ukończyli osiemnaście lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest uzyskanie przez nich zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnik wysyłając zgłoszenie oświadcza, że taką zgodę posiada.

1.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są moderatorzy forum „historia.org.pl”, a także członkowie ich najbliższej rodziny.

1.7. Konkurs składa się z dwóch etapów.

1.8. Konkurs polega na odpowiedzi na 10 pytań związanych z samorządem terytorialnym w Polsce w I etapie, a także na 10 pytań w etapie II.

1.9. Konkurs trwa od 20 maja do 6 czerwca 2010 r., I etap trwać będzie od 20 do 28 maja, a II etap od 30 maja do 6 czerwca. Wyniki zostaną ogłoszone 8 czerwca na stronach Organizatorów.

1.10. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

1.11. Autorami pytań i odpowiedzi konkursowych są Organizatorzy.

1.12. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych. Zwłaszcza dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Konkursu wobec Uczestników.

2. Nagrody i zasady przyznawania nagród

2.1. Do II etapu przejdą osoby, które odpowiedziały bezbłędnie na wszystkie pytania w I etapie.

2.1. a) Przy małej ilości osób, które odpowiedziały bezbłędnie na pytania do II etapu przejdą także osoby, które odpowiedziały poprawnie na 9 z 10 pytań.

2.2. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które w II etapie najszybciej odpowiedzą bezbłędnie na wszystkie pytania. Decydować będzie czas przesłania prawidłowych odpowiedzi na adres: xxleciesamorzadu@historia.org.pl

2.3. Odpowiedzi do Konkursu należy wysłać na adres e-mailowy: konkursiiws@historia.org.pl ., według stosownego wzoru karty odpowiedzi przygotowanego przez Organizatora.

2.4. Do zgłoszenia należy dołączyć imię, nazwisko i adres. Wyłącznie na podany w zgłoszeniu adres zostaną wysłane nagrody. Zwycięzcy o wygraniu zostaną poinformowani poprzez strony Organizatora i e-mailowo.

2.5. Nagroda zostanie wysłana pocztą, w przeciągu miesiąca od ogłoszenia wyników.

2.6. Sponsorami nagród są wydawnictwa: Erica, Ossolineum, Trio i Bellona.

2.7. Nagrodami w konkursie są książki przekazane Organizatorowi przez sponsorów nagród.

2.8. W konkursie przewidziano 9 zestawów książek.

2.8. a) Dla 3 najszybszych Uczestników, którzy odpowiedzą na pytania w II etapie przewidziano 3 zestawy po 3 książki. Dla pozostałych 6 zestawów po 2 książki.

2.9. W razie odmówienia przyjęcia nagrody, przechodzi ona na osoby wyłonione w dodatkowym losowaniu.

2.10. W konkursie każda osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie, w razie wysłania ich większej ilości wszystkie zgłoszenia tej osoby zostają unieważnione.

3. Odpowiedzialność

3.1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.

3.2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

3.3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ewentualne wady nagród rzeczowych ponosi podmiot, który nagrody sponsoruje. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia roszczeń z powyższych tytułów bezpośrednio od fundatora nagród.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Zasady udziału w Konkursie określa niniejszy Regulamin dostępny na stronach Organizatorów.

4.2. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4.3. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.

4.4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

4.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie konkursu. Z powyższych względów Organizator zaleca potencjalnym Uczestnikom sprawdzenia informacji o Konkursie.

4.6. Kwestie dt. interpretacji rozstrzygają Organizatorzy i są one ostateczne.

4.7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skończenia lub przerwania konkursu przed czasem jego zakończenia nie wręczając nagród.

4.8. Organizatorzy nie wezmą udziału w żadnej publicznej dyskusji nad kwestiami proceduralnymi ani wynikami Konkursu.

4.9. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek punktem tego Regulaminu nie możesz wziąć udziału w Konkursie.

4.10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


Nagrody są rozlosowywane wśród osób, które poprawnie wykonały zadania konkursowe. Odpowiedzi należy kierować na adres konkursy@historia.org.pl. W e-mailu należy podać poprawne odpowiedzi (do zwycięzcy nastąpi kontakt w celu ustalenia adresu do wysyłki), w jego tytule umieść nagłówek ze strony z konkursem (np. Do wygrania: „Piastowie”, S. Koper). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu siedmiu od jego zakończenia. Przed wzięciem udziału w konkursie zapoznaj się z regulaminem. O nowych konkursach na bieżąco informujemy na naszym profilu na Facebooku. Wszystkie aktualne konkursy znajdziesz tutaj. Powodzenia!

Zostaw własny komentarz