Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia mówiona w kręgu nauk humanistycznych i społecznych”


W dniach 7-8 listopada 2013 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej (pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, sala nr 9) odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa: Historia mówiona w kręgu nauk humanistycznych i społecznych. 

Historia2aas

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, dlatego do udziału w niej organizatorzy zapraszają: historyków, językoznawców, etnolingwistów, folklorystów, antropologów, etnologów, socjologów, kulturoznawców, dziennikarzy i wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Do dyskusji proponujemy następujące tematy:

-        dotychczasowe doświadczenia i kierunki badań historii mówionej;

-        metodologie i instrumentaria badań historii mówionej;

-        miejsce historii mówionej w edukacji;

-        archiwizacja i udostępnianie materiałów;

-        formy upowszechniania historii mówionej;

-        historia mówiona jako narracyjna forma poznania przeszłości.

Program konferencji:

7 listopada 2013

Sala Posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego UMCS (Nowa Humanistyka 9), plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

godz. 9:00 – 9:15  Otwarcie konferencji

Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS: dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. Dyrekcja IH UMCS: dr hab. Dariusz Słapek, prof. nadzw.

Dyrekcja IFP UMCS: dr Dorota Piekarczyk

godz. 9:15 – 11:10

Obrady prowadzi dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. nadzw.

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin / IS PAN, Warszawa), Historia mówiona – interdyscyplinarny moduł w programach uniwersyteckich

dr Marta Wójcicka (UMCS, Lublin), Historia mówiona – między historią a pamięcią zbio-rową

dr Piotr Koprowski (UG, Gdańsk), Historia mówiona – perspektywa biograficzna i społeczno-światopoglądowa

dr Małgorzata Dziekanowska (UMCS, Lublin), Metoda biograficzna w socjologii dr Marzena Marczewska (UJK, Kielce), Oral history w badaniach językoznawczych

godz. 11:10 – 11:20  Przerwa

godz. 11:20 – 12:55

Obrady prowadzi prof. dr hab. Jerzy Bartmiński

dr Dobrochna Kałwa (UW, Warszawa), Świadek vs historyk. Wywiad ze świadkiem historii jako przestrzeń konfliktów dyskursów o przeszłości

mgr Damian Gocół (UMCS, Lublin), Relacje historii mówionej a badanie narracyjnej toż-samości. Na podstawie narracji Haliny Górskiej

dr Wiktoria Kudela-Świątek (PTHM, Kraków), Bez niedomówień. O historii mówionej z perspektywy historyka i filologa

dr Marta Karkowska, dr Piotr Filipkowski (IFiS PAN, Warszawa), Badacz w archiwum danych jakościowych

godz. 13:00 – 14: 00  Przerwa na obiad

godz. 14:00 – 16:00

Obrady prowadzi dr hab. Janusz Wrona, prof. nadzw.

prof. dr hab. Jerzy Eisler (IPN, Warszawa / IH PAN, Warszawa), Relacje z perspektywy badacza PRL

dr Mirosław Szumiło (UMCS, Lublin), Relacje działaczy PZPR jako źródło historyczne

проф. Андрей Мороз (РУГ, Mосква), Разрушение церквей в советский период: два взгляда

dr Marcin Kruszyński (IPN, Lublin), Ile prawdy o przeszłości jest w ustnych relacjach pracowników naukowych uniwersytetu. UMCS w Lublinie (1944-1989) na podstawie przeka-zów kadry badawczej

mgr Anna Niderla (UMCS, Lublin), Sytuacyjne zróżnicowanie tekstów historii mówionej (na przykładzie wybranych rozmów z byłymi rektorami UMCS

godz. 16:00-18:00  Studio Historii Mówionej Polskiego Radia Lublin

Studio im. Zbigniewa Stepka przy ul. Obrońców Pokoju 2

Spotkanie prowadzi mgr Anna Niderla

red. Czesława Borowik (PR Lublin), Drugie życie mówionych historii czyli słowo o tym, co ważne dla reportażysty

Paulina Ostrowska (UMCS, Lublin), Jedna historia wiele narracji. Co dziennikarz może uczynić z zebranym materiałem

godz. 18:30  Uroczysta kolacja

8 listopada 2013

Sala Posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego UMCS (Nowa Humanistyka 9), plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

godz. 9:00 – 10:45

Obrady prowadzi dr Joanna Szadura

prof. dr hab. Halina Pelc (UMCS, Lublin), Ocalić od zapomnienia – historia mówiona w pracy dialektologa

проф. Ольга Белова (РAH, Mосква), Иcтoрическая память и современный фольклор (на примере народных рассказов из бывших еврейских местечек польско-украинско-белорусского пограничья)

mgr Sebastian Wasiuta (UMCS, Lublin), Zbiorowa narracja o wojnie w pieśniach żołnier-skich z Lubelszczyzny

dr Tomasz Rokosz (UPH, Siedlce), W poszukiwaniu prawdy o obrzędzie. Refleksje badacza terenowego

godz. 10:45 – 11:00  Przerwa

11:00 – 13:00  Obrady

Obrady prowadzi dr Ewa Solska

mgr Paweł Wrona (UMCS, Lublin), Żywe źródło historyczne. Historia mówiona oczami...

historyka

dr Marta Kubiszyn (UMCS, Lublin), Pamięć destrukcji. Wspomnienia świadków cierpie-nia i zagłady Żydów lubelskich

dr Janusz Kłapeć (UMCS, Lublin), Polacy na Bliskim Wschodzie a historia mówiona

Vitali Byl (Państwowe Narodowe Muzeum-Rezerwat Historyczno-Kulturalny Nieśwież, Bia-łoruś), Wspomnienia o Panu. Ostatni nieświescy Radziwiłłowie w pamięci dzieci ich byłych pracowników

mgr Karolina Mikołajewska, dr Joanna Wawrzyniak (Akademia L. Koźmińskiego,  UW, Warszawa), Słodka przeszłość i gorzka teraźniejszość. Zmiana i pamięć w fabryce czekolady

godz. 13:00 – 14: 00  Przerwa na obiad

godz. 14:00 – 16:00

Obrady prowadzi prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski

mgr Marta Grudzińska (Muzeum na Majdanku, Lublin), Wywiady z byłymi więźniami jako nośniki pamięci o losach ludzi i historii miejsca. Historia mówiona w Archiwum Państwowe-go Muzeum na Majdanku

mgr Łukasz Kijek, mgr Piotr Lasota (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin),

Program Historia Mówiona w „Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie jako forma ocalania pamięci o Lublinie i Lubelszczyźnie – 15 lat działalności

mgr Katarzyna Buczek, Joanna Majdanik (UMCS, Lublin), „Biblioteka Wspomnień” – przygoda studentów z historią mówioną

mgr Damian Gocół, Anna Pasek (UMCS, Lublin), Narracje oralne jako przedmiot reje-stracji i interpretacji. Podsumowanie czterech edycji konkursu Historii Mówionej organizo-wanych przez IFP UMCS i SKNE UMCS

mgr Michał Durakiewicz (IPN, Lublin), Historia mówiona jako narzędzie w działaniach edukacyjnych. Z doświadczeń edukatora Instytutu Pamięci Narodowej

Zamknięcie konferencji

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz