Regulamin Konkursu „Śladami krwawej dynastii Plantagenetów”


Regulamin Konkursu „Śladami krwawej dynastii Plantagenetów”

1. Organizatorem Konkursu „Śladami krwawej dynastii Plantagenetów„ (zwanego dalej ”Konkursem”) jest portal historia.org.pl (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagród jest 38PR & Content Communication sp. z o.o., Tymienieckiego 25B, 90-350 Łódź, NIP: 728-279-69-81 działająca na rzecz nadawcy kanału Polsat ViasatHistory który jest współorganizatorem konkursu (zwana dalej „Fundatorem”).

Czas trwania:
• 23 marca - 20 kwietnia (23:59)
• 23 kwietnia – wyłonienie zwycięzców

3. Nagrody
• Pierwsza nagroda - za pierwsze miejsce przyznana będzie nagroda, na którą składają się:
Roczny kurs języka angielskiego w empik school online o wartości 1950 zł (słownie: tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
Nagroda pieniężna w wysokości: 195 zł stanowiąca równowartość podatku dochodowego od wygranych w grach loteriach i konkursach.
Łączna wartość pierwszej nagrody wynosi 2 145 zł (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści pięć złotych)
• Druga nagroda - za drugie miejsce przyznana będzie nagroda:
Czytnik e-booków Amazon KindlePaperwhite 3 o wielkość wyświetlacza 6 cali, pojemność pamięci 4 GB z podświetlaną matrycą E-Ink o wartości 600 zł (słownie: sześćset złotych).
• Nagrody pocieszenia - przyznanych jest 50 nagród pocieszenia
Nagrodą pocieszenia jest:książka wydawnictwa Astra, autorstwa Dana Jonesa pt. „Plantageneci. Waleczni królowie, twórcy Anglii”. Wartość jednostkowa książki wynosi 48,99 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych 99/100).
Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na kwotę pieniężną.
Nagrody w konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

4. Pobór podatku
a) Wygrane uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.
b) Fundator jako podmiot wydający nagrody laureatom w Konkursie jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród wygranych w Konkursie przez laureatów. Fundator będzie prowadził wysyłkę nagród do laureatów Konkursu i pobierze oraz odprowadzi należne podatki od nagród.
c) Organizator w celu umożliwienia Fundatorowi wykonania obowiązków związanych z wydaniem (wysyłką nagród) nagród w Konkursie i odprowadzeniem należnych podatków od tych nagród, po wyłonieniu laureatów Konkursu, zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania listy laureatów Konkursu wraz z ich danymi umożliwiającymi wydanie nagród i odprowadzenie należnych podatków od nagród.

5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursach wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, nadawcy kanału Polsat ViasatHistory oraz Fundatora nagród.

6. Wyrażenie zgody na uczestnictwo w konkursie następuje poprzez podanie swojego maila w formularzu odpowiedzi na pytania.

7. Jedna osoba może uczestniczyć w konkursie za pośrednictwem wyłącznie jednego maila. Punkty przypisywane są wyłącznie do danego maila. Zabronione jest dzielnie się i upubliczniane odpowiedzi. Osoby łamiące ten zapis regulaminu będą dyskwalifikowane.

8. Od 23 marca do 20 kwietnia o różnych porach organizator na portalu historia.org.pl w dziale „Konkursy” będzie publikował od 1 do 3 pytań konkursowych. Pytania będą miały konstrukcję testu jednokrotnego wyboru lub formułę pytania otwartego. Możliwość odpowiedzi na dane pytanie będzie do końca dnia, w którym zostało opublikowane. Za wyjątkiem pierwszego pytania, na które będzie można odpowiadać do umieszczenia pytania numer dwa.

9. Odpowiedzi na pytania udziela się za pośrednictwem specjalnego formularza, gdzie należy wybrać właściwą odpowiedź z podanych wariantów lub wpisać ją w odpowiednią rubrykę. Raz wysłanej odpowiedzi nie można modyfikować.

10. Pytania dotyczyć będą historii Wysp Brytyjskich.

11. Uczestniczy wyrażają zgodę na publikowanie wyników z podaniem ich imienia, nazwiska i miejscowości.

12. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje punkt do klasyfikacji generalnej.

13. Turniej wygrywa osoba, która na jego koniec zbierze najwięcej punktów. W razie remisu decydować będzie szybkość odpowiadania na pytania. Narody otrzymają także osoby, które zajmą miejsce od drugiego do pięćdziesiątego. Osoba, która zdobędzie najwięcej punktów wygra kurs językowy oraz książkę, druga osoba wygra czytników e-booków i książkę, osoby od miejsca trzeciego do pięćdziesiątego otrzymają książkę.

14. Odpowiedzi oceniane będą wg klucza przygotowanego przez Jury Konkursu (zwanego dalej „Jury”), wyznaczonego przez organizatora.

15. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przez Organizatora i Fundatora Nagród w celu i zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu oraz w celach marketingowych. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo do wglądu, poprawiania i uzupełniania danych.

16. Wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na dopisanie podanego adresu e-mail do naszego newslettera.

17. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania lub zmiany. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia w Portalu. Organizator zaleca potencjalnym Uczestnikom sprawdzenia informacji o konkursach i regulaminu konkursowego.

18. W razie reklamacji związanych z Konkursem należy skontaktować się z jego Jury – viasat@historia.org.pl – podając swój e-mail użyty w Konkursie. Jury rozpatrzy reklamację ciągu 72 godzin od otrzymania e-maila. Jeśli reklamacja dotyczyć będzie odwołania od klucza odpowiedzi to ew. zmiana klucza lub jego rozszerzenie będzie skutecznie wyłącznie wobec reklamujących. W przypadku innych osób obowiązywać będzie klucz wcześniej przygotowany przez Jury. W kwestii klucza odpowiedzi reklamacja powinna zostać przedstawiona do jury w ciągu 48 godzin od publikacji klucza odpowiedzi dla danego pytania. W przypadku innych decyzji Jury ten czas wynosi 72 godziny.

19. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie odpowiednio zapisy regulaminu konkursów organizowanych przez historia.org.pl – https://historia.org.pl/2010/09/17/regulamin-konkursow-organizowanych-przez-historia-org-pl/.


Nagrody są rozlosowywane wśród osób, które poprawnie wykonały zadania konkursowe. Odpowiedzi należy kierować na adres konkursy@historia.org.pl. W e-mailu należy podać poprawne odpowiedzi (do zwycięzcy nastąpi kontakt w celu ustalenia adresu do wysyłki), w jego tytule umieść nagłówek ze strony z konkursem (np. Do wygrania: „Piastowie”, S. Koper). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu siedmiu od jego zakończenia. Przed wzięciem udziału w konkursie zapoznaj się z regulaminem. O nowych konkursach na bieżąco informujemy na naszym profilu na Facebooku. Wszystkie aktualne konkursy znajdziesz tutaj. Powodzenia!

Zostaw własny komentarz