Matura z historii 2024 - termin, informacje, zasady, wymagania i podstawa programowa


Tegoroczny egzamin maturalny rozpocznie się 7 maja 2023 r., gdy uczniowie zmierzą się z językiem polskim. Zdający maturę z historii historię swoją wiedzę sprawdzą 21 maja 2024 r. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czego uczniowie mogą spodziewać się podczas matury z historii w 2024 r.

Matura 2024 - podstawowe informacje

Pierwszym dniem matur w 2024 r. będzie wtorek, 7 maja. Wówczas o godz. 9:00 uczniowie podejdą do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Poziom rozszerzony z tego przedmiotu zostanie przeprowadzony w poniedziałek, 20 maja, o godz. 9.00.

Matura z historii 2024 - podstawowe informacje

Egzamin maturalny z historii odbędzie się we wtorek, 21 maja 2024 r. Wówczas o godz. 9.o0 uczniowie napiszą ten egzamin na poziomie rozszerzonym.

Podstawa programowa z matury z historii 2024

Egzamin maturalny z historii sprawdza, w jakim stopniu absolwent IV klasy liceum, V klasy technikum oraz II klasy branżowej szkoły II stopnia spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.

Wymagania egzaminacyjne z historii dostępna jest tutaj.

Matura z historii 2024 - ogólne wymagania egzaminacyjne matury z historii

I. Chronologia historyczna. Zdający:

 1. porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów ojczystych;
 2. dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także ciągłość procesów historycznych i cywilizacyjnych.

II. Analiza i interpretacja historyczna. Zdający:

 1. analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego;
 2. rozpoznaje rodzaje źródeł, ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego;
 3. dostrzega mnogość perspektyw badawczych oraz różnorakie interpretacje historii i ich przyczyny;
 4. ugruntowuje potrzebę poznawania przeszłości dla rozumienia współczesnych mechanizmów społecznych i kulturowych.

III. Tworzenie narracji historycznej. Zdający:

 1. tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym, jak i problemowym;
 2.  dostrzega problem i buduje argumentację, uwzględniając różne aspekty procesu historycznego;
 3. dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje informacje pozyskane z różnych źródeł wiedzy.
Ile trwa egzamin maturalny z historii?

Egzamin maturalny z historii trwa 180 minut.

Matura z historii 2o24 - opis arkusza egzaminacyjnego

Podczas egzaminu zdający otrzyma arkusz egzaminacyjny, który będzie się składał z – wyposażonych w źródła – zadań zamkniętych i otwartych, uwzględniających wszystkie epoki historyczne i różne obszary historii. W arkuszu mogą się także pojawić zadania bez wyposażenia źródłowego. Ostatnim i jednocześnie najwyżej punktowanym zadaniem będzie zadanie rozszerzonej odpowiedzi, którego rozwiązanie ma stanowić wypowiedź argumentacyjna.

W arkuszu egzaminacyjnym będą występowały wiązki zadań lub pojedyncze zadania. Wiązka zadań to zestaw od dwóch do czterech zadań występujących we wspólnym kontekście tematycznym, którym jest materiał źródłowy. Każde z zadań wiązki tematycznej będzie można rozwiązać niezależnie od rozwiązania innych zadań w danej wiązce. Wiązka zadań może się składać zarówno z zadań zamkniętych, jak i zadań otwartych.

Ile pytań zawiera arkusz maturalny z historii?

Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań, jest równa 60.

Co zawiera arkusz egzaminacyjny z matury z historii?

Podczas egzaminu zdający otrzyma arkusz egzaminacyjny, który będzie się składał z – wyposażonych w źródła – zadań zamkniętych i otwartych, uwzględniających wszystkie epoki historyczne i różne obszary historii. W arkuszu mogą się także pojawić zadania bez wyposażenia źródłowego. Ostatnim i jednocześnie najwyżej punktowanym zadaniem będzie zadanie rozszerzonej odpowiedzi, którego rozwiązanie ma stanowić wypowiedź argumentacyjna.

Matura z historii 2024 - od ilu procent jest zdany?

Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:

 1. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej
 2. przystąpić do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Żaden z wyżej wymienionych egzaminów nie może również zostać unieważniony.

Wypracowanie maturalne - wypowiedź argumentacyjna z historii

Za napisanie wypowiedzi argumentacyjnej będzie można otrzymać maksymalnie 15 punktów. W tej części arkusza zdający będą mieli za zadanie napisać rozszerzoną wypowiedź na jeden z trzech zaproponowanych tematów. Tematy będą zróżnicowane pod względem epok historycznych oraz problematyki.

Tematy każdorazowo będą zawierać tezę, wobec której zdający będą musieli zająć stanowisko i je uargumentować, uwzględniając w swojej argumentacji różnorodne aspekty lub przykłady określone w temacie.

Kluczową umiejętnością sprawdzaną w tej części arkusza będzie umiejętność tworzenia narracji historycznej z funkcjonalnym wykorzystaniem wiedzy.

Wypowiedź argumentacyjna będzie musiała liczyć co najmniej 300 słów. W przypadku niespełnienia tego minimum nie będą przyznawane punkty za część formalną (spójność wypowiedzi).

Opracowano na podstawie materiałów dostępnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tam także znajdują się wszelkie aktualne informacje związane z egzaminem maturalnym z historii.

Czytaj także:

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz