Łukasz Kluza


Artykuł autorstwa:

Husytyzm

Wiek XIV to w Europie czas wielkich niepokojów, konfliktów i tarć. Powody takiego stanu rzeczy były różnorodne: od kryzysu społeczno-ekonomicznego aż po kryzys religii. Na takim właśnie gruncie wyrastała ideologia ‚która z czasem odcisnęła swoje piętno na historii Czech, a także całej ówczesnej Europy. Chodzi rzecz jasna o husytyzm.

Wpływ polityki zagranicznej Wazów na zmiany terytorialne RP w XVII w.

Wiek XVII dla polskiej polityki wewnętrznej jak i zewnętrznej był bardzo burzliwy. Koniec XVI stulecia przyniósł Polsce nową dynastię, panującą przez kilka następnych dziesięcioleci. Panującą w bardzo trudnych warunkach. Chodzi rzecz jasna o szwedzką dynastię Wazów. Ich ciekawa polityka zagraniczna spowodowała roszady terytorialne Rzeczypospolitej.

Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego

Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego

Bolesław Krzywousty w roku 1138 pozostawił akt regulujący sytuację w kraju mającą nastąpić po jego śmierci. Był to- nazywany bardzo różnie przez historyków – testament lub ustawa sukcesyjna. W mojej osobistej ocenie bardziej trafne jest pojęcie ustawa sukcesyjna, gdyż Krzywousty ustalał w niej zasadę senioratu- czyli zasadę dziedziczenia władzy( mówiąc jeszcze prościej ustalał kolejność sukcesji […]

Upadek rządów komunistycznych w Polsce. Początek III RP

Okres rządów komunistycznych w Polsce ma swój początek już w 1944 roku, kiedy to w Lublinie zostaje wydany Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Od tego momentu szereg decyzji politycznych, społecznych i ekonomicznych zapadał nie w stolicy państwa polskiego lecz Moskwie-stolicy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Taki stan rzeczy utrzymywał się aż do roku 1989. Dekada 1980-1990 […]

Rozpad bloku komunistycznego. Upadek ZSRR i zjednoczenie Niemiec

Rozpad bloku komunistycznego. Upadek ZSRR i zjednoczenie Niemiec

Jeszcze na początku lat 80. nic nie zapowiadało rychłego końca liczącego sobie już 40 lat bloku komunistycznego. Jednak sytuacja gospodarcza i przemiany polityczne w ZSRR sprawiły ‚że pod koniec dekady komuniści stracili władzę w większości krajów Europy Środkowowschodniej. W latach 70. i 80. pod kontrolą reżimów komunistycznych znajdowały się znaczne obszary kuli ziemskiej. Państwa rządzone […]

Rzym od monarchii przez republikę do cesarstwa - przyczyny zmian ustrojowych

Rzym był centrum starożytnego świata. Cywilizacja śródziemnomorska, która jest doskonałym przykładem na gigantyczny rozwój-z małego miasta, osady – do imperium ogarniającego basen Morza Śródziemnego, znaczna część Europy Zachodniej, Półwyspu Bałkańskiego, Azji Mniejszej, a także północnej Afryki. Wraz z rozwojem terytorialnym, w Rzymie dochodziło do ewolucji ustroju politycznego. Cały system zmian ustrojowych w Rzymie to ciąg […]

Początki Słowian

O samych początkach Słowian nie możemy powiedzieć zbyt dużo. Jednakże dzięki źródłom archeologicznym, językoznawczym, pisanym oraz informacjom paleobotanicznym i paleozoologicznym możemy dojść do pewnych wniosków. Są one bardzo często przyczynkiem do wielu naukowo-badawczych dyskusji. Doprowadzają one do ucierania pewnych schematów dotyczących Prasłowian, które można przyjąć za właściwe.

Powstanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

Początek XX wieku był dla Rosji carskiej bardzo niekorzystny-delikatnie mówiąc. Po słynnych rewolucjach ( lutowa i październikowa) władza w Rosji przeszła w ręce bolszewików pod przywództwem W.I. Lenina. Nadszedł doskonały czas na rozszerzenie na cały świat poglądów Marksa, Engelsa i oczywiście Lenina. Lecz najpierw należało uporządkować sprawy „na własnym podwórku”.

Reformy braci Grakchów

Aby zrozumieć historię Starożytnego Rzymu należy wziąć pod uwagę, że głównym czynnikiem regulującym stosunki społeczne, ekonomiczne, a co za tym idzie polityczne była ziemia.