Malgorzata Kolak


Artykuł autorstwa:

Dom poprawy w Warszawie epoki stanisławowskiej

W dzisiejszych czasach uważa się powszechnie, że nadrzędnym celem kary pozbawienia wolności powinna być resocjalizacja przestępcy. Warto jednak wiedzieć, że rozwiązanie to nie jest wcale pomysłem współczesnym i z różnym powodzeniem próbowano wprowadzić je w życie na terenie Warszawy właśnie w dobie oświeceniowej…

Więzienia w Warszawie epoki stanisławowskiej

We współczesnej Polsce niedawno rozgorzała debata na temat nowelizacji kodeksu karnego, wedle którego koszty utrzymania więźniów mieliby ponosić sami skazani. Warto jednak wiedzieć, że rozwiązanie to nie jest wcale pomysłem współczesnym i z różnym powodzeniem próbowano je wprowadzić w życie właśnie w dobie oświeceniowej…

Mordercy i zabójcy w Warszawie epoki stanisławowskiej

W epoce stanisławowskiej zabójstwo, w odróżnieniu od morderstwa, było rozumiane jako nieumyślne pozbawienie życia1. M. Karpińska, Złodzieje, agenci policyjni, strażnicy. Przestępstwa pospolite w Warszawie 1815-1830, Warszawa 1999, s. 87. [↩]

Nierządnice w Warszawie epoki stanisławowskiej

Prostytutkę możemy zdefiniować jako kobietę, która oddaje za pieniądze swoje ciało w celach seksualnych przypadkowym mężczyznom1. Określenie to jest słowem jak najbardziej współczesnym. A. Karpiński, Prostytucja w dużych miastach polskich w XVI i XVII w., „Kw. HKM”, 36(1988), nr 2, s. 277. [↩]

Złodzieje w Warszawie epoki stanisławowskiej

Kradzież rozumiana jako naruszanie cudzej własności była istną plagą Warszawy doby stanisławowskiej1. J. Kracik, M. Rożek, Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym XVI-XVIII w., Kraków 1986, s. 91. [↩]