Lista cichociemnych w Powstaniu Warszawskim, wraz z ich przydziałami bojowymi


Lista cichociemnych w Powstaniu Warszawskim, wraz z ich przydziałami bojowymi: 

I Rzut Komendy Głównej:
- generał brygady Leopold Okulicki ‚Kobra’, od 6 września p.o. szefa sztabu;
- pułkownik dyplomowany Kazimierz Iranek-Osmecki ‚Heller’, ‚Antoni’, szef Oddziału II KG AK;
- podpułkownik dyplomowany Felicjan Majorkiewicz ‚Iron’, Oddział III, oficer operacyjny, ranny;
- major dyplomowany Jan Kamieński ‚Cozaś’, Oddział III, oficer oddziału.

Oddział łączności nr 39 oddział osłonowy KG AK:
- porucznik Stanisław Jankowski ‚Burek’, ‚Agaton’, od 3 września dowódca oddziału;
- porucznik Stefan Bałuk ‚Starba’, ‚Kubuś’, od 8 września oficer oddziału.

II rzut Komendy Głównej:
- major Feliks Dzikielewski ‚Oliw’, oficer Dowództwa Wojsk Łączności;
- major Bogusław Wolniak ‚Mięta’, oficer Dowództwa Wojsk Łączności;
- kapitan Elżbieta Zawadzka ‚Zo’, referentka w sztabie Wojskowej Służby Kobiet;
- porucznik Zdzisław Jeziorański ‚Zych’, Oddział VI, radiostacja ‚Błyskawica’;
- porucznik Zbigniew Bąkiewicz ‚Zabawka’, ‚Andrzej’, oficer Oddziału VI do 29 września.

Zgrupowanieb ‚Radosław’:

1. Brygada ‚Broda 53′:
- podporucznik Ewaryst Jakubowski ‚Brat’, adiutant dowódcy brygady, poległ.

2. Batalion ‚Parasol’:
- kapitan Adam Borys ‚Pług’, dowódca batalionu do 6 sierpnia, ciężko ranny.

3. Batalion ‚Czata 49′:
- major Tadeusz Runge ‚Witold’, ‚Osa’, dowódca batalionu;
- kapitan Tomasz Wierzejski ‚Zgoda 2′, dowódca kompanii ‚Zgody’ do 28 sierpnia, ciężko ranny;
- porucznik Cezary Nowodworski ‚Głóg’, dowódca plutonu w kompanii ‚Zgody’, od 28 sierpnia dowódca kompanii, dwukrotnie ranny, zaginął;
- podporucznik Jan Bienias ‚Osterba’, dowódca pododdziału w kompanii ‚Zgody’, ranny, poległ;
- podporucznik Stanisław Harasymowicz ‚Lalka’, dowódca plutonu ‚Mieczyków’, poległ;
- podporucznik Tadeusz Tomaszewski ‚Wąwóz’, ranny, zaginął;
- major Zygmunt Milewicz ‚Róg’, ‚Witold’, dołączył we wrześniu, ranny.
4. Batalion ‚Pięść’:
- porucznik Stanisław Jankowski ‚Burek’, ‚Agaton’, dowódca plutonu ‚Agaton’ do 13 sierpnia;
- porucznik Stefan Klemens Bałuk ‚Starba’, ‚Kubuś’, dowódca drużyny w plutonie ‚Agaton’ do 13 sierpnia.

Zgrupowanie ‚Leśnik’:
- major Adolf Łojkiewicz ‚Ryś 2′, szef sztabu, od 25 sierpnia dowódca zgrupowania, ranny.

Stare Miasto

Sztab Grupy ‚Północ’:
- podporucznik Michał Busłowicz ‚Bociek’, od 24 sierpnia oficer broni, wcześniej w odwodowej brygadzie ‚Młot’, ranny, we wrześniu w Śródmieściu dowódca 1. plutonu w resztce batalionu ‚Wigry’;
- kapitan Zygmunt Sawicki ‚Samulik’, od 7 sierpnia szef łączności, ranny;
- kapitan Tadeusz Burdziński ‚Malina’, ‚Zenon’, dowódca zgrupowania radiostacji, od 16 sierpnia równolegle zastępca szefa łączności;
- sierżant Stanisław Biedrzycki ‚Opera’, ‚Wrona’, radiotelegrafista Grupy ‚Północ’;
- porucznik Alfred Pokultinis ‚Fon’, dowódca kompanii łączności Grupy ‚Północ’.

Zgrupowanie ‚Róg’:
- podporucznik Zygmunt Ulm ‚Szybki’, oficer ordynansowy zgrupowania, we wrześniu w Śródmieściu zastępca dowódcy kompanii.

Śródmieście

Komenda Okręgu Warszawskiego:
- porucznik Ludwik Witkowski ‚Kosa’, dowódca oddziału osłonowego kwatery Komendy Okręgu;
- podporucznik Adam Dąbrowski ‚Pati’, dowódca 3. plutonu w oddziale osłonowym kwatery Komendy Okręgu, poległ;
- porucznik Zygmunt Gromnicki ‚Gula’, oficer do zleceń szefa kwatery Komendy Okręgu;
- porucznik Alfred Pokultinis ‚Fon’, od 5 września dowódca kompanii łączności Okręgu;
- podporucznik Czesław Pieniak ‚Bór’, ‚Mak’, dowódca kompanii radio Okręgu do 16 września;
- podporucznik Otton Wiszniewski ‚Topola’, dowódca plutonu w kompanii radio;
- plutonowy Michał Parada ‚Mapa’, ‚Dąb’, radiotelegrafista w kompanii radio, zaginął;
- starszy sierżant Piotr Nowak ‚Oko’, od 9 sierpnia radiotelegrafista radiostacji nr 03, od 11 września radiotelegrafista radiostacji ‚Zenona’ na Mokotowie;
- kapitan Tadeusz Burdziński ‚Malina’, ‚Zenon’, od około 1 września dowódca radiostacji 03, od 11 września dowódca radiostacji na Mokotowie.

Komenda Obszaru Warszawskiego:
- kapitan dyplomowany Stefan Mich ‚Jeż’, ‚Kmita’, Oddział III KG AK, szef oddziału, do 10 września dowodził w linii kompanią ‚Koszta’;
- podporucznik Anatol Makarenko ‚Tłok’, ‚Goździk’, oficer radio, dowódca radiostacji nr 02, ranny;
- podporucznik Władysław Śmietanko ‚Cypr’, radiotelegrafista radiostacji 02;
- podporucznik Leszek Starzyński ‚Malewa’, radiotelegrafista.

Komenda Obwody Śródmieście:
- kapitan dyplomowany Bronisław Rachwał ‚Glin’, oficer operacyjny, poległ;
- major Zygmunt Milewicz ‚Róg’, ‚Witold’, w składzie komórki odbioru zrzutów do około 1 września.

Zgrupowanie ‚Sosna’:
- kapitan dyplomowany Stefan Mich ‚Jeż’, ‚Kmita’, od 10 września dowódca zgrupowania.

Zgrupowanie ‚Bartkiewicz’:
- kapitan Bolesław Kontrym ‚Żmudzin’, dowódca 4. kompanii, ranny cztery razy.

Zgrupowanie batalionu ‚Kiliński’:
- porucznik Karol Pentz ‚Skała 2′, dowódca 6. kompanii ‚Wawer’, zmarł z odniesionych ran;
- podporucznik Zdzisław Winiarski ‚Przemytnik’, oficer 6. kompanii ‚Wawer’ do około 1 września;
- podporucznik Józef Zając ‚Kolanko’, zastępca dowódcy 9. kompanii ‚Romańskiego’ do 9 września;
- podporucznik Zbigniew Wilczkiewicz ‚Kij’, dowódca plutonu w 9. kompanii, następnie w Zgrupowaniu ‚Gurt’.

Batalion ‚Rum’:
- kapitan dyplomowany Kazimierz Bilski ‚Rum’, dowódca batalionu;
- podporucznik Zdzisław Winiarski ‚Przemytnik’, od około 1 września dowódca plutonu i zastępca dowódcy 1. kompanii;
- podporucznik Józef Zając ‚Kolanko’, od 9 września nadal zastępca dowódcy 9. kompanii ‚Romańskiego’, ranny.

Śródmieście Południowe

Komenda Podobwodu Śródmieście Południowe:
- kapitan Bohdan Kwiatkowski ‚Lewar’, oficer operacyjny, od 28 sierpnia szef sztabu Podobwodu;
- major dyplomowany Jerzy Feliks Szymański ‚Joga’, oficer operacyjny, od 28 sierpnia oficer sztabu;
- porucznik Mirosław Kryszczukajtis ‚Szary’, szef służb saperskich, poległ;
- porucznik Witold Strumpf ‚Sud’, ‚Fosa’, oficer kwatermistrzostwa;
- generał dywizji Tadeusz Kossakowski ‚Krystynek’, od 28 sierpnia kierownictwo produkcji środków walki, wcześniej służył w linii, od 8 września jednocześnie dowódca Legii Oficerskiej;
- porucznik Tomasz Kostuch ‚Bryła’, adiutant Komendanta Podobwodu do 27 sierpnia;
- podporucznik Norbert Gołuński ‚Bombram’, oficer kontrwywiadu i bezpieczeństwa.

Odcinek taktyczny ‚Topór’:
- podpułkownik Jacek Będkowski ‚Topór 2′, dowódca odcinka;
- porucznik Julian Piotrowski ‚Rewera 2′, adiutant dowódcy odcinka.

Zgrupowanie ‚Golski’:
- porucznik Stefan Ignaszak ‚Drozd’, ‚Nordyk’, oficer informacyjny zgrupowania;
- porucznik Janusz Prądzyński ‚Trzy’, ‚Janek’, adiutant dowódcy zgrupowania;
- kapitan Michał Nowakowski ‚Harpun’, najpierw p.o. adiutanta, następnie II oficer taktyczny i dowódca pododcinka;
- porucznik Tadeusz Stanisław Jaworski ‚Bławat’, od 15 września dowódca 3. kompanii w batalionie ‚Odwet 2′;
- podporucznik Janusz Messing ‚Bekas’, oficer batalionu ‚Odwet 2′.

Batalion ‚Piorun’:
- kapitan Franciszek Malik ‚Piorun 2′, dowódca batalionu, wcześniej zastępca dowódcy odcinka taktycznego ‚Litwin’;
- kapitan Edmund Marynowski ‚Sejm’, oficer kompanii lotniczej ‚Bazy Warszawskiej’.

Odcinek taktyczny ‚Sarna’:
- major Narcyz Łopianowski ‚Sarna’, dowódca odcinka;
- porucznik Tomasz Kostuch ‚Bryła’, od 27 sierpnia oficer taktyczny odcinka.

Batalion KB ‚Sokół’:
- porucznik Czesław Trojanowski ‚Litwos’, dowódca grupy technicznej, ciężko ranny.

Batalion ‚Ostoja’:
- kapitan Tadeusz Klimowski ‚Ostoja’, dowódca batalionu, wcześniej zastępca dowódcy batalionu ‚Iwo’;
- porucznik Zbigniew Bączkiewicz ‚Zabawka’, ‚Andrzej’, od 29 września oficer batalionu.

Odcinek taktyczny ‚Bogumił’:
- porucznik Stanisław Ossowski ‚Jastrzębiec 2′, dowódca kompanii szturmowej odcinka, ciężko ranny;
- porucznik Tadeusz Stanisław Jaworski ‚Bławat’, od 26 sierpnia do 2 września dowódca plutonu szturmowego, wcześniej oficer batalionu ‚Iwo’, ranny dwa razy;
- porucznik Kazimierz Osuchowski ‚Rosomak’, dowódca patrolu saperskiego z miotaczami ognia, poległ.

Zgrupowanie ‚Kryska’:
- kapitan Zbigniew Specylak ‚Tur 2′, zastępca dowódcy zgrupowania oraz dowódca batalionu ‚Tur’, ciężko ranny.

Radiostacja Wydziału Lotnictwa KG mieszcząca się na ulic Wilczej:
- starszy sierżant Edward Kowalik ‚Ciupuś’;
- plutonowy Władysław Hauptman ‚Gapa’;
- starszy sierżant Stanisław Biedrzycki ‚Opera’, w radiostacji od mniej więcej 5 września, zmarł z odniesionych ran.

Wytwórnie środków walk ulice: Krucza 13, Wilcza 9, Marszałkowska 79/:
- major Wacław Pijanowski ‚Dym’, doradca techniczny.

Ochota Reduta ‚Kaliska’:
- podporucznik Henryk Jachciński ‚Kret’, dowódca plutonu ckm w kompanii ‚Gustawa’.

Mokotów

Komenda Obwodu Mokotów:
- kapitan Alfred Paczkowski ‚Wania’, Oddział III KG AKm zastępca szefa oddziału.

Pułk ‚Baszta’:
- major Kazimierz Szternal ‚Zryw’, od 1 czerwca (?) szef sztabu i zastępca dowódcy pułku, od 25 września p.o. dowódcy pułku, ranny;
- podporucznik Zbigniew Mrazek ‚Aminius’, oficer do zleceń dowódcy pułku, ranny;
- rotmistrz Andrzej Czaykowski ‚Garda’, zastępca dowódcy 2. batalionu do 19 sierpnia.

Pułk ‚Waligóra’:
- rotmistrz Andrzej Czaykowski ‚Garda’, dowódca batalionu ‚Ryś’ do 15 września, następnie zastępca dowódcy batalionu ‚Oaza-Ryś’, dalej zastępca dowódcy pułku, , ranny, p.o. dowódcy Zgrupowania ‚Mokotów’ po przejściu kanałem do Śródmieścia;
- podporucznik Henryk Jachciński ‚Kret’, od 19 sierpnia w batalionie ‘Ryś’- dowódca plutonu ckm w kompanii ‚Gustawa’;
- kapitan Julian Kozłowski ‚Cichy’, poległ podczas uderzenia na Wilanów.

Żoliborz:
- plutonowy Kazimierz Człapka ‚Pionek’, ‚Sokół’, radiotelegrafista radiostacji 23 A, ranny.

Puszcza Kampinoska

Pułk ‚Palmiry-Młociny’:
- porucznik Adolf Pilch ‚Góra’, ‚Dolina’, dowódca pułku;
- podporucznik Lech Żabierek ‚Wulkan’, oficer do zleceń dowódcy pułku;
- porucznik Tadeusz Gaworski ‚Lawa’, od 17 sierpnia dowódca szturmowej kompanii lotniczej, do Kampinosu dotarł po wyprowadzeniu oddziału z Warszawy po nieudanym ataku na Okęcie i przemarszu przez lasy Sękocińskie i Chojnowskie;
- major Bronisław Lewkowicz ‚Kurs’, oficer specjalnego plutonu odbioru zrzutów.

Przydziały nie ustalone dla:
- podpułkownik Romuald Bielski ‚Bej’, zaginął;
- major Michał Tajchman ‚Nikita’, zaginął;
- porucznik Ignacy Bator ‚Opór’, zaginął;
- porucznik Władysław Miciek ‚Młot’, ‚Mazepa’, zginął na Woli;
- porucznik Antoni Nosek ‚Kajtuś’, był na Ochocie;
- podporucznik Ignacy Konstanty ‚Szmaragd’, był na Żoliborzu;
- podporucznik Tadeusz Benedykt ‚Zachata’, był na Ochocie.

Udziału w walkach nie wzięli:
- porucznik Jan Jokiel ‚Ligota’, po ataku na Okęcie na Ochocie;
- podporucznik Władysław Maksyś ‚Azot’;
- kapitan Bogusław Żórawski ‚Mistral’;
- kapitan Leopold Skwierczyński ‚Aktor’;
- porucznik Adolf Gałacki ‚Maszop’;
- porucznik Tadeusz Starzyński ‚Ślepowron’;
- porucznik Bronisław Grun ‚Szyb’, został na Pradze;
- podporucznik Antoni Żychiewicz ‚Przerwa’, został na Mokotowie;
- porucznik Franciszek Rybka ‚Kula’, został na Ochocie;
- pułkownik Jan Biły ‚Kadłub’, po ataku na Okęcie powrócił do konspiracji.

W sierpniu zamordowany został więzień Pawiaka porucznik Stefan Majewicz ‚Hrubu’, ‚Jontek’.


Bibliografia:
1. Tucholski J., Rodowody powstańczych żołnierzy. Cichociemni [w:] Powstanie Warszawskie widziane po latach: sesja naukowa, red. Mórawski K., Pracki L., s. 93-103.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz