Międzynarodowa konferencja historyczno-prawna „Ex contractu, ex delicto”


Od 11 do 13 marca 2010 r. w Krakowie odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Z dziejów prawa...” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.Program konferencji:

Czwartek , 11 marca 2010 r.

OBRADY – AULA DUŻA, POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI,
UL. SŁAWKOWSKA 17

15.00 Otwarcie konferencji

15.15-15.50 Prof. dr hab. Wacław Uruszczak (Kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego, Uniwersytet Jagielloński) – Wykład inauguracyjny.

15.50-16.10 Mgr Michał Szreffel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Prawo zobowiązań w starożytnym Izraelu.

16.10-16.30 Mgr Witold Borysiak (Uniwersytet Warszawski) – O koncepcji wyprzedzającej przyczynowości (causa superveniens) od prawa rzymskiego do dziewiętnastowiecznej pandektystyki.

16.30-16.50 Grzegorz Blicharz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Negotiorum gestio – the clash of values.

16.50-17.10 Yuriy Vengrynyuk (Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku) – Obligatio Quasi ex Delicto.

17.10-17.30 Tomasz Bartnik (Uniwersytet Wrocławski) – Delikty i quasi-delikty. Pytanie o istotę rozróżnienia, ze szczególnym uwzględnieniem deiectum vel effusum.

17.30-17.50 Piotr Kopeć (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Bezprawność względna.

17.50-18.10 Mgr Anna Klimaszewska (Uniwersytet Gdański) – Z dziejów prawa papierów wartościowych – contrat de change (kontrakt wymiany).

18.10-18.30 Mgr Kamila Kędzierska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Prawo zobowiązań – chiński punkt widzenia.

18.30-18.50 Dyskusja nad wygłoszonymi referatami

19.30 Kolacja

Piątek, 12 marca 2010 r.
OBRADY – SALA IM. MICHAŁA BOBRZYŃSKIEGO, COLLEGIUM MAIUS,
UL. JAGIELLOŃSKA 15

Panel polskojęzyczny

09.30-9.50 Mateusz Nocuń (Uniwersytet Warszawski) – Porównanie odpowiedzialności deliktowej z tytułu kradzieży w prawie mojżeszowym i prawie rzymskim.

9.50-10.10 Natalia Wrońska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Umarzanie zobowiązań w prawie rzymskim i współczesnym polskim prawie cywilnym.

10.10-10.30 Rafał Marek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Odpowiedzialność kontraktowa w prawie Egiptu grecko-rzymskiego.

10.30-10.50 Kamil Stolarski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Z zagadnień błędu co do prawa w prawie rzymskim.

10.50-11.10 Jacek Ożóg (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Warunek si navis ex Asia venerit w prawie rzymskim.

11.10-11.30 Jakub Kawa (Uniwersytet Wrocławski) – Zobowiązanie do udziału w działaniach zbrojnych w średniowieczu na przykładach zobowiązania do udziału w krucjacie i wynikającego ze służby zaciężnej i kondotierskiej.

11.30-11.50 Przerwa na kawę

11.50-12.10 Mgr Maciej Mikuła (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Charakter prawny zgody króla na alienacje majątkowe w dobie jagiellońskiej.

12.10-12.30 Karol Kapica (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Gdańskie „kontrakty zbożowe”.

12.30-12.50 Łukasz Gołaszewski (Uniwersytet Warszawski) – Praktyka prawa zobowiązań w mieście Knyszynie w latach 1553-1557 w świetle Ius Municipale Magdeburgense i I Statutu Litewskiego.

12.50-13.10 Mgr Maciej Kordas (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie) – Umowa dożywocia w świetle praktyki sądowej miast ziemi lubelskiej w XV i XVI w.

13.10-13.30 Tomasz Kucharski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Modyfikacja prawnego charakteru paktów konwentów po roku 1632.

13.30-13.50 Dyskusja nad wygłoszonymi referatami

13.50-15.00 Obiad

15.00-15.20 Jan Sowa (Uniwersytet Warszawski) – Kapitulacje – prawno-zobowiązaniowy aspekt funkcjonowania armii Rzeczypospolitej w XVII w.

15.20-15.40 Mgr Jan Rudnicki (Uniwersytet Warszawski) – Przypisana służba w koloniach amerykańskich.

15.40-16.00 Dr Marek Sobczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Historyczne korzenie zasady aktualności wzbogacenia.

16.00-16.20 Dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak (Uniwersytet Łódzki) – Ustawodawstwo a praktyka – darowizny przedmałżeńskie w Kodeksie Napoleona.

16.20-16.40 Przerwa na kawę

16.40-17.00 Konrad Wozikowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Odsetki cywilnoprawne na przestrzeni epok – od średniowiecza po dwudziestolecie międzywojenne.

17.00-17.20 Jakub Kubiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Zobowiązanie honorowe w „Polskim kodeksie honorowym” Władysława Boziewicza.

17.20-17.40

17.40-18.00 Dr Anna Falkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Rękojmia a sprzedaż konsumencka – co lepiej chroni nabywcę?
18.00-18.20 Mgr Mariusz Stanik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Forma prawna „wypowiedzenia udziału” wspólnika spółki cywilnej.

18.20-18.40 Dr Jan Halberda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Zobowiązania z gier i zakładów w common law (XVII-XIX w.).

18.40-19.10 Dyskusja nad wygłoszonymi referatami

20.00 Kolacja

Piątek, 12 marca 2010 r.

OBRADY – SALA NR 30, COLLEGIUM NOVUM, UL. GOŁĘBIA 24
Panel obcojęzyczny

09.30-9.50 Oleksandr Kozoriz, Inna Kolyubayeva (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska w Kijowie) – Ancient Jewish Obligation Law.

09.50- 10.10 Vita Semkiv (Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku) – Roman Obligations.

10.10-10.30 Mgr Tomislav Karlovic (Uniwersytet Zagrzebski) – The Conclusion of Contracts Inter Absentes in Roman Law.

10.30-10.50 Inesa Letych (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska w Kijowie) – Specific Performance as a Legal Remedy: Backgrounds in Roman Law.

10.50-11.10 Lucie Obrovská (Uniwersytet Masaryka w Brnie) – The Slave and Obligation Law.

11.10-11.30 Andriy Storozhuk (Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano – Frankowsku) – The Problem of Furtum in Roman Law.

11.30-11.50 Przerwa na kawę

11.50-12.10 Victoria Mykuliak (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska w Kijowie) – The Nature of Franchising Contract (in the Light of the Historical Commencements of Common Law and Roman Law Contractual Systems).

12.10-12.30 Nadiia Pronina, Kateryna Sharag (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska w Kijowie) – Mistake and Fraud in Contract: Historical Aspects.

12.30-12.50 Dr Naďa Štachová (Uniwersytet Masaryka w Brnie) – Obligation Law in the Light of the Bohemian Diplomatic Material of the 13th Century.

12.50-13.10 Dr Marek Starý (Uniwersytet Finansów i Administracji w Pradze) – Et mutuum date nihil desperantes? Loan Explicit Interests in the History of Czech Law.

13.10-13.30 Dr John MacLeod (Uniwersytet Edynburski) – Error in the Scots Law of Contract.

13.30-13.50 Dyskusja nad wygłoszonymi referatami

13.50-15.00 Obiad

15.00-15.20 Mgr Elina Grigore-Bara (Uniwersytet Łotewski) – Obligations Emerging from the Act of Expropriation According to Laws of the Russian Empire (particularly in the Baltic provinces).

15.20 -15.40 Victoria Minets (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska w Kijowie) – Underwriting Contract: Evolution of the Concept.

15.40-16.00 Maryna Ilchuk, Stanislava Ilchenko (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska w Kijowie) – Principle of Good Faith: Historical Development and Modern Interpretation.

16.00-16.20 Dr Colm McGrath (Uniwersytet Cambridge) – The Development of Fault in Medical Malpractice in England and Germany 1850–2000.

16.20-16.40 Przerwa na kawę

16.40-17.00 Kateryna Bondar (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska w Kijowie) – General Provisions of Contract Law Under Soviet Civil Law of Independent Ukraine.

17.00-17.20 Alina Kachorovska, Eugeniya Voronyuk (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska w Kijowie) – Factoring Contracts: World Experience and Ukrainian Interpretation.

17.20-17.40 Dr Eric Descheemaeker (Uniwersytet Bristolski) – Defamation Outside Reputation: Proposals for the Reform of English Law.

17.40-18.10 Dyskusja nad wygłoszonymi referatami

20.00 Kolacja

Sobota, 13 marca 2010 r.

OBRADY – SALA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO, COLLEGIUM MAIUS,
UL. JAGIELLOŃSKA 15

09.30-9.50 Aleksander Grabieniow (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Zobowiązanie del credere. Historia i współczesność.

09.50-10.10 Krzysztof Rek (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Zapis długu na okaziciela w Kodeksie zobowiązań z 1933 r.

10.10-10.30 Mgr Tomasz Fedorszczak (Uniwersytet Wrocławski) – Przedawnienie według polskiego Kodeksu zobowiązań z 1933 r.

10.30-10.50 Mgr Karol Siemaszko (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z użyciem sił przyrody w polskim Kodeksie zobowiązań z 1933 r. w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego z lat 1933–1939.

10.50-11.10 Mgr Piotr Osiewacz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Umowa koncernowa.

11.10-11.30 Przerwa na kawę

11.30-11.50 Piotr Sławicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Wady oświadczenia woli na gruncie Kodeksu zobowiązań z 1933 r.

11.50-12.10 Mgr Mateusz Jagieła (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Odpowiedzialność kontraktowa przedsiębiorcy timesharingowego.

12.10-12.30 Paweł Sławicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Ochrona lokatorów na podstawie przepisów o najmie lokali w Kodeksie zobowiązań oraz ustaw szczególnych.

12.30-12.50 Mgr Filip Radoniewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Dochodzenie roszczeń cywilnych w polskim postępowaniu karnym – analiza obecnej regulacji na tle wcześniejszych rozwiązań.

12.50-13.10 Mateusz Sieńko (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Ewolucja przewłaszczenia na zabezpieczenie w prawie polskim (1919–2009).

13.10-13.30 Mgr Marzena Myślińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Odpowiedzialność cywilna mediatora.

13.30-13.50 Dyskusja nad wygłoszonymi referatami

13.50-15.00 Obiad

15.00-15.20 Emanuel Kośka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Swoboda kontraktowania w ABGB, BGB i ZGB.

15.20-15.40 Beata Baran (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Umowa ugody w Kodeksie zobowiązań z 1933 roku.

15.40-16.00 Mgr Piotr Suski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Delikty nieuczciwej konkurencji w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1926–1939.

16.00-16.20 Piotr Kawałek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Geneza instytucji zadośćuczynienia w polskim ustawodawstwie międzywojennym i jej losy po 1945 r.

16.20-16.40 Karol Kozieł (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Art. 269 Kodeksu zobowiązań – doktrynalne uzasadnienie i praktyka w II Rzeczypospolitej.

16.40-17.00 Przerwa na kawę

17.00-17.20 Mgr Marcin Wierzbicki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Odpowiedzialność in solidum – solidarność nieprawidłowa.

17.20-17.40 Mgr Krzysztof Tusiński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Historyczny rozwój umów dotyczących prawa autorskich.

17.40-18.00 Adam Dyrda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Zasada kauzalności w prawie zobowiązań – historia i współczesność.

18.00-18.20 Patryk Bender (Uniwersytet Jagiellońskie w Krakowie) – Notariat polski, jego rola oraz przemiany w XX wieku.

18.20-18.40 Piotr Nycz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Obligacyjne skutki zaręczyn w prawie kanonicznym.

18.40-19.00 Ewelina Bachera (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Waloryzacja sądowa w prawie polskim.

19.00-19.30 Dyskusja nad wygłoszonymi referatami

19.30 Zakończenie konferencji

Organizatorami konferencji są:

Sekcja Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa we współpracy z Sekcją Prawa Rzymskiego Towarzystwa

Biblioteki Słuchaczów Prawa oraz Katedra Historii Państwa i Prawa WPiA UJ


Źródło: Samorządu Studentów UJ

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz