Łukasz Pasztaleniec

Historyk, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, członek redakcji pisma "Janowskie Korzenie", autor kilkunastu tekstów opublikowanych na łamach "Pamięci i Sprawiedliwości", "Janowskich Korzeni" oraz "Biuletynu Dws.org.pl", z kilkoma zainteresowaniami niehistorycznymi. Zainteresowania historyczne: głównie podziemie antykomunistyczne działające w Polsce po 1944 r.

Artykuł autorstwa:

„Historia polityczna Polski (1944-1991)” - A.L. Sowa - recenzja

„Historia polityczna Polski (1944-1991)” - A.L. Sowa - recenzja

Żartobliwie nawiązując do koloru okładki oraz objętości omawianej poniżej książki można powiedzieć, iż jesienią ubiegłego roku polska literatura historyczna wzbogaciła się o „czerwoną książeczkę”. Jednak w odróżnieniu od publikacji, od której zaczerpnięto to sformułowanie, praca Andrzeja Leona Sowy to nie ideologiczny bełkot, a najnowsza synteza dziejów politycznych Polski lat 1944-1991. Synteza, którą należy uznać za […]

„Obywatele polscy w obozie NKWD-MWD ZSRR nr 178-454 w Riazaniu…” - A. Arkusz - recenzja

„Obywatele polscy w obozie NKWD-MWD ZSRR nr 178-454 w Riazaniu…” - A. Arkusz - recenzja

Wkroczenie w 1944 r. na ziemie polskie armii sowieckiej prócz wyzwolenia spod okupacji niemieckiej w niedługim czasie przyniosło też represje, których celem było podporządkowanie Polski Związkowi Sowieckiemu. Jedną z nich były wywózki obywateli polskich do obozów w ZSRS. Losem obywateli polskich w jednym z nich, obozie nr 178-454 w Riazaniu, w swojej monografii zajęła się […]

”W imieniu Rzeczypospolitej...” - L. Gondek - recenzja

”W imieniu Rzeczypospolitej...” - L. Gondek - recenzja

Powszechnie wiadomo, że Polskie Państwo Podziemne było fenomenem na skalę światową. Niewiele pomyliłby się jednak ten, kto powiedziałby, że o ile o działalności zbrojnej części tej struktury, czyli SZP-ZWZ-AK, przeciętni ludzie wiedzą sporo, to o innych aspektach już nie. W przypadku podziemnego wymiaru sprawiedliwości sytuacja ta może się jednak zmienić. 

„Ostatni dzień Borowa. Polscy chłopi, niemieccy żołnierze i nieprzemijająca wojna” – K. Schuller - recenzja

„Ostatni dzień Borowa. Polscy chłopi, niemieccy żołnierze i nieprzemijająca wojna” – K. Schuller - recenzja

„Borów„ to nazwa znana osobom interesującym się dziejami okupacji niemieckiej w Polsce. Jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że część z tych osób, nie mówiąc już o zwykłych ludziach, kojarzy tę miejscowość tylko z likwidacją grupy GL Stefana Skrzypka ”Słowika”, przeprowadzoną 9 VIII 1943 r. Tymczasem z Borowem związane są też inne wydarzenia. Wśród […]

„Zygmunt Szendzielarz >Łupaszko< (1910-1951)” - P. Kozłowski - recenzja

„Zygmunt Szendzielarz >Łupaszko< (1910-1951)” - P. Kozłowski - recenzja

Literatura historyczna na temat podziemia antykomunistycznego działającego w Polsce zawiera już bardzo dużo publikacji. Nie oznacza to jednak, że nie ma spraw, które nie zostały jeszcze zbadane czy osób, których życiorysy nie zostały jeszcze opisane.

„Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK w latach 1939-1944/1945” - T. Gąsiorowski - recenzja

„Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK w latach 1939-1944/1945” - T. Gąsiorowski - recenzja

Prawie 920 stron, w tym ogromna ilość notek biograficznych, to dwie kwestie, które rzucają się w oczy, gdy pierwszy raz styka się z książką Teodora Gąsiorowskiego o przeworskim Obwodzie SZP-ZWZ-AK.

„Od rzezi wołyńskiej do akcji ‚Wisła’. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947” - G. Motyka - recenzja

„Od rzezi wołyńskiej do akcji ‚Wisła’. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947” - G. Motyka - recenzja

Konflikt polsko-ukraiński jest jedną z najbardziej skomplikowanych i najbardziej kontrowersyjnych kwestii, jeśli chodzi o wydarzenia, które miały miejsce w czasie drugiej wojny światowej i zaraz po jej zakończeniu na ziemiach II RP oraz na terenach obecnej Polski.

„Zamojszczyzna 1918-1959” - Z. Klukowski - recenzja

„Zamojszczyzna 1918-1959” - Z. Klukowski - recenzja

Lekarz, bibliofil, uczestnik kampanii wrześniowej, członek konspiracji antyniemieckiej, członek podziemia antykomunistycznego, osoba represjonowana przez władze komunistyczne, pamiętnikarz. To najkrótsza charakterystyka Zygmunta Klukowskiego, którego dziennik, wspomnienia i korespondencję wydał Ośrodek KARTA.

„Lista strat działaczy obozu...” - W.J. Muszyński, J. Mysiakowska-Muszyńska (red.) - recenzja

„Lista strat działaczy obozu...” - W.J. Muszyński, J. Mysiakowska-Muszyńska (red.) - recenzja

Tom pierwszy wydawnictwa Lista strat działaczy obozu narodowego w latach 1939-1955. Słownik biograficzny prezentuje biogramy – by zacytować fragment opisu ze strony internetowej wydawcy, czyli Instytutu Pamięci Narodowej – „żołnierzy i działaczy politycznych związanych z szeroko rozumianym ruchem narodowym, poległych, zmarłych lub zamordowanych przez Niemców, Sowietów i ich kolaborantów”1. http://ipn.gov.pl/portal/pl/229/14773/Lista_strat_dzialaczy_obozu_narodowego_w_latach_19391955_Slownik_biograficzny_to.html(dostęp 14 III 2011 r.). [↩]

„Brygady ‚Łupaszki’...” - K. Krajewski, T. Łabuszewski, P. Niwiński (red.) - recenzja

„Brygady ‚Łupaszki’...” - K. Krajewski, T. Łabuszewski, P. Niwiński (red.) - recenzja

Najkrótszym opisem recenzowanej publikacji może być parafraza części charakterystyki tej pracy, zamieszczonej na czwartej stronie okładki – album Brygady „Łupaszki„ to opatrzona ogromną ilością, niekiedy wprost fantastycznych fotografii historia dziewięcioletnich zmagań oddziałów dowodzonych przez mjr. Zygmunta Szendzielarza ”Łupaszkę”, walczących z Niemcami, Litwinami, Sowietami i ich komunistycznymi zausznikami na polach Wileńszczyzny, Białostocczyzny, Podlasia, Kaszub, Warmii i Mazur.