Matura z historii 2012: arkusze maturalne - klucz odpowiedzi poziom podstawowy i rozszerzony


W tym artykule specjalnie dla Was zostanie opracowany klucz odpowiedzi z tegorocznej matury z historii zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Arkusz maturalny z historiiNa wszystkie zadania maturalne nasi eksperci postarają się odpowiedzieć jak najszybciej po opublikowaniu arkuszy przez CKE. Odpowiedzi będziemy tutaj sukcesywnie umieszczać. Schematy wypracowań maturalnych z historii zamieścimy w osobnym artykule.

Wątpliwości, co do naszego klucza odpowiedzi lub wątpliwości co do pytań stworzony przez CKE zgłaszajcie nam na adres matura@historia.org.pl. Postaramy się każdemu odpowiedzieć w zbiorczym artykule. Oczywiście w razie wątpliwości zapytamy w CKE.

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na Facebooku.

POZIOM PODSTAWOWY (poziom rozszerzony niżej)

1.

A. Okres panowania władcy wymienionego w tekście jest zawarty w przedziale czasu oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem 1.

B. Podaj nazwę typu monarchii starożytnej, której dotyczy tekst.

monarchia despotyczna

C. Określ przeznaczenie budowli opisanej w tekście.

Grobowiec faraona Cheopsa.

2.

A. Starożytne miasto opisane w tekście to

Babilon

B. Podaj przykład wpływu warunków naturalnych na rozwój miasta opisanego w tekście

Rzeka dzieliła miasto na dwie części umożliwiając także stworzenie ochronnej fosy.

3. Rozpoznaj postaci, o których śmierci informują źródła. Odpowiedzi wpisz we właściwe rubryki tabeli.

1. Leonidas

2. Aleksander Wielki

3. Spartakus

4.

A. Podaj nazwę nowego kalendarza, o którym mowa w tekście

kalendarz juliański

B. Reformator kalendarza, o którym mowa w tekście, był

dyktatorem

C. W którym z wymienionych państw kalendarz ten obowiązywał jeszcze na początku XX wieku? Podkreśl nazwę tego państwa

Cesarstwo Rosyjskie

5. Na podstawie mapy i własnej wiedzy rozstrzygnij, które spośród zdań podanych w tabeli są fałszywe. Wpisz obok tych zdań słowo fałsz.

1.

2. fałsz

3.

4. fałsz

6. Spośród wymienionych wydarzeń wybierz chronologicznie pierwsze i oznacz je literą A oraz chronologicznie ostatnie i oznacz je literą B.

A. Wynalezienie pisma przez Sumerów

B. Wydanie edyktu mediolańskiego

7.

A. Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie rubryki właściwe informacje.

1. Francja (Państwo Franków) - V w.

2. Polska - X w.

B. Kronikarze przedstawili okoliczności przyjęcia chrztu przez dwóch władców. Określ, na czym polega podobieństwo okoliczności przyjęcia chrztu przez tych władców.

Według autorów kronik oba chrzty odbyły się z inspiracji małżonek władców.

8. Podkreśl właściwy tytuł mapy

3. Półwysep Apeniński w połowie VII w.

9.

A. Rozpoznaj króla, który zmarł w roku podanym w źródle 2.

Wacław II

B. Podaj imię pochodzącej z dynastii Piastów żony króla, rozpoznanego przez Ciebie w poleceniu A.

Ryksa

C. Czy na przedstawioną w kronice opinię o władcy Polski i Czech mogło mieć wpływ to, kim był jej autor? Swój sąd uzasadnij.

Autor był opatem dlatego patrzył przychylnie na władcę, który wznosił i ochraniał klasztory.

D. Wyjaśnij, dlaczego książę Władysław – jak twierdzi autor źródła 2. – musiał opuścić kraj.

Został wygnany przez Wacława II.

E. Podaj dwa małżeństwa, których zawarcie świadczy o związkach politycznych Polski i Czech w drugiej połowie XI w. W wykropkowanych miejscach wpisz imiona obojga małżonków.

1. Wratysław II i Świętosława, córka Kazimierza Odnowiciela

2. Władysław Herman i Judyta, córka Wratysława II

10. Uzupełnij tabelę, wpisując władców Polski, za panowania których doszło do wymienionych wydarzeń. Władców wybierz spośród podanych.

1. Bolesław Chrobry

2. Bolesław Śmiały

3. Kazimierz Wielki

4. Władysław Jagiełło

11.

A. W tekście pieśni jest mowa o

3. Bolesław Krzywousty

B. Wymień dwie przyczyny klęski wojsk Henryka V podane w tekście pieśni.

1. Bolesław Krzywousty był lepszym wodzem.

2. Polski władca miał prowadzić wojny z poganami, a nie chrześcijanami jak Henryk V, co Bóg miał mu wynagrodzić zwycięstwem.

12.

A. Podaj wydarzenie, którego dotyczą oba teksty.

Zdobycie Konstantynopola przez Turków

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

wyprawie Marco Polo do Chin.

C. Wyjaśnij znaczenie tego wydarzenia w periodyzacji dziejów

Jest uznawane za symboliczny koniec średniowiecza i początek odrodzenia (renesansu).

D. Uzupełnij zdania, podając nazwy państw

1. Imperium Osmańskiego

2. Konstantynopola

13.

A. Przyporządkuj stallom nazwy odpowiednich  stylów w sztuce. Wybierz je spośród podanych i wpisz pod fotografiami.

1. gotyk

2. barok

B. Podaj nazwę stylu w sztuce, którego powstanie i rozwój były związane z kontrreformacją. Nazwę wybierz spośród podanych w poleceniu A.

barok

14.

A. Podaj, stosowaną w historiografii, nazwę opisanego w tekście sposobu gromadzenia ziemi w rękach feudałów.

Grodzenie pól

B. Oceń stosunek autora tekstu do sposobów pozyskiwania nowych terenów przez feudałów. Odpowiedź uzasadnij.

Ocena negatywna

Uzasadnienie Autor pejoratywnie odnosi się do tego procesu. Wspomina o oszustwach, gwałtach, pozbawieniu ojcowizn.

C. Wyjaśnij przyczynę przemian ekonomicznych w rolnictwie angielskim, o której pisze autor tekstu.

Proces wiązał się z przechodzeniem gospodarki Anglii z feudalnej do kapitalistycznej.

15.

A. Podaj, stosowaną w historiografii, nazwę ruchu politycznego, którego postulat zostałspełniony w wyniku zacytowanego postanowienia sejmu

Ruch egzekucyjny

B. Sejm podjął przedstawioną decyzję za panowania

Zygmunta II Augusta

C. Przedstaw argument, którego użyto w celu uzasadnienia podjętej decyzji.

Wyniszczenie skarbu nadmiernym rozdawaniem dóbr.

16. Interpretując elementy graficzne obrazu, wyjaśnij jego treść propagandową dotyczącącelów polityki zagranicznej Anglii w XVI wieku.

W tle widzimy zwycięską flotę brytyjską i pokonaną Wielką Armadę. Królowa Elżbieta I trzyma także rękę na kuli ziemskiej symbolizując tym samym swoją potęgę i władze.

17.

A. Dokument, którego fragment zacytowano, to

pokój w Oliwie

B. Podaj nazwę wojny, którą zakończyło podpisanie przedstawionego dokumentu

potop szwedzki

C. Wyjaśnij przyczynę roszczeń wymienionego w tekście króla Polski do korony szwedzkiej.

Jest to związane z pochodzeniem Jana Kazimierza od szwedzkiej dynastii Wazów.

18.

A. Rozstrzygnij, które spośród zdań podanych w tabeli jest fałszywe. Wpisz obok tego zdania słowo fałsz.

1.

2. fałsz

3.

B. Podaj nazwę procesu gospodarczego, którego częścią były przemiany w hutnictwie angielskim zobrazowane danymi statystycznymi.

Rewolucja przemysłowa.

19. Rozpoznaj postaci, o których informacje zamieszczono w tabeli. Postaci wybierz  spośród podanych.

1. Joachim Lelewel.

2. Piotr Wysocki.

3. Józef Bem.

4. Józef Chłopicki

20. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy rozpoznanych ugrupowań/obozów politycznych Wielkiej Emigracji. Nazwy wybierz spośród podanych.

1. Gromady Ludu Polskiego

2. Hotel Lambert

21.

A. Wyjaśnij cel wydania ulotki, o której mowa w tekście.

Zademonstrowanie oporu Warszawy wobec zaborcy.

B. Wyjaśnij sens tekstu trzej złodzieje dopisanego na afiszu teatralnym

W tym znaczeniu chodzi o trzy państwa zaborcze.

C. Wyjaśnij, dlaczego sprawa włoska była przedmiotem obrad uczestników zjazdu

W tym okresie dokonał się proces jednoczenia Włoch, któremu trzej polscy zaborcy byli przeciwni.

22.

A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

powstania styczniowego.

B. Wyjaśnij, czyja obecność na pogrzebie świadczy o tym,  że stał się on manifestacjąsolidarności społeczeństwa wobec przemocy zaborcy.

Na pogrzebie są obecni duchowni kilku wyznań, co świadczy o jedności narodu mimo różnic religijnych.

23.

A. Podaj funkcję, którą pełnił Romuald Traugutt w powstaniu styczniowym od października 1863 r. do kwietnia 1864 r.

Dyktator powstania

B. Czy przedstawione w zacytowanym fragmencie poglądy Romualda Traugutta były bliższe białym, czy czerwonym? Odpowiedź uzasadnij, podając dwa argumenty.

Byłby bliższe białym.

Argumenty:

Traugutt nikomu nie doradzał powstania, co było cechą czerwonych. Krytykuje osoby, które „nie widzą innego środka zaspokojenia pragnień wielu ludzi, jak tylko ogólną burzę społeczną i zupełny przewrót istniejącego porządku rzeczy”.

24. Spośród wymienionych wydarzeń wybierz chronologicznie pierwsze i oznacz je literą A oraz chronologicznie ostatnie i oznacz je literą B.

A. Kongres wiedeński

B. Powstanie Trójporozumienia

25.

A. Podaj nazwę stroju, w którym został przedstawiony Franciszek Józef I

kontusz

B. Przedstawiony portret jest alegorią

4. ugody polsko-austriackiej.

C.

Habsburgowie

26.

A. Podaj imię i nazwisko autora zacytowanego tekstu.

Józef Piłsudski

B. Podaj, w którym roku miały miejsce wydarzenia opisane w tekście.

1920 r.

C. Wyjaśnij znaczenie bitwy, o której wspomniano w tekście, dla losów Polski i Europy.

Polska zatrzymała wówczas bolszewicką rewolucję, która rozlałaby się na dalsze kraje Europy, gdyby Polska tę wojnę przegrała.

27. Spośród wymienionych obiektów wybierz te, które powstały w okresach podanych w tabeli. Wpisz je w odpowiednie rubryki.

1918–1939 - Port w Gdyni

1970–1980 - Fabryka Samochodów Małolitrażowych (Fiat 126P) w Bielsku-Białej

28.

A. Rozpoznaj postaci przedstawione na rysunkach. Podaj ich nazwiska.

Rysunek 1. Ignacy Jan Paderewski

Rysunek 2. Ignacy Mościcki

B. Uzupełnij tabelę, przyporządkowując właściwe informacje postaciom przedstawionym na rysunkach. Informacje wybierz spośród podanych.

Rysunek 1. reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu

Rysunek 2. pełnił funkcję Prezydenta Rzeczypospolitej

29. W tabeli zamieszczono fragmenty wspomnień będących komentarzem do wydarzeń z okresu II wojny światowej. Rozpoznaj je i wpisz w odpowiednie rubryki tabeli. Wybierz wydarzenia spośród podanych.

1. lądowanie aliantów w Normandii

2. kapitulacja Francji

3. bitwa o Anglię

4. powstanie Rządu RP na emigracji

5. powstanie warszawskie

30. Wyjaśnij treść propagandową radzieckiego rysunku satyrycznego z 1941 r., interpretując co najmniej trzy elementy graficzne.

Rysunek dotyczy ataku Niemiec na ZSRR w 1941 r., co było złamaniem traktatów pomiędzy oboma krajami. Maska, którą trzyma Hitler podkreśla teatralność intencji Niemiec przy zawieraniu układu.  Wreszcie Hitler zerwał ten traktat co sugeruje dziura przedstawiona na karykaturze. Osobę Hitlera sugeruje charakterystyczny wąs i opaska ze swastyką, jednak przywódca trzeciej rzeszy jest tutaj przedstawiony jako słabnący, wręcz umierający w przeciwieństwie do silnego żołnierza radzieckiego (Czerwona gwiazda na hełmie).

31.

A. W pieśni przedstawiono szlak bojowy 1 Dywizji Pancernej, której dowódcą był

4. gen. Stanisław Maczek.

B. Wymień państwa wyzwalane spod okupacji hitlerowskiej przez jednostkę wojskową, której dotyczy treść pieśni.

Francja, Belgia, Holandia

32.

A. Podaj rok wspomnianych w tekście dwóch wydarzeń z  okresu II wojny światowej.

1941 r.

B. Sformułuj tezę dotyczącą zmiany w układzie sił politycznych w Europie po II wojnie światowej, którą autor stawia w zacytowanym fragmencie pracy.

33.

A. Spośród wymienionych państw wybierz to, które nie skorzystało z pomocy będącej przedmiotem rysunku satyrycznego. Podkreśl nazwę tego państwa.

3. Republika Czechosłowacka

B. Wyjaśnij, dlaczego państwo, wskazane przez Ciebie w poleceniu A, nie skorzystało z pomocy będącej przedmiotem rysunku satyrycznego.

Nie skorzystało z przyczyn politycznych. Czechosłowacja była wówczas pod wpływem panowania ZSRR. Stalin nie wyraził zgody na uczestnictwo swoich krajów satelickich w Planie Marshalla.

POZIOM ROZSZERZONY (poziom podstawowy wyżej)

1.

A. Inspiracją do zaprojektowania rewersu monety 1. była starożytna moneta bita w Atenach.

Sowa to atrybut bogini mądrości Ateny.

B. Podaj, jaką scenę mitologiczną przedstawiono na rewersie monety 2.

Mitologiczne uprowadzenie Europy.

2. Rozstrzygnij, która spośród definicji podanych w tabeli jest fałszywa. Wpisz obok tej definicji słowo fałsz.

2. fałsz

3. Podaj argumenty świadczące o tym, że miniatura ukazuje sakralizację władzy cesarza Henryka II.

Jezus Chrystus nakłada (trzyma) koronę Henryka II. Natomiast święci trzymają władcy miecz i prawdopodobnie Włócznię św. Maurycego.

4. Rozstrzygnij, kto śpiewał tę pieśń – rycerze Henryka V czy rycerze Bolesława Krzywoustego. Odpowiedź uzasadnij.

Śpiewali ją rycerze Henryka V w trakcie najazdu na Polskę. Świadczy o tym poniższy fragment „On prowadzi dozwolone wojny z poganami, My wzbronioną walkę wiedziem tu z chrześcijanami!” sugerujący, że Bolesław Krzywousty walczy z pogaństwem, a oni zaatakowali naród chrześcijański.

5. Rozstrzygnij, które spośród zdań podanych w tabeli są fałszywe. Wpisz obok tych zdańsłowo fałsz.

1.

2.

3. fałsz

4. fałsz

6. Porównaj sposób przedstawienia przeciwników przez autorów obu  źródeł i wskaż cel propagandowy obu rycin.

7. Zidentyfikuj władcę Polski, którego dokonania przedstawiono we fragmencie wiersza.

Zygmunt II August

8. Podaj nazwę doktryny ekonomicznej, której zasady przedstawiono w tekście.

Jest to merkantylizm.

9. Na podstawie treści mapy zaproponuj dla niej tytuł. Uwaga: tytuł powinien zawierać określenie tematu i czasu.

Przebieg walk podczas insurekcji kościuszkowskiej 1794 r.

10.

A. Autor listu rewolucją nazywa

Komunę Paryską.

B. Wyjaśnij, dlaczego, według autora listu, udział Polaków w tej rewolucji był korzystny dla sprawy polskiej.

Autor liczył na wywrócenie ówczesnego porządku w całej Europie. Jego zdaniem Polska i tak na tym nie straci a mogłaby wiele wygrać.

11.

A. Porównaj zmiany w liczbie obu kategorii pracowników przemysłu bawełnianego w Anglii w latach 1806–1831 ze zmianami w latach 1836–1861.

Do 1831 r. wzrasta liczba tkaczy ręcznych (1821-1831 podobnym poziom). Jednak od tego okresu wyraźnie maleje liczba tkaczy ręcznych, a wzrasta liczba robotników.

B. Podaj nazwę procesu gospodarczego, który miał wpływ na zmiany ukazane na wykresie.

Uprzemysłowienie.

12.

A. Wyjaśnij cel propagandowy rysunku satyrycznego

Karta Atlantycka to statek z Polakami, w którego żagle wieje Stalin. Wiatr jest tak mocny, że powoduje wywróćenie okrętu. Symbolizuje to siłę Stalina przed, którą Polaków nie uchroni Karta.

B. Dokument, którego nazwa widnieje na żaglu statku, powstał w roku

2. ataku Japończyków na Pearl Harbor.

13. Wyjaśnij przyczyny różnic w prezentacji planu gospodarczego w obu źródłach ikonograficznych.

14. Wyjaśnij, co mogłoby w powyższym tekście budzić zastrzeżenia cenzora w PRL w 1969 roku.

Zastrzeżenia mogłyby wzbudzić fragmenty dotyczące „błędów i wypaczeń”, gdyż tak określano okres stalinowski. Opisując te rządy jako okres nieograniczonej władzy i wściekłej walki o nią mógł sugerować podobieństwo między jakobińskim terrorem a PRL.

15. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z XX wieku, zaczynając od najwcześniejszego. Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiedniej kolejności: 1, 2, 3, 4, 5.

1. Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki

2. Powstanie państwa Izrael

3. Rok Afryki – wyzwolenie wielu kolonii na tym kontynencie

4. Wycofanie wojsk amerykańskich z Wietnamu

5. Masakra na Placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie

16. Oceń, czy, zgodnie z tezą postawioną przez Georga Hegla, króla Kazimierza można określić mianem  wielkiego człowieka w historii. Odpowiedź uzasadnij, podając dwaargumenty dotyczące polityki prowadzonej przez króla.

17. Wyjaśnij przyczyny dwóch różnych ocen polityki króla Kazimierza.

18. Podaj nazwę dokumentu dotyczącego sprawy chłopskiej, do którego treści odniósł sięautor artykułu.

Uniwersał połaniecki

19. Czy autorzy  źródeł prezentują podobne opinie o stanowisku Tadeusza Kościuszki w sprawie chłopskiej? Odpowiedź uzasadnij.

20. Podaj dwa wydarzenia polityczne, które wpłynęły na zmianę wizerunku publicznego Napoleona Bonapartego.

1. Po wprowadzeniu konsulatu „Postać szlachetnego generała przekształciła się teraz w dyktatora ocalenia publicznego na modłę rzymską – skromnego, oszczędnego i… bez ambicji osobistych.”

2. Gdy Napoleon stał się cesarzem „do pomocy w stworzeniu [nowego] wizerunku przywołano Karola Wielkiego.”

21. Podaj, do jakich tradycji historycznych odwoływano się, kreując wizerunki publiczne Napoleona Bonapartego.

1. Starożytny Rzym.

2. Francja okresu Karola Wielkiego.

 

22. Określ, interpretując odpowiednie elementy miedziorytu, w jakich dwóch rolach został przedstawiony Napoleon.

Napoleon zerwał kajdany i wkracza na rydwanie jako wyzwoliciel i triumfator. Przed nim niesione są tablice, które przypuszczalnie zawierają normy prawne, które ustanowił.

23. Rozpoznaj przedstawionego w tekście cesarza i podaj nazwę dynastii, z której pochodził.

Cesarz - Franciszek Józef

Dynastia - Habsburgowie

24. Określ dwa czynniki, które miały wpływ na różnorodność ocen cesarza.

1. Pierwszy czynnik to relacje jaki dany naród miał z Austrią. Inne mieli Polacy inne Węgrzy.

2. Drugi to kwestia indywidualnego podejścia autorów do monarchii. Jedni są jej fanami inni przeciwnikami, co rzutuje na ocenę.


Czytaj także:

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz