Koniec I wojny światowej przyniósł rozpad imperiów wielonarodowych bądź znaczne ich okrojenie. Proces ten doprowadził w konsekwencji do powstania wielu nowych, demokratycznych państw. W Europie tego czasu rozwinęły się też systemy totalitarne. Jest to także okres postępu gospodarczego i rozwoju kultury.

Kategoria: Okres międzywojenny

Polska edukacja w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości

Polska edukacja w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości

Sposobami nauczania, czy poglądami na temat wychowania dzieci i młodzieży zainteresowano się już na początku XX wieku. Jeszcze pod zaborami nauczyciele organizowali kursy i zjazdy, na których dyskutowano o istotnych problemach związanych z edukacją. Wszystkie nieco nieśmiałe próby ujednolicenia i wprowadzenia do oświaty nowych programów nabrały rumieńców po roku 1914. To właśnie podczas trwania pierwszej […]

Okoliczności śmierci gen. Orlicz-Dreszera

Okoliczności śmierci gen. Orlicz-Dreszera

Gustaw Orlicz-Dreszer - uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, po odzyskaniu niepodległości awansowany do stopnia generała, stał się jednym z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego i osobą ściśle kojarzoną z sanacyjnym obozem władzy. Szkolne podręczniki poprzestają na podobnych do tej, krótkich wzmiankach o życiu generała. Nie każdy jednak wie w jakich okolicznościach została przerwana błyskotliwa kariera 47-letniego oficera. 16 […]

Zarys polityki wewnętrznej Związku Sowieckiego do 1938 roku (część 2)

Zarys polityki wewnętrznej Związku Sowieckiego do 1938 roku (część 2)

Polityka gospodarcza W latach wojny domowej gospodarka Rosji przeżywała głęboki kryzys na skutek nieefektywnego zarządzania przez bolszewików. Inflacja osiągnęła gigantyczne rozmiary. Władze starały się narzucić bezwzględne metody regulowania gospodarki. Wprowadzono obowiązek pracy, rekwizycje dóbr, limitowy rozdział dóbr i inne obciążenia dla społeczeństwa. Spowodowało to klęskę głodu, co zmusiło Lenina do poproszenia o pomoc z zagranicy1. […]

Zarys polityki wewnętrznej Związku Sowieckiego do 1938 roku (część 1)

Zarys polityki wewnętrznej Związku Sowieckiego do 1938 roku (część 1)

Dojście do władzy bolszewików i powstanie Związku Sowieckiego bez wątpienia zmieniły oblicze świata na długie dziesięciolecia. Współodpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej oraz doprowadzenie do podziału wśród państw na dwa rywalizujące ze sobą „bloki polityczne” (zimna wojna) spowodowały skutki odczuwalne w wielu krajach do dziś (m.in. w państwach Europy Środkowo-Wschodniej). Niniejsza praca ma na celu […]

Czeskie zbrodnie na Śląsku Cieszyńskim w 1919 roku

Czeskie zbrodnie na Śląsku Cieszyńskim w 1919 roku

I wojna światowa przyniosła ogromne, niespotykane dotąd zniszczenia, ale także upadek istniejących do tej pory mocarstw. Jedną z rozpadających się monarchii okazały się Austro-Węgry. Na ich gruzach powstały dwa państwa: Czechosłowacja i Polska, które wkrótce poróżnił konflikt o nadgraniczny obszar Śląska Cieszyńskiego1. 14 listopada 1918 roku Rewolucyjne Zgromadzenie Narodowe Czechosłowacji na emigracji proklamowało powstanie nowej […]

Polski prometeizm w XX-XXI wieku

Polski prometeizm w XX-XXI wieku

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie ożywiły dyskusję na temat założeń strategicznych polskiej polityki wschodniej. W wypowiedziach i działaniach zwolenników czynnego zaangażowania Polski  po stronie nowych władz w Kijowie można było odnaleźć wyraźne nawiązania do idei prometejskiej, która przyświecała znacznej części polskich elit politycznych w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. „Prometeizm” w ogólnym pojęciu to idea buntu przeciwko […]

Ekonomiczne i gospodarcze aspekty wynikające z przyłączenie Śląska Cieszyńskiego do Rzeczpospolitej

Ekonomiczne i gospodarcze aspekty wynikające z przyłączenie Śląska Cieszyńskiego do Rzeczpospolitej

Śląsk Cieszyński to obszar, który II Rzeczpospolita przyłączyła do swojego terytorium 1 października 1938 roku po zakończeniu obrad konferencji w Monachium. Zaolzie, bo tak potocznie nazywano ten obszar, było niezwykle cennym terenem pod względem gospodarczym ze względu bardzo dobrze rozwijający się przemysł wydobywczy i hutniczy. Karwiński surowiec   Zwrócone Rzeczpospolitej powiaty cieszyński i frysztacki stanowiły obszar […]

Lew Nussimbaum-orientalista, bezpaństwowiec, spryciarz

Lew Nussimbaum-orientalista, bezpaństwowiec, spryciarz

Jak długo można żyć pod fałszywym nazwiskiem, nie będąc szpiegiem? Okazuje się, że bardzo długo i wcale nie trzeba się ukrywać. Ba. Można pisać, publikować, obracać się w towarzystwie i wmawiać ludziom, że mają do czynienia z azerskim księciem, który uciekł przed bolszewikami. Początki przygody To historia jak z filmu, a wydarzyła się naprawdę. Pisarz […]

O polski Śląsk Cieszyński. Odzyskanie Zaolzia w roku 1938

O polski Śląsk Cieszyński. Odzyskanie Zaolzia w roku 1938

Polsko-czechosłowacki spór o Śląsk Cieszyński z lat 1919-1920 zakończony wymuszonym ustępstwem Warszawy pozostawił zadrę we wzajemnych, i tak nie łatwych, stosunkach. Konflikt o Zaolzie przez kilkanaście lat nie znajdował się w centrum uwagi obu państw. Dopiero rosnący ekspansjonizm III Rzeszy i bieg wydarzeń roku 1938 skłoniły Warszawę do odważniejszych kroków.

W II RP urzędnicy mogli każdego zatrzymać i osadzić na długie miesiące, co też chętnie robili...

W II RP urzędnicy mogli każdego zatrzymać i osadzić na długie miesiące, co też chętnie robili...

Sprawa „ustawy o bestiach” nazwanej tak przez dziennikarzy od kilku tygodni rozpala społeczne emocje. Ma zapobiec wyjściu na wolność osób, które w PRL-u zostały skazane na śmierć a ich karę następnie zamieniono na 25 lat więzienia. W II RP przyjęto podobną ustawę, tylko jej celem nie byli mordercy, a przeciwnicy polityczni.