Okres obejmujący dzieje ludzkości od upadku Rzymu do zdobycia Konstantynopola przez Turków. Na gruzach Cesarstwa Zachodniorzymskiego powstają w Europie państwa, z których największe znaczenie osiąga monarchia Karola Wielkiego, z której rozpadu kształtują się współczesne Włochy, Francja i Niemcy.

Kategoria: Średniowiecze

Powodzie w średniowiecznej Polsce (od X do XIV w.)

Od zarania dziejów powodzie są tym zjawiskiem hydrologicznym z którym stale musi zmagać się człowiek. Szczególnie w wiekach średnich, było to zjawisko nader częste, zarazem niezwykle uciążliwe oraz siejące ogromne spustoszenie i straty.

Kilka słów o rycerzach

Kilka słów o rycerzach

Rycerz nieodparcie kojarzy nam się z osobą szlachetną, postępującą według najróżniejszych ideałów, zawsze chętną do pomocy. Do tego waleczną i uczciwą. Czy taki obraz średniowiecznego rycerza jest w pełni zgodny z prawdą. Chyba nie do końca.

Husytyzm

Wiek XIV to w Europie czas wielkich niepokojów, konfliktów i tarć. Powody takiego stanu rzeczy były różnorodne: od kryzysu społeczno-ekonomicznego aż po kryzys religii. Na takim właśnie gruncie wyrastała ideologia ‚która z czasem odcisnęła swoje piętno na historii Czech, a także całej ówczesnej Europy. Chodzi rzecz jasna o husytyzm.

Bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. (cz. 1)

Bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. (cz. 1)

Droga do Grunwaldu Nie wiadomo, czy wyruszając w 1410 r. do Prus, Polacy byli przekonani i wierzyli w to, że wojna z Krzyżakami 1409-1411 będzie najważniejsza i decydująca o dalszym biegu stosunków polsko-krzyżackich. Nie posiadamy informacji na temat tego, czy Litwini zamierzali raz na zawsze rozwiązać sprawę przynależności Żmudzi i w zasadzie ostatni raz walczyć […]

Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego

Bolesław Krzywousty w roku 1138 pozostawił akt regulujący sytuację w kraju mającą nastąpić po jego śmierci. Był to- nazywany bardzo różnie przez historyków – testament lub ustawa sukcesyjna. W mojej osobistej ocenie bardziej trafne jest pojęcie ustawa sukcesyjna, gdyż Krzywousty ustalał w niej zasadę senioratu- czyli zasadę dziedziczenia władzy( mówiąc jeszcze prościej ustalał kolejność sukcesji […]

Początki Słowian

O samych początkach Słowian nie możemy powiedzieć zbyt dużo. Jednakże dzięki źródłom archeologicznym, językoznawczym, pisanym oraz informacjom paleobotanicznym i paleozoologicznym możemy dojść do pewnych wniosków. Są one bardzo często przyczynkiem do wielu naukowo-badawczych dyskusji. Doprowadzają one do ucierania pewnych schematów dotyczących Prasłowian, które można przyjąć za właściwe.

Wojny husyckie 1419-1436

Wojny husyckie czyli ruch religijno-społeczny w Czechach o silnych akcentach narodowych. Męczeńska śmierć Husa wywołała wzburzenie w Czechach. Zaczęto usuwać księży sprzyjających papiestwu, a kościoły przekazywać duchowieństwu uznającemu naukę Husa.

Stosunki polsko-węgierskie za panowania dynastii piastowskiej

Stosunki polsko-węgierskie za panowania dynastii piastowskiej

Gdy 5 listopada 1370 r. umierał król Kazimierz III Wielki dynastia Piastów, po czterech wiekach panowania, schodziła z tronu polskiego. Król nie doczekał się nigdy legalnego męskiego potomka. Zgodnie z umową między nim, a władcą Węgier, zawartą w tzw. traktacie o przeżycie, potwierdzonym jeszcze kilkakrotnie, niecałe dwa tygodnie później, 17 listopada 1370 r., na króla […]

Unia Polski z Litwą (w Krewie) z 1385 r. - przyczyny i skutki

Unia Polski z Litwą (w Krewie) z 1385 r. - przyczyny i skutki

Unia w Krewie (14 sierpnia 1385) zawarta pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim, a Królestwem Polskim. Fragment: „Tenże wielki książę Jagiełło obiecuje wrócić pierwotną wolność wszystkim chrześcijanom, zwłaszcza ludziom obojej płci, z ziemi polskiej, obyczajem wojennym zabranym i przesiedlonym, a to tak, że każdy lub każda będzie się mógł udać tam, gdzie będzie chciał. Nareszcie tenże wielki książę […]

Encyklopedyści wczesnego średniowiecza

Między IV a VIII w. n.e. Europa była sceną gwałtownych przemian. Rozprzęgały się struktury Cesarstwa Rzymskiego i rodziły się nowe. Zanikała kultura miejska, a wraz z nią szkoła rzymska i edukacja starożytna. Drastycznie spadał poziom wiedzy. W tych trudnych czasach szczególna rola przypadła ludziom, którzy postanowili utrwalić to, co dało się ocalić ze spuścizny starożytnej […]