Kategoria: Teksty źródłowe

Tekst oryginalnej przysięgi Hipokratesa

Przysięgam na Apollina, lekarza, na Asklepiosa, Hygieę i Pahaceę, oraz na wszystkich bogów i boginie, biorąc ich za świadków, że wedle mej możności i zdolności będę dochowywał tej przysięgi i tego zobowiązania. Mistrza mego w tej sztuce będę szanował na równi z rodzicami, będę się dzielił z nim swem mieniem i na żądanie zaspokajał jego […]

Konwencja o określeniu napaści (3 lipca 1933 r.)

KONWENCJAo określeniu napaści, podpisana w Londynie dnia 3 lipca 1933 r.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, MY, IGNACY MOŚCICKI,PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:Dnia trzeciego lipca tysiąc dziewięćset trzydziestego trzeciego roku podpisana została w Londynie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządami Afganistanu, Estonii, Łotwy, Persji, Rumunii, Turcji i Związku Socjalistycznych […]

Umowa o zmianie granic między Polską a ZSRR (15 lutego 1951 r.)

U M O W Apomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinkówterytoriów państwowych, podpisana dnia 15 lutego 1951 r.(Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1951 r. - Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 242). W Imieniu Rzeczypospolitej PolskiejB O L E S Ł A W   B I E R […]

Układ pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a ZSRR - układ Sikorski-Majski (30 lipca 1941 r.)

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad zawarły niniejszy układ i postanawiają, co następuje: Art. 1 Rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad uznaje, ze traktaty sowiecko-niemieckie z 1939 roku, dotyczące zmian terytorialnych w Polsce, utraciły swoją moc. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, ze Polska nie jest związana z jakimkolwiek trzecim państwem żadnym układem zwróconym przeciwko […]

Układ zgorzelecki (28 października 1950 r.)

U K Ł A Dmiędzy Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej, podpisany w Zgorzelcu dnia 6 lipca 1950 r.(Ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 28 października 1950 r. - Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 465) w imieniu Rzeczypospolitej PolskiejB O L E S Ł A W […]

Kodeks Karny z r. 1903 - Tagancewa (1903 r.)

Kodeks Karny z r. 1903 [przekład z rosyjskiego] z uwzględnieniem zmian i uzupełnień obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 maja 1921 r. Sprostowania: W art. 11 kodeksu w wydaniu niniejszem, wiersz 4, zamiast w artykułach 99 – 102 i 126a powinno być: w artykułach 99 – 102 i 126 w art. 142 wiersz 3 […]

Pakt Brianda-Kellogga (27 sierpnia 1928 r.)

Traktat Przeciwwojennypodpisany w Paryżu dnia 27-go sierpnia 1923 r.(Ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 13-go lutego 1929 r. Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 88).Przekład W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJMY, IGNACY MOŚCICKI,PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy; Dnia dwudziestego siódmego sierpnia tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego roku podpisany został […]

Traktat z Kanagawy (31 marca 1854 r.)

Kanagawa, 31 marca 1854 Stany Zjednoczone Ameryki i Cesarstwo Japonii, ożywione pragnieniem ustanowienia pewnej, trwałej i szczerej przyjaźni pomiędzy oboma narodami, zdecydowawszy się na ustalenie, przejrzyście i pozytywnie, poprzez traktat lub ogólną konwencję o pokoju i przyjaźni, zasady które będą w przyszłości przestrzegane w stosunkach pomiędzy rzeczonymi państwami; dla których to osiągnięcia Prezydent Stanów Zjednoczonych […]

Traktat Grzymułtowskiego czyli pokój wieczysty z Rosją zawarty w Moskwie (3 maja 1686 r.)

Uważywszy dobro całego chrześcijaństwa, a życząc narody pod bisurmańskim jarzmem jęczące, z tak ciężkiej wyswobodzić niewoli... tedy po mnogich rozhoworach umówiliśmy i postanowiliśmy, ze Wielcy Hosudarowie Ich Carskie Wieliczeństwo według braterskiej swej ku Wielkiemu Hosudarowi Jego Królewskiego Wieliczeństwa przyjaźni i miłości i według żądania Cesarskiego Wieliczeństwa Rzymskiego i Wieliczeństwa Francuskiego i Kurfistrza Brandenburskiego, także Rzeczypospolitej […]

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja Art. 1. Przywraca się Święto Narodowe Trzeciego Maja. Art. 2. Dzień 3 maja jest dniem wolnym od pracy. Art. 3. W ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z 1960 r. […]