Kategoria: Artykuły

Wielka kolonizacja Grecka

VIII-VI w. p.n.e. mamy do czynienia z Wielką Kolonizacją Grecką. Był to właściwie dalaszy ciąg wędrówek plemion greckich, jednak w o wiele większych rozmiarach. Skupienie ziemi w rękach klasy rządzącej, wzrastająca liczba ludności, prymitywna uprawa, zaostrzająca się walka między biedotą a bogatymi (szczególnie w miastach mających charakter osiedli rolniczych), wreszcie rozwijający się handel - zmusiły […]

Kalendarium Imperium Perskiego

DATA WYDARZENIE ok. 1200 p.n.e. Grupa ludów indoeuropejskich podbiła Iran. XII-VIII p.n.e. Plemiona medów zajęły teren graniczący z Asyrią Plemię Persua osiadło nad Zatoką Perską. Pierwsza połowa VII p.n.e. Achemenes, książę plemienia Persua stworzył monarchię perską dając początek dynastii Achemenidów. 614-608 Rozbicie przez Medów państwa asryjskiego. ok. 600 p.n.e. Persowie wtargnęli do Elamu i przenieśli […]

I wojna światowa - cz. 1

I wojna światowa - cz. 1

Plany mobilizacyjne i operacyjne stron Francja We Francji krótko przed I wojną światową zwyciężyła doktryna ofensywna, która stała się podstawą opracowania „Planu XVII”, zatwierdzonego w maju 1913 r. Przewidywał on zgromadzenie pięciu armii francuskich w pasie od Hirson (nad rzeką Oise) po Belfort. Większość granicy z Belgią została tym samym pozostawiona bez obrony. Zamierzano uderzyć […]

Życie codzienne na ziemi ruskiej na przełomie XI i XII w.

W XI i XII wieku Ruś Kijowska była niejednolita pod względem etnicznym, a zbyt rozległa, by ją utrzymać, jako państwo, zaczęła się dzielić na mniejsze księstwa1. Był to okres największego rozkwitu sztuki ruskiej, a także apogeum rozwoju feudalizmu i podziałów politycznych2. Językiem literackim był starocerkiewno-słowiański, który ulegał wpływom języka mówionego. Powstały dwa najważniejsze zabytki literatury […]

Stosunki społeczne, gospodarcze i polityczne Grecji w okresie archaicznym

W okresie archaicznym ustrój społeczny Grecji wyglądał następująco: plemię (fylla) składało się z bractw (fratrii), a te z kolei z rodów wywodzących się od wspólnego przodka. Fylle miały własną wielowiekową tradycję. Każda komórka życia greckiego - fyla, fratria, ród - była do pewnego stopnia organizacją religijną mającą własny kult i własne obrzędy. Na czele fyrli […]

Wojna o niepodległość USA

Po zwycięstwie w wojnie siedmioletniej (1756-63), Wielka Brytania stała się dominującą siłą w Ameryce Północnej. Do 13 kolonii leżących wzdłuż wybrzeża Atlantyku dołączyły tereny odebran Francuzom w Kanadzie. Jednak w bardzo krótkim czasie brytyjskie panowanie na tym kontynencie poddane zostało próbie przez samych kolonistów. 

Banicja w średniowieczu

Często słyszymy o banicji i banitach. Każdy zapewne kojarzy postać Robin Hooda z Sherwoodu, bo chyba jest to jedno z podstawowych skojarzeń odnośnie owej tematyki. Jednakże czym tak naprawdę jest banicja, prócz tego iż wygnaniem i wydaleniem.

Pokój westfalski 1648

Pokój Westfalski Data Miejsce/a Strony Okoliczności 24 października 1648 Münster i Osnabrück (w Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego) W Münster Habsburgowie austryjaccy (cesarz Ferdynand III) : Francja (Ludwik XIV, kardynał Jules Mazarin) i jej sojusznicy W Osnabrück Habsburgowie austryjaccy : Szwecja Wielostronny traktat międzynarodowy kończący zmagania wojny trzydziestoletniej 1618-1648 Postanowienia Granice i terytoria Polityka Ustrój […]

Wojna trzydziestoletnia (1618–1648). Protestanci kontra katolicy

Wojna trzydziestoletnia (1618–1648). Protestanci kontra katolicy

Za panowania następców Karola V, Ferdynanda I (1556-1564) i Maksymiliana II (1564-1576) protestantyzm rozszerzył się w całych Niemczech i w Austrii, w związku z czym - głównie pod wpływem jezuitów - wzmogła się reakcja katolicka (kontrreformacja). Opierała się ona przede wszystkim na Habsburgach oraz książętach bawarskich i zagrażała stanowisku książąt protestanckich w Rzeszy. Ciągłe napięcia […]

Udział Rumunii w I wojnie światowej

Król rumuński Karol I Hohenzollern stał na stanowisku proniemieckim i proaustriackim. Jednak rósł i zaostrzał się coraz bardziej antagonizm rumuńsko-węgierski na tle Siedmiogrodu i Bukowiny, które były w większości zamieszkane przez ludność pochodzenia rumuńskiego. Istotne znaczenie miała też rywalizacja o pierwszeństwo eksploatacji bogactw rumuńskich, między kapitałem francuskim a niemieckim.